Podbrezová - Zólyombrézó  (1840 – 1918)

 

Podbrezová je významná priemyselná obec Horehronia zahrňujúca časti: Podbrezová, Lopej, Štiavnička, Skalica, Vajsková, a Chvatimech . Šesť častí obce je zastúpených šiestimi hviezdami v obecnom erbe. Jedna z najstarších častí obce -  Lopej - si 14. augusta 2008 pripomenie   650 rokov svojho vzniku. Obec je našim domovom  a zároveň sídlom vyše šesťdesiatich podnikateľských subjektov, z ktorých najvýznamnejšie sú Železiarne Podbrezová, a.s.

Kolískou obce je Horehronie. Na území ľupčianskeho panstva sa nachádzali nerastné suroviny. Pôvodne ich využívali banskobystrickí a ľubietovskí mešťania - ťažiari – potom sa ich zmocnila komora. Nerastné bohatstvo dalo podnet na vznik baníckych  a hutníckych osád, ktoré sa vyčlenili z právomoci ľupčianskeho panstva Boli to Hronec, Chvatimech, Piesok , Štiavnička, Podbrezová, Vajsková a Kramlište. Lesy ľupčianskeho panstva sa stali surovinovou základňou pre banské a hutné podnikanie.

Najstaršou miestnou časťou obce je  Lopej.  Zakladateľom pôvodne poddanskej obce Lopej

( Lopea 1424, Lopye 1455, Lopeya 1470, Lopey 1522, Lopej 1786,maď. Lopér) bol  richtár Petrík z Predajnej, ktorý 14. augusta 1358 dostal od kráľa Ľudovíta I. (Ľudovít Veľký z rodu Anjou 1342 - 1382)  výsadnú listinu, v ktorej sa hovorí:

 

„My, Ľudovít, kráľ uhorský, dávame touto listinou na známosť, že z našej vôle sme sa rozhodli v našom lese, ležiacom blízko potoka Lopena, zhromaždiť a usadiť ľud, t.j. osadníkov a prisťahovalcov, ktorí chcú v spomínanom lese klčovať a tam aj vystavať svoje príbytky, nariaďujeme im udeliť slobody a privilégia, aby boli po dobu 20 rokov vyňatí z platenia povinných dávok a daní. Nech na večné časy užívajú ustanovené slobody, ktorým sa od založenia tešia občania Krupiny. A pretože Petrík, občan Predajnej , prvý začal klčovanie a sľúbil volať sem a zhromažďovať i váhajúcich ľudí, tak tomuto Petríkovi a jeho dedičom zverujeme škultétsku či súdnu právomoc v tejto usadlosti, darujeme mu na večné časy jednu slobodnú kúriu, jeden mlyn a trh podľa práva bez platenia akýchkoľvek daní.

Dané v Ľupči, na Virgíliu, deň pred sviatkom Nanebovzatia Panny Márie 1358.“ ( čo znamená ,že to bolo 14. augusta 1358 ).

 

V r. 1406 tu dal postaviť ľupčiansky kapitán Henrik de Meczelska vodný mlyn farárovi Demeteriusovi na potoku Grepal. Spočiatku patrila obec pod farnosť v Dubovej, neskôr k Predajnej, v 15.storočí bola založená farnosť v Lopeji (1406), pravda veľmi malá, pretože v r. 1535 bolo v Lopeji iba 5 veľkých roľníckych usadlostí, ale podľa súpisu majetku ľupčianskeho panstva z r. 1601 bolo v  Lopeji 15 domov okrem chatrčí najchudobnejších občanov.

Krupinské právo umožňovalo obyvateľom obce slobodne si voliť kňaza i richtára. Zvolenský župan nesmel zasahovať do vnútorných záležitostí obce ani použiť voči obyvateľom žiadne sankcie. Richtár volený každoročne, mal právo súdiť všetky spory za spolupráce 12 prísažných. Odvolávacou inštitúciou bol panovník. Občania boli oslobodení od mýta v celej krajine, museli však platiť pohraničné clá a vykonávať vojenskú službu.

V r. 1533 - 1563 tu boli železorudné bane, prevádzku však zastavili kvôli šetreniu lesov pre mediarsky podnik v Banskej Bystrici.

Krupinské právo zaniklo v 16. storočí a neskorší vývoj obce sa už riadil inými pravidlami. Podľa zákonníka kráľa Štefana I. si malo 10 obcí spoločne postaviť kostol a vydržiavať farára.

Takýmto centrom bola zo začiatku Dubová, ako o tom svedčí kanonická „vizitácia“ z roku 1564, neskôr to bola Predajná, ktorá patrila medzi najstaršie sídliská s Breznom a Hroncom.

Mnohé generácie našich predkov považovali za základ jednoty rodiny či rodu nielen duševnú spriaznenosť, ale aj teritoriálnu, priestorovú jednotnosť. Žiť „ pod jednou strechou“ – to bolo pre predstaviteľov niekoľkých pokolení spoľahlivé znamenie, že rodinné a príbuzenské putá sú pevné.

Po Moháčskej bitke 1526 a po obsadení Budína Turkami v r. 1541  obsadili Turci väčšiu časť Uhorska. Najnebezpečnejšia situácia bola v roku 1638, keď Turci prenikli až do Predajnej, kde zajali manželku Baltazára Kurajdu a odvliekli ju.  Roku 1651 bol chytený a sťatý pri Lopeji valaštiansky  ev. farár Ján Stephanides spolu  s rechtorom . Behom plienenia v r. 1663 odvliekli Turci z územia Slovenska asi 150 000 ľudí do otroctva. V roku 1590  sa odvážili Turci preniknúť cez lesy pod Lopej, zajali farára Michala Pepicha a popravili ho krutým spôsobom pred bránou fiľakovského hradu.

Obec Lopej nebola nikdy obsadená Turkami, aj keď sa od roku 1675 objavovali v okolí Brezna, Ľubietovej a Dúbravice. Poniky prepadli Turci 6.I.1678 a vyplienili ich.  Poddaný ľud si nestačil oddýchnuť od tureckých útrap a už nasledovali stavovské povstania proti Viedni. V týchto búrlivých časoch bojov o trón sa po celom Uhorsku začalo šíriť reformačné hnutie, ktoré prinášali študenti a kupci medzi ľudí, a tak sa dostalo i do Lopeja.

Rímskokatolícka fara v Lopeji mala vedené matriky od roku 1762. Lopejský matričný obvod tvorili dve obce : Lopej a Dolná Lehota. Mali spolu 131 domov v roku 1787, z toho bolo v Lopeji 53 domov s 388 obyvateľmi a v Dolnej Lehote 78 domov so 607 obyvateľmi. K Lopeju patrili aj obydlia na lopejskom salaši a bol tu aj farský mlyn. Medzi týmito obcami dochádzalo k miešaniu obyvateľstva. Za roky 1787 - 1860 bolo uzavretých celkom 1 107 sobášov. Mimoriadnou udalosťou na tieto pomerne malé obce bolo uzavretie 6 svadieb dňa 5 augusta  1804 v Lopeji a 12 svadieb 1. augusta 1813 v Dolnej Lehote, pričom všetky svadby boli v lopejskom kostole, lebo Dolná Lehota ešte nemala kostol.

Od roku 1842 sa do matriky zapisovalo aj povolanie rodičov. V matrike je často uvedené: poddaný, želiar, sluha, pastier, robotník a rôzne druhy remesiel. V Lopeji sa za uvedené roky    v želiarskych rodinách narodilo 313 detí , 21 detí v robotníckych rodinách, 18 detí v remeselných rodinách 8 detí v rómskych rodinách, 3 detí v rodinách pastierskych a 1 dieťa v učiteľskej rodine.

Najstaršou matrikou Lopeja na Obecnom úrade v Podbrezovej je matrika z roku 1895. Administratívne tvorila obec Lopej s osadou Podbrezovou a osadou Vajsková jeden celok. V r. 1872 má obec 2 867 kat. jutár plochy a 647 obyvateľov. Majetok urbaristov bol 261 kat. jutár a 70 siah. Majetok obce bol na výmere 83 kat. jutár a 1459 siah. K budovám obce patrili: obecná ľudová škola, obecná bujačiareň a pastierňa, obecná hasičňa, obecný bitúnok a obecná krčma. Počet domov bol 328.

 

Aj keď obec L o p e j mala veľmi malý chotár, vzniklo na jej území niekoľko osád, ktoré tvorili samostatné celky. Niektoré vznikli na území susedných obcí a neskoršie sa k nim pripojili.

Boli to :

 

S k a l i c a  – Od Lopeja smerom k Podbrezovej leží osada Skalica, ktorá dostala názov podľa kameňolomu pracujúceho pre potreby železiarní. Skalica vznikla ako osada Lopeja v súvislosti s výstavbou železiarní pred pol. 19. storočia.

 

V a j s k o v á - Waisskowa, Weisskowa (1780)

Založená bola ako komorská osada na území Lopeja, pravdepodobne na rozhraní 16. - 17. stor., keď sa tu spomínajú súkromné bane na zlato a olovo. V r.1790 tu bol postavený železný hámor na brehu Vajskovského potoka (perlíkový s dvomi vyhňami) na spracovanie surového železa z Ľubietovej a Ponickej Huty, ktorý bol v spoločnej správe banskej komory a súkromnej spoločnosti; zmodernizovaný v r.1859 (zavedené pudlovanie). R.1886 bola prevádzka v hámri zastavená.

V matrikách sa Vajsková objavuje od roku 1791 a podklady na zisťovanie obyvateľstva sú kompletnejšie a hodnovernejšie. V osade sa narodilo 105 ľudí, z toho 57 chlapcov (52,4%)  a 48 dievčat. Zomrelo spolu 84 ľudí, z toho 46 mužov  (54,7%) a 38 žien. Vo Vajskovej býval šafár (Petrogalli), vážnici uhlia (Bulla, Schuster), závodní strážnici (Kubovský, Majda, Peťko) a kováči (Čellár, Franc, Gajda, Jamrich, Hiray, Villinger). V hámri pracovali robotníci, ktorí sa sem prisťahovali z iných banských a hutných oblastí (napr. z Kalištia, Hronca, Magurky), zo susedných obcí (Predajná) a z Oravy, ale najviac robotníkov dochádzalo z bližšieho a vzdialenejšieho okolia.

Pojmom hámor sa označovala dielňa s vodným kolesom a kladivom , ale aj celá železiareň. K vajskovskému hámru  patril aj vykúvací hámor v Lopeji (1823) Miestna časť Lopeja "Hámor" sa zachovala .

Na zakúpených pozemkoch  hámra (1889)  postavil K. Démuth závod na výrobu antimónu.

Po r. 1918 sa začalo s výrobou antimónu. Ruda obsahujúca 53% antimónu zlúčená so sírou sa dovážala z Rožňavy, Čučmy a Spiša.

V r. 1922 závod v dôsledku povojnovej krízy  výrobu zastavil. V r. 1933 sa väčšiny akcií zmocnila spoločnosť - Spojené chemické závody. Spoločnosť postavila v r. 1935 flotačnú úpravňu v Medzibrode. Flotáciou sa získavali  dva koncentráty : antimónový a zlatý. Antimónový koncentrát obsahoval 60% antimónu  a zlatý 200 až 250 gr. zlata na tonu koncentrátu. Za 2. svetovej vojny sa ruda dovážala z Jasenia, Medzibrodu a Dolnej Lehoty.

 

Š t i a v n i č k a

Sthawnyzce(1441),Schawnyzca (1455),Sebnyzs, Schebnyzca (1470),

Schewnytzkha (1563) Sthyawniczka, Schewnycza, vila Valachorum Schewnycza (1567).

Štiavnička vznikla na území ľupčianskeho panstva pravdepodobne medzi r. 1424 -1440; lokátor nie je známy. Prvé historické zmienky o Štiavničke ako o osade sa nachádzajú v súvislosti s  ťažbou rúd a ryžovaním zlata v potoku Bystrianka medzi rokmi 1424 – 1440.

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1441, keď sa spomína pod názvom Sthawnycze. V okolí Štiavničky boli dobré podmienky pre chov dobytka, lov zveri a veľké zásoby dreva. Od 17. storočia bola drevárskou osadou banskej komory so sídlom lesnej správy, s drevoskladom  s prístaviskom pltí. Splavované drevo zachytávali hrable na Hrone.

Mená šoltýsov sa objavujú až v r. 1470 (Lad. Valachus a r. 1514 (Simon Skultetus). Zdá sa, že osada bola dodatočne osídlená valachmi a v druhej polovici 15.storočia , bezpečne sú však doložení až k r. 1563.  V 17. stor. sa stáva Štiavnička osadou banskej komory (drevorubači, železiarski robotníci); splavované palivové drevo a guľatinu zachytávali hrable na Hrone ; v r.1823 sú tu sklady obilia pre osadníkov, r. 1840 sa stavia vodné dielo. Štátne lesy tu mali od 80. rokov 19. stor. pílu, ktorá patrila k najmodernejším pílam na Horehroní.

Na Štiavničke bývali horári, vedúci pracovníci píly (Bello, Hromada, Husár, Klement, Makovický, Seyfert, Skladaný, Salcher, Parašín) a piliarski robotníci (Čellár, Kolenička, Macík, a ďalší).

Lesná správa mala 4774 ha lesov v revíroch Horná Lehota, Bystrá I, Bystrá II, Mýto pod Ďumbierom a Štiavnička. V r. 1876 bol postavený na Štiavničke prvý piliarsky závod. Už v tomto období zamestnávala píla na Štiavničke 200 zamestnancov. V r.1923 prevzal pílu do vlastníctva štát. Od r. 1920 –1924 píla niekoľkokrát vyhorela. Začiatkom augusta  1929 bola uvedená do prevádzky nová moderná pilnica, najmodernejšia v strednej Európe.

 

Ch v a t i m e c h - vznikol v 18. stor. v časoch rozvoja železiarstva v tejto oblasti. Prvé správy o hámri pochádzajú z r. 1747. Pracovala tu najprv malá taviareň, od r. 1784 skujňovací hámor patriaci k železiarňam v Hronci. V r. 1811 ho prestavali na oceľový hámor.  Na terajšej rušnej cestnej križovatke na pravej strane Hrona – v Novom Chvatimechu postavil erár v roku 1833 železiarsky závod Hrončianskeho železiarskeho komplexu (Karlov závod) nový závod s tromi pecami a s bucharom poháňaným vodným kolesom.

Chvatimech je „matrične“ najmladší, zjavuje sa až  roku 1827. Pri výrobných zariadeniach býval odborný a dozorný personál. Na Chvatimechu napr. oceľmajster Schoen,  majster Bendík, merač uhlia Brändtstädt a strážnik Turňa.

R. 1839 dali do prevádzky prvú pudlovaciu pec v Uhorsku, r.1858 ďalšie dve. Mala slúžiť na pokusnú prevádzku v súvislosti s prípravami výstavby veľkej pudlovne a valcovne v Podbrezovej. Po r. 1870 tu mali podbrezovské železiarne valcovňu plechov. Po hospodárskej kríze v roku 1873 bol hámor v Starom Chvatimechu zastavený. V rokoch 1881 – 1885 sa závod v Chvatimechu (Karlov závod) špecializoval na valcovanie obchodného a plechu pre výrobu  V r. 1898 tvorili hlavné zariadenie dve valcovacie trate, zváracia vyhňa, štyri ohrievacie pece na plech a pätoro nožníc. Ročná výroba bola 1491 ton plechu. Výroba v Chvatimechu bola zrušená až v roku 1950.

 

Svojimi počiatkami siahajú dejiny podbrezovskej valcovne ešte do tridsiatych rokov 19. stor. a myšlienka ich založenia je úzko spätá so stavbami železníc v habsburskej monarchii a perspektívami veľkého odbytu železiarskych výrobkov, ktoré tieto stavby, resp. plány stavieb železníc poskytovali.

V r. 1839 komisia, ktorú  tvorili G. Svaiczer, M. Glanzer  a A. Lobkowitz z Banskej Štiavnice, dohodla sa na presnom umiestnení valcovne - na vybranom mieste sa vtedy nachádzali močiare.

Hlavnokomornogrófsky úrad schválil plány vraj už r. 1839 a toho istého roku nariadil A. Lobkowitz výstavbu. Podľa prvých plánov to mala byť univerzálna valcovňa plechu, tyčového železa a koľajníc.

Písal sa  rok 1840, keď v malebnom a v tej dobe doslovne v panenskom prostredí údolia rieky Hrona pod horou Brezová zakopli sa do tvrdej, skalnatej zeme čakany robotníkov, ako predzvesť nového rozvoja tohto kraja. Začala sa výstavba najmodernejšieho hutníckeho závodu vtedajšieho Rakúsko – Uhorska 

 

Prvý závod na výrobu železničných koľajníc a valcovaných rúr v Uhorsku, postupne jeden z najväčších štátnych podnikov koncom 19. storočia skoncentroval rozdrobené pohronské železiarstvo do priemyselnej hutníckej veľkovýroby na svetovej technickej úrovni. Bol to prvý závod na výrobu žel. koľajníc v Uhorsku

Pôvodný počet 327 robotníkov z r. 1866 vzrástol v r. 1867 na 610 robotníkov, v roku 1881 na 770 robotníkov, v roku 1885 tu pracovalo 1 360 robotníkov , v roku 1893 asi 1860 robotníkov, v roku 1895 - 2 100 robotníkov a v roku 1900 asi 2 300 robotníkov. Celý komplex (Brezová, Piesok,  Tisovec,  Ľubietová  a  Chvatimech  zamestnával  v  r.  1900 asi

3 500 robotníkov. V roku 1895 bolo v Podbrezovej  6 úradníckych obytných budov, 36 obytných budov pre majstrov a predákov, 12 robotníckych "šalánd" na hromadné ubytovanie s 920 až 1000 posteľami.

V Podbrezovej žilo vtedy  307 Maďarov, 14 Nemcov, 22 Čechov. Pracovali tu aj Rumuni, Rusi, Talian a  Poliak.

 

Založením železiarní pod horou Brezová prišlo na svet aj  meno našej obce, a preto je tento vrch jej  symbolom.

Osada  PODBREZOVÁ sa vyvíjala od roku 1840 ako fabrické sídlo pod vrchom Brezová okolo novej pudlovne a valcovne - najmodernejšieho podniku Hrončianskeho železiarskeho komplexu. Nový závod vyrástol na pozemkoch obce Lopej, pri rieke Hron neďaleko jej prítokov Čierny Hron a Bystrianka.

V matrikách sa s Podbrezovou stretávame od roku 1849. Roku 1853 výstavbou 11 obytných domov začala vznikať kolónia pre zamestnancov závodu.

Natrvalo sa tu usadili pracujúci z rôznych oblastí Slovenska (Moštenice, Hronca, Španej Doliny, Poník, Ľubietovej, Tajova, Balážov, Kremnice, Kalištia, Donovalov, Tureckej, Boce, Dúbravy, Lubeníka – išlo o baníkov a hutníkov, ďalej z Malužinej, Polomky, Lučatína, Šalkovej, Medzibrodu, Banskej Bystrice, Podkoníc, Žarnovice, Vrútok a pod.). Do Podbrezovej sa sťahovali aj cudzinci, najmä z Rakúska a poľského Haliča. Podľa matrík bolo v Podbrezovej v 60. rokoch 19. storočia asi 18 domov.

V podbrezovských železiarňach pracovalo veľmi málo robotníkov z iných žúp (najviac z Gemera a Liptova) a iba jedinci mimouhorských krajín  monarchie.

Do Podbrezovských železiarní sa dostávali obyvatelia bývalých poddanských obcí, ako Horná a Dolná Lehota, Valaská, Podkonice, Hiadeľ a ďalší.

V matrikách sa stretávame s osadou Brezová od r. 1849. Z Podbrezovej postupne vyrástlo významné priemyselné centrum. V osade sa od roku 1849 narodilo 95 ľudí, z toho 37 chlapcov (38.9%) a 58 dievčat. V osade od roku 1851 zomrelo dovedna 90 ľudí, z toho 48 mužov (53,3%) a 42 žien. Detí do veku 1 roka zomrelo 25 (t.j 27,7% zo všetkých zosnulých a 56,1% zo zosnulých detí). V rokoch 1849 – 1861 prirodzeným prírastkom pribudlo iba 5 ľudí. V osade sa uzavrelo 15 sobášov, z toho 12 protogamných, dva medzi ovdovenými a jeden uzavrel s ovdovenou. Iba 4 manželstvá boli uzavreté s miestnymi partnermi, 4 s partnermi z najbližšieho okolia a 7 bolo ostatných.

Príchod cudzích robotníkov a odborníkov do železiarní spôsobil, že od r. 1846 do r. 1869 , teda za 23 rokov bolo zapísaných do matriky v Lopeji 21 nemanželských detí, ale narodilo sa aj 11 mŕtvych detí. V  Dolnej Lehote sa za to obdobie narodilo 36 nemanželských detí a 9 mŕtvych detí. Do Podbrezovej sa sťahovali cudzinci z Rakúska a poľského Haliča. Podľa  matrík bolo v Podbrezovej v 60. rokoch 19. storočia asi 18 domov.

Rok 1861 bol zase veľmi suchý. V roku 1846 bola znovu suchota. Od 23. mája do 26. júla vôbec nepršalo. Prakticky výdatne nepršalo až do 23. augusta.

 

Po roku 1854 sa rozrástol nielen počet obyvateľov osady ale aj detí. Keď vyšiel zákon o všeobecnej školskej povinnej dochádzke, bola Brezová ešte tak malá, že nemohla mať vlastnú školu hoci existujú dôkazy, že už v tejto dobe podala správa železiarní v Hronci z podnetu rodičov žiadosť o zriadenie školy pre obyvateľstvo v Podbrezovej. (viď spis č. 6509 z 3. novembra 1869).

Vzhľadom na vzdialenosť od materskej obce Lopej si osada Brezová (neskoršie Podbrezová) budovala vlastné školstvo. Zaslúžil sa o to vtedajší min. radca Anton Kerpely. Pod dozorom ministerstva financií bola 1. februára 1884 otvorená škola vo veľmi skromných podmienkach len v  jednej izbietke obytného domu na západnom konci kolónie Dolný Planier v dome č. 67, kde neskoršie býval úradník Nagyašši. V založenej škole  v Podbrezovej sa od I. ročníka vyučovalo maďarsky. Zapísaných bolo 15 žiakov do jednej triedy od veku 10 - 14 rokov. V školskom roku 1884 -85 bol už počet žiakov 32 a jedna miestnosť nestačila. Za dočasného učiteľa bol vymenovaný Ján Rázga. V školskom roku 1884 - 85 sa začalo  vyučovať v druhej miestnosti.

V r. 1885 bola vystavaná nová jednotriedna škola (6 ročníkov) s učiteľským bytom. pod popisným číslom 57, kde potom býval úradník Petráň. Dlho túto školu nazývali „Petráňova škola“ V školskom roku 1885-86 už táto miestnosť nestačila. Riaditeľ továrne Wilhelm Wagner hlavný banský radca žiadal výstavbu novej školy. Ministerstvo financií jeho žiadosti vyhovelo. Od roku 1889 boli povolene trhy, na ktorých predávali potraviny a  remeselnícke potreby . V r. 1892 postavil závod dvojtriednu ľudovú školu s učiteľskými bytmi. V tom istom roku (1892) bol dokončený kostol .V roku 1890 bola otvorená lekáreň  a rozšírený bol závodný hostinec o sálu a zriadene bolo kasíno.

V roku 1900 sa továreň značne rozšírila, školu obstavali dielňami a aj počet detí sa rozmnožil. Dielne sťažovali prístup deťom do školy. Školský výbor žiadal preto, aby sa postavila nová školská budova. Dočasne bola III trieda školy umiestnená v roku 1908 aj v starej hasični.

V roku 1909 bola postavená nová 4 triedna ľudová škola a "dadov" (detská útulňa) Škola bola slávnostne otvorená 18. júna 1910 . Budova stála pod kostolom, vyučovací jazyk bol maďarský.

 

Podbrezovské železiarne pri svojom vzniku, ako aj neskôr, mali vždy mimoriadne priaznivé zázemie pracovných síl. Železiarne totiž vznikali a rozvíjali sa za súčasného úpadku a likvidácie banského a hutného podnikania na okolí Banskej Bystrice, ako aj likvidácie okolitých zastaralých železohutných prevádzok. Zoznamy robotníkov Podbrezovských železiarní vedú k záveru, že pracovné sily sa zo zanikajúcich prevádzok presúvali do Podbrezovských železiarní. V Podbrezovej pracovali robotníci z  Moštenice, Hronca, Pohronskej Polhory, Bystrej, Jarabej, Poník, Ľubietovej, Starých Hôr, Španej Doliny, Vajskovej, Banskej Bystrice, Tajova. Pracovali tu aj robotníci z uhliarskych a drevorubačských osád ako Beňuš, Bully, Mišúty, Jergaly, Blaže, Polianky, Motyčky, Hanesy, Mistríky, Donovaly, Dolný a Horný Jelenec, Sliačany, Ulmanka, Kalištie.

Do Podbrezovských železiarní sa dostávali obyvatelia bývalých poddanských obcí, ako Horná a Dolná Lehota, Valaská, Podkonice, Hiadeľ a ďalších...

 

Železiareň v Podbrezovej dostala samosprávu v r. 1883 a firma mala názov:

 

Brezovai királyi vasgyár Zólyombrézó - Brezovské kráľovské železiarne Zvolenská Brezová.

 

V roku 1891 bol prijatý pre obec Lopej a osadu Podbrezová nový štatút obce. Ako udáva kronika obce Lopej, prví richtári osady boli: Joachym Strobl (1875 – 1889), Eduard Fukas (1889 19111), Eduard Gurský (1911 – 1913), Jozef Csehyl (1916 – 1919), Gustav Szokoly (1919 – 1925), Rudolf Paquor (1925 – 1927). Ďalší? Michal Strobl, Imrich Kaliský, st., Rudolf Heinrich, Ján Čunderlík – Nemčok, Emil Longauer do r. 1945.

V dobe (1847) po založení železiarní , kedy osada Brezová v zmysle už spomínaného štatútu obce patrila pod Lopej a ten pod notársky úrad v Hornej Lehote , boli obecnými funkcionármi:

- Štefan Mravec - richtár

- Jozef Huňa - orátor

+ ďalších 7 zástupcov  Jozef Mravec, Jozef Halaj, Michal Hrbáň, Matej Kacúr, Ján Gál, Ján Búrik, a Jozef Halaj.

V zmysle § 22 obecného štatútu sa ďalej hovorí o týchto funkciách predstavenstva: obecný richtár, podbrezovský fabrický richtár, obvodný notár, prvý prísažný, ktorý vyberal aj dane a robil pokladníka, druhý prísažný, ktorý bol nápomocný richtárovi pri  obecnom súde, pri exekúciách a iných povinnostiach. Bol zároveň aj tútorom.

K služobným osobám patrili ďalej :

 polgár schopný písania a čítania, ktorý vyhlasoval oznámenia, poľný hájnik, nočný vartáš, obecný horár, ordonanc obecného notára a obecný listonoš.

K obecným verejným osobám  patrila aj diplomovaná  baba a ohliadač mŕtvol. Predstavenstvo bolo odmeňované ročnými platmi nasledovne:

obecný richtár  60 zlatých  a kancelársky paušál 3 zlaté, podbrezovský fabrický richtár 50 zl., prvý prísažný 30 zl. a kancelársky  paušál 3 zl., druhý prísažný  ako aj obecný tútor 10 zl., diplomovaná baba 60 zl., "kvartiel v naturále" a 5 siah palivového dreva, polgár 50 zl. a podbrezovský polgár 40 zl., hájnik 20 zl., nočný vartáš  50 zl., ordonanc obvodného notára  20 zl., obecný listonoš 12 zl., obecný horár 50 zl., obvodný notár 100 zl., na bytné 30 zl., kancelársky paušál 15 zl. a na pomocníka 10 zl., prehliadač mŕtvol 40 gr. od každej mŕtvoly. V r. 1872 mala obec Lopej s osadami Brezová, Skalica, Vajsková 647 obyvateľov, v r. 1888 sa počet zvýšil na 677 obyvateľov. V r. 1892 získala osada Brezová spolu s Lopejom elektrické osvetlenie.

V r. 1872 získala osada Brezová prvé telegrafné a telefonické spojenie a do r. 1883 bola posledná pošta obce Lopej vo Sv. Ondreji a od  r. 1884 v Predajnej. Obec Lopej požiadala r. 1894 o zriadenie pošty, ale žiadosti nebolo vyhovené, preto, lebo očakávaný obrat by nepokryl výdavky. Poštovňa  bola do Lopeja z Dolnej Lehoty preložená na žiadosť notárskeho úradu 1. februára 1927. Zavedenie telefónu na notárskom úrade v Lopeji narážalo na finančné ťažkosti. Ani na zásah župného úradu nebol telefón v Lopeji zavedený. Prednosť dostal Vajskovský potok, ktorý sa v r. 1926 tak rozvodnil, že spôsobil obyvateľom veľké škody.  V r. 1872 mala obec Lopej s osadami Brezová, Skalica, Vajsková 647 obyvateľov, v r. 1888 sa počet zvýšil na 677 obyvateľov. V r. 1892 získala osada Brezová spolu s Lopejom elektrické osvetlenie. V r. 1886 bola osada premenovaná na Zólyombrézó.

 

Richtármi v obci Lopej boli:

 

od r. 1881 do r. 1884          Ondrej Hrbáň

od r. 1885    "    1888          František Mravec

od r. 1888    "    1899          Štefan Kacúr

od r. 1900    "    1902          Marko Brieda

od r. 1903    "    1917          Jozef Schuster

od r. 1948    "    1923          František Mravec

od r. 1923    "                      Františe

 

Richtármi v osade Podbrezová boli:

 

od r. 1875 do r.  1889         Joachym Štróbl

od r. 1889    "     1911         Eduard Fukas

od r. 1911    "     1916         Eduard Gurský

od r. 1916    "     1919         Jozef Szehyl

od r. 1919    "     1925         Gustáv Syokoly

od r. 1925    "     1927         Rudolf Paguor

1927                                    Michal Štróbl

 

Železničná stanica v Podbrezovej bola vybudovaná v čase stavby trate Banská Bystrica - Podbrezová v roku 1883. Prvý vlak prišiel do nej slávnostne 26. júla 1884. Vtedy to bola konečná stanica, pretože ďalšia trať do Brezna a Tisovca bola spustená až v roku 1896.

V roku 1888 prevzalo Ministerstvo železníc od Podbrezovej železničnú trať Banská Bystrica - Podbrezová do svojej správy.

 

Dňa 10. novembra 1890 sa konali oslavy 50. výročia založenia huty v Podbrezovej. Podbrezovské železiarne patrili v 90 -  rokoch 19. stor. medzi najväčšie a prosperujúce železiarne v Uhorsku. Železiarne dodávali na trh konštrukčné a mostové ocele, hrubé a tenké plechy, valcované a ťahané rúry, smaltovaný riad, liatinové súčiastky, inštalačné potreby a iný materiál.

Keď v 70. rokoch 19. storočia zaviedli namiesto výroby koľajníc túto náhradnú výrobu, závod sa nemohol uplatniť pre konkurenciu štajerských a uhorských podnikov a pre nedostatok železničného spojenia. Závod pracoval z roka na rok s väčším deficitom a v r. 1880 sa jeho existencia  dostala do kritickej situácie. Na úrovni ministerstva sa rozhodovalo či závod zlikvidovať, alebo ho prestavať podľa najnovšej techniky.

 

Prestavba erárnych  železiarní, ktorá sa začala v roku 1881, spočívala v týchto opatreniach:

- definitívne zlikvidovať zastaralé prevádzky a sústrediť všetku výrobu do Podbrezovej, Hronca, Piesku, Chvatimechu a Tisovca,

-  zrušiť prevádzku nerentabilných vysokých pecí v Hronci - rozšíriť sortiment výroby o hľadaný tovar na vnútornom a zahraničnom trhu,

-    Podbrezovú zmodernizovať na úroveň súčasnej svetovej technológie,

-   zabezpečiť v Podbrezovej železničné spojenie s trhmi, so zdrojmi surovín a minerálnych palív.

Dejiny podbrezovských železiarní sú "mikroobrazom" ekonomického vývoja Uhorska,  obrazom šancí monarchie na ekonomickej a politickej aréne v Európe. Železiarne pri svojom vzniku mali vždy mimoriadne priaznivé zázemie pracovných síl, pretože zostali jediným významným závodom v regióne.

 

K základným životným podmienkam robotníkov v Podbrezovej patrilo bývanie a stravovanie. Drvivá väčšina robotníkov dochádzala denne do práce z okolitých dedín. Pre tých, ktorí chodili na týždňovky, vybudovali v rokoch 1852 – 1854 dve „šalandy“ (ubytovne pre robotníkov) so 100 posteľami a v roku 1851 prvých 11 obytných domov.

V roku 1873 sa uvádza v súpise 13 obytných domov pre majstrov a technikov  , dve jednoposchodové budovy pre správu železiarní a vedúcich pracovníkov a 3 robotnícke šalandy, ktoré mali 24 miestností, kde sa robotníci striedali na dve zmeny po 12 až 16 hod. Na varenie im slúžilo 5 spoločných kuchýň.

 Prvá  "Šalanda" bola daná do užívania 28. apríla 1989. Boli  to prízemné budovy (mimo poschodovej šalandy v Hnusne a pri cintoríne). Jedna budova zoskupovala štyri izby  a v každej z nich bývalo desať osôb. V kúte bol murovaný sporák na varenie a ohrev miestnosti, za izbou bola komora, kde každý ubytovaný mal svoju skrinku pre uloženie nádob na varenie a suroviny, ktoré si doniesol z domu. Pri skromnom osvetlení izby využívali robotníci svoj voľný čas veľmi efektívne. V komore vyrábali hrable, kosiská, alebo hračky pre deti. Vodu si nosili z grantu v drevených nádobách – kupách. Liatinová vaňa bola umiestnená medzi dvoma šalandami,  ktorú používali všetci robotníci. Dostať ubytovanie v šalande nebol problém. Zamestnanec požiadal o ubytovanie na  hospodárskej správe, ktorá mu pridelila izbu. Poplatok za izbu predstavoval 10 korún mesačne. Železiarne za úhradu zabezpečovali uhlie, drevo na kúrenie, odvoz smetí, osvetlenie a raz ročne vymaľovanie ubytovacích priestorov. Robotníci bývali v šalandách a o stravovanie sa staral každý sám .    

V šalandách si robotnici, v čase obedňajšej prestávky,  pripravovali aj jedlo. „Šalandiari“varili najčastejšie halušky, štiarc,  kyslé „krumple,“ fazuľu a kapustu.

          

Robotník Matej Mistrík  spomína na život v šalande takto:

...Začiatkom tohto storočia pracovalo sa v Podbrezovej na dve dvanásťhodinové zmeny. Prvá zmena  začínala o šiestej ráno a druhá o šiestej večer. Keď sa do prvej zmeny nastupovalo o šiestej ráno, bola o ôsmej potom polhodinová prestávka, ako sme to my volali „fruštik“. Na obed o dvanástej bola druhá prestávka, ktorá trvala hodinu. Cez túto prestávku mohli sme isť na obed do šaland, kde sme bývali, ale navariť sme si museli  sami. Aby sme nestrácali čas, o pol dvanástej šiel do každej šalandy „cimerordonanc“ ; bol to jeden z nás, s ktorým sme bývali v šalandách a ten nakládol ohňa do šporáku, aby varenie bolo skôr hotové. A mali sme čo robiť, lebo za hodinu bolo treba navariť, najesť sa, riad umyť a ísť zasa späť do fabriky.. Veru, všetko muselo ísť od ruky. Nie jedna kuchárka sa pozastavovala nad tým, že čo vlastne taký podbrezovský robotník za hodinu navarí. Nuž kamaráti, neboli sme my len zruční robotníci, ale aj šikovní kuchári. Pribehol si do šalandy, chytro „opucoval“ dva – tri krumple, porajbal, nasypal múky a cesto sa spravilo. To nesmelo byť ani husté, ani riedke, ale tak akurát. Voda za ten čas už vrela, lebo šporák bol rozkúrený do červena. Chytro si potrhal cesto do vody, odcedil na misu dal tvarohu, alebo bryndze, omastku a strapačky boli hotové. Veru, majstri vo varení sme boli, lebo nám ostal čas i na to, že sme si mohli i polievku navariť. Varila sa čistá, zapražená alebo mliečna. Takto si varil každý sám pre seba. Chytro sa najedol a zase sa ponáhľal do fabriky, lebo o jednej musel byť v práci. Práca končila o trištvrte na šesť večer, do šiestej sa každý umýval a potom sa šlo zase do šalandy.

Večer sme zase všetci varili, ale to už bolo viac času, ako na obed. Potom sa hrali karty, čítali noviny, alebo sme si rozprávali o denných príhodách a už bola noc. Na druhý deň o šiestej stáli sme už na svojich miestach vo fabrike.

 

24. júna 1876 sa datuje vznik potravného družstva pod názvom „Maďarsko – kráľovský potravný spolok v Hronci.“

Prvá filiálna predajňa potravného družstva v Podbrezovej bola núdzovo umiestnená v robotníckej šalande, ako je o tom zmienka aj v inej časti. Predajňa sa presťahovala do skladu pri šrotovom poli. V r. 1890 bola pred závodom postavená malá drevená budova, v ktorej sa predávalo každý deň. Nová predajňa bola postavená v r. 1901 – 1902 . Postavili ju pri hlavnej ceste, ktorá viedla cez závod .

 

K ďalším vymoženostiam tej doby patrili nemocenské dávky (tzv. Krankengeld) v prípade choroby, vyplácanie mzdy rodinám po smrti živiteľa do konca kvartálu, poskytovanie jednorazového odstupného vdove ak sa znovu vydala , atď.

Od začiatku 19. stor. začali "špitále" nahradzovať nový druh starostlivosti o zdravie. Ťažké pracovné podmienky v baniach a hutiach spôsobovali časté pracovné úrazy , otravy plynom a choroby z povolania.

V r. 1892 bola postavená nemocnica, ale už v r. 1880 - 1885  bol v Podbrezovej pri ceste do Hornej Lehoty postavený malý lazaret s dvoma miestnosťami a kuchyňou.

Správa závodu obmedzovala aj osobnú slobodu. Až do r. 1865 vydávala napr. povolenie na sobáše. Také povolenie dostal napr. 23.6.1837 Ján Krajan z Ponickej Huty, 11.1.1858 Augustín Kubančík z Hronca atď.

 

Ďalším kritériom  na posúdenie sociálneho postavenia pracujúcich podbrezovských železiarní sú mzdy, ich vývoj a kúpna sila, ako aj problémy zásobovania. V r. 1851 - 1854 sa urobilo prehodnotenie  miezd. Za existenčné minimum pre štvorčlennú rodinu bolo určených 16 zl. a 12 gr a po odpočítaní výdavkov na tabak a nápoje zostalo 15 zl. mesačne. Taký zárobok mohol robotník dosiahnuť iba pri maximálnom výkone.

Pre porovnanie nezaškodí zoznámiť sa s platmi aparátu v podbrezovských železiarňach. Tak napr. riaditeľ závodu mal ročne (r.1880) 2.200 ft, 102 m3 dreva, byt a dva kone k dispozícii, do roku 1897 vyšiel na 3.000 ft. K tomu dostal pre kone 56 q sena a 61 hl. ovsa. Hlavný inžinier mal 1.400 - 1.800 ft, 85 m3 dreva a ubytovanie. Hlavný lekár mal plat okolo 1.000 ft, 54 m3 dreva, 56 q sena a 61 hl ovsa pre kone. Mal kočiša s ročným platom 180 ft.

Veľké veci na svete nevznikajú razom. Pripravujú sa najprv myšlienkami, potom myšlienkam dáva sa forma a tá sa v ďalšom zdokonaľuje - prehlbuje. Často je potrebný dlhý čas, než sa z dobrej myšlienky  vyvinie dielo. Ani s družstevníctvom to nebolo inak.

R. 1876 bolo v Hronci založené potravné družstvo, ktoré malo svoju filiálku aj v Podbrezovej. Hlavní zakladatelia tohto družstva boli: Jozef Schmidt – Fajlík - zlievačský majster, Anton Rolla - modelársky majster, Žigmund Vančo - klinčiarský majster, Štefan Siman - predný valkár, Just - pisár, Anton Schreiner  - valkár.

Družstvu sa viedlo dobre, takže hneď po roku vstúpili doň aj úradníci. Boli zmenené  stanovy družstva a bol zmenený názov na: "Magyar Király Vasgyári Fogyasztási Szövetkezet" t.j." Maďarský kráľovský potravinový spolok železiarní".

Mal 1592 účastín v hodnote 15.420 zlatých. V tých časoch zarábali robotníci 2 zlatky, takže akcie boli dosť vysoké. Cieľ založenia bol ten, aby sa pre robotníctvo a úradníctvo Hronca a Podbrezovej utvoril spoločný potravinový spolok pod jedným vedením a tomuto zamestnanectvu bola daná možnosť zaopatriť si lacnejšie a lepšie potravinové články a šatstvo. Predtým sa kupovalo len na jarmokoch, kde bola veľká drahota, doprava železnicou ešte nebola, dovážalo sa všetko len povozmi, čo ešte viac zvyšovalo ceny tovaru.

 Úlohou družstva bolo teda nakupovať potraviny a šatstvo a predávať svojim členom na knižku tovar za výhodných podmienok. V roku 1887 následkom rozšírenia fabriky a presídlenia riaditeľstva z Hronca do Podbrezovej, zhrnulo sa viac robotníctva a úradníctva do Podbrezovej, a preto bolo potrebné, aby sa tu v rámci potravinového spolku otvorila malá obchodná miestnosť, kde by sa dalo každý deň a celý deň nakupovať. Prvá predajná miestnosť bola v šalande č. 6, kde 2 razy do týždňa bol výdaj tovaru, ale len najpotrebnejších vecí ako bola múka, slanina, soľ, cukor, korenie, tabak atď. Sem chodieval účtovník z Hronca striedavo s tunajšími členmi výboru vydávať tovar, ktorý sa predával výhradne len na úver a nákup za hotové peniaze bol celkom zakázaný. Úlohou družstva bolo nakupovať potraviny a šatstvo, predávať ich svojim členom na knižku za výhodnejších podmienok.

Účtovníci potom zrážali za nakúpený tovar v družstve. Prvým predsedom družstva bol vtedajší riaditeľ závodu Viliam Wagner.

Po koncentrácii výroby  sa do Podbrezovej preniesla aj správa družstva a v potravinovom družstve  sa začalo predávať denne aj za hotové. Potravinové družstvo malo svoje stanovy. Účastiny v ňom mali hodnotu po 10 ft. Od začiatku ho však ovládala správa železiarní, všetky kľúčové miesta boli obsadené úradníkmi.

V roku 1911 vstúpil na čelo potravinového spolku Rudolf Špannbauer - riaditeľ závodu - a s veľkou usilovnosťou, neľutujúc žiadnej námahy, previedol všetko, aby členom umožnil dobrý a lacný nákup tovaru.

 

Z pôvodne malej osady sa postupne utvorilo akési minimestečko, do ktorého sa chodili zabávať rôzni štátni zamestnanci od Banskej Bystrice až po Brezno. Radi sa sem chodili zabávať aj pracovníci generálneho riaditeľstva z Budapešti. Na Bendičke  nad fabrikou sa robili v lete zábavy. Do Podbrezovej chodili od roku 1903 putovné maďarské spoločnosti s vládnou dotáciou. V duchu odnárodňovacích tendencií namiesto slovenských divadelných predstavení sa hrávali maďarské a okrem toho sa pozývali aj maďarské kočovné divadelné spoločnosti, ktoré dostávali štátnu podporu. Pri nich vždy hrávala hudba, aby im dodala slávnostný lesk.

 

Pracujúci cítili potrebu národného života. Poznali aj svoje sociálno-politické postavenie a začali bojovať o jeho zlepšenie. V polovici mája 1870 došlo k štrajku asi 900 robotníkov z Piesku a z Podbrezovej. Jeho príčinou bola nespokojnosť so mzdovou úpravou a zrážkami zo mzdy za dlžoby. Štrajk trval dva dni a mal charakter organizovanej akcie. Bol to prvý štrajk priemyselných robotníkov na Slovensku

Až začiatkom 20 storočia si robotníci stávkovým hnutím vybojovali 9 – 11 hodinovú dennú pracovnú dobu.

 

Hoci národnostný zákon dovoľoval národnostiam zriaďovať si vlastné kultúrne, osvetové a hospodárske spolky, za štátny jazyk v štátnej a verejnej správe bola vyhlásená maďarčina, došlo nakoniec k zákazu slovenských gymnázií i Matice slovenskej a od roku 1875 nastalo najťažšie obdobie národného útlaku. Správa železiarní, pretože išlo o štátny podnik, zohrala v ňom významnú úlohu. V roku 1877 založili odnárodňovacie kasíno „ Kisgaram – zólyómbrézoi vasgyári olvasó és társaskör“ , na čele ktorého stál riaditeľ železiarní. Nové stanovy dostala v roku 1879 aj hudba, aby ňou mohla disponovať správa železiarní, ktorá ju podriadila zástupcovi riaditeľa. Z pôvodného robotníckeho telesa, ktoré hrávalo pri robotníckych podujatiach, sa stalo hudobné teleso, na ktoré prispievali všetci zamestnanci železiarní. Robotnícke noviny písali, že robotníci túto hudbu nikdy nepočuli, slúžila iba pre oficiálne oslavy, zábavy, pánske plesy a koncerty.

Kultúrna činnosť bola ináč obmedzená a sústreďovala sa viac-menej v tzv. "kasíne" umiestnenom v závodnom hoteli v osobitných miestnostiach pre majstrov, podúradníkov a úradníkov. Tu sa hrali karty, hral sa gulečník, čítali sa noviny. Robotník mal prístup len do zvlášť vyhradenej miestnosti tzv. "pantofliarne" spojenej s výčapom. V sále záv. hotela na poschodí sa usporiadali výročné zábavy a reprezentačné plesy pre pozvaných, a to neraz aj z Budapešti.  Dňa 12.4. 1877 vznikla v Hronci čitáreň a spoločenský klub, ktorý sa so správou železiarní presťahoval do Podbrezovej ako Hrončiansko – brezovský spoločenský klub. Spolok odoberal 26 maďarských časopisov, päť nemeckých a dva slovenské. Knihy boli výhradne maďarské. Knihy do knižnice kupovali za peňažné tresty robotníkov. Takáto kultúra nemala, pochopiteľne, popularitu medzi robotníctvom.

V r. 1893 hlásila oficiálna správa erárnych železiarní, ktorá sa presťahovala po r. 1880 do Podbrezovej, že v Podbrezovej sú v tom čase už tri knižnice: prvá má asi 500 zväzkov, druhá ľudová, zriadená z pokút robotníkov, má 516 kníh, tretia je majetkom Čitateľského a spoločenského krúžku, ktorý má 130 členov a knižnica má asi 500 zväzkov kníh, odoberá 33 časopisov, z toho 26 maďarských, 5 nemeckých a 2 slovenské.

Podbrezová hrala dôležitú úlohu nielen v hospodárskom živote , ale mala veľký vplyv aj na národný a náboženský život celého Horehronia. Aby človek dobre poznal Podbrezovú, musí sa dotknúť jej histórie a politického rozloženia.

Náboženský život bol zveľaďovaný a udržiavaný kostolom, tlačou a náboženskými spolkami. Úradníctvo v tej dobe slúžilo vzorom, veď v nedeľu a vo sviatok chodilo na čele s riaditeľom na bohoslužby v plnom počte a vo významné sviatky hrala pri tom aj závodná hudba. Patronátne lavice v kostole boli nielen rezervované, ale aj zaplnené. Kostol v Podbrezovej je zasvätený sv. Štefanovi. Podbrezovský kostol stojí na výšine Pyramis, obrátený na západ, smerom na železiarne, s výškou veže po vrchol kríža 32m.

Dlhodobým cieľom socialistov 19. storočia bola 8 - hodinová pracovná doba. Zákon o 8 hodinovej pracovnej dobe v ČSR vošiel v platnosť  13.01.1919.

Neobyčajné v tomto ľavicovom prostredí bolo to,  že aj  robotníci - komunisti do kostola chodili, a že boli veriacimi. Ich politicko - sociálne cítenie sa nepriečilo ich viere. Verili v Boha a vo svojom politickom presvedčení zároveň verili v lepšiu sociálnu spravodlivosť. Za ňu bojovali a za ňu sa  k Bohu modlili

 

V správcovstve farnosti Lopej bol  od r. 1905 - 1927 najvýraznejšou postavou  kanonik Dr. Štefan Kmeť. Zaslúžil sa o prebúdzanie i udržanie národného života v Lopeji a Brezovej. Mal veľký vplyv na svojich farníkov, dôrazne zastával práva Slovákov , na farskom dvore sa hrali slovenské divadelné hry a v škole vyučoval náboženstvo len po slovensky. Farskú kroniku viedol do roku 1918 po maďarsky, ako zákon kázal, ale po prevrate možno jeho záznamy čítať už po slovensky

 

Prvé športové ihriská v osade (Piesok a Podbrezová) postavili zásluhou riaditeľa železiarní pána Špannbauera v r. 1909 na náklady železiarní . Určené boli pre tenis a korčuľovanie. Do "športového pavilónu"  patril aj hudobný pavilón, parketová kolkáreň, ktorú vykurovali parou. Ďalšie nové klzisko sa nachádzalo aj pred závodným kúpeľom, kde boli  tenisové dvorce.

Vedenie železiarní zriadilo stále kino, tiež veľmi skoro – bolo to v októbri roku 1912. Prvé predstavenia boli raz týždenne v nedeľu. Filmy boli nemé, titulky väčšinou nemecké. Hrávalo sa až do roku 1916, kedy sa pod vplyvom vojnových udalostí začal prejavovať nedostatok filmov, americké a francúzske filmy sa totiž prestali dovážať.

 

Obchody, služby, spolky sa veľmi rýchlo šírili s osídľovaním Podbrezovej. Podbrezová sa postupne stávala nákupným a spoločenským centrom aj pre okolité obce. Veľkú úlohu zohralo založenie Pohronského družstva so sídlom v Podbrezovej. V budove družstva boli dve predajne a veľké sklady. V prvej predajni predávali potraviny, potreby pre domácnosť. Patrila k nej aj neďaleká pekáreň s výborným pečivom a pečením chleba pre domácnosť. V druhej predajni, takzvanej „hábovej“, predávali odevy, látky, krajčírske potreby  a potreby pre šustrov.  Pohronské družstvo veľmi rýchlo rozširovalo svoju členskú základňu. Dávalo nezvyklé výhody - nákup na úver, vyplácanie dividend, dovoz väčších nákupov do domu, prijímanie objednávok....

Perspektíva družstva bola za pár rokov vysoká a prosperovalo tak dobre, že za niekoľko rokov založilo 32 filiálok po okolitých dedinách, od Heľpy až po Staré Hory. Vlastnili zariadenie na výrobu sódovej vody - sódovkareň, chladiareň – ľadovňu,  pre riaditeľa družstva a hlavného účtovníka postavilo bytovku - krásnu vilku na Kolkárni (terajší Dom hostí ŽP).  V Podbrezovej rozšírili  aj ďalšie služby a obchody, a tak tu vlastne vznikla obchodná ulica. Bolo tu kaderníctvo a holičstvo, pošta, lekár, lekáreň, predajňa obuvi, žandári, hodinár, benzínová pumpa  a mäsiar, ktorý mal pri svojom dome predajňu, ale aj maštaľ pre dochovávanie dobytka, vlastný bitúnok, výrobňu salám a ľadovňu na chladenie mäsa. Do ľadovne v januári, februári navozili veľké kusy ľadu z Hrona a zasypali rezom. Takéto chladenie vydržalo až do neskorej jesene. Pozdejšie vznikali aj malé obchodíky - pri škole so všestranným tovarom pre žiakov, Trafika pani Kútikovej, Trafika a predaj novín u Zajaca alebo Predaj zeleniny u Lálikovej.

Nezabudnuteľnú atmosféru obchodovania vytvárali jarmoky, ktoré sa v Podbrezovej konali pravidelne každý mesiac vo štvrtok okolo pätnásteho, vtedy bývali v železiarňach výplaty – lôny. Od mäsiara až po železničnú stanicu lemovalo po obidvoch stranách tejto cesty tridsať, aj viac šiatrov. Ponuka tovaru bola naozaj bohatá, od sladkostí, textilu, obuvi - najmä ručne šité čižmy, kapce, debnárske výrobky, hračky, ako aj roľnícke poľnohospodárske produkty.  V deň jarmoku bolo  v  Podbrezovej  veľmi rušno. Veľkú radosť mali hlavne deti, pretože  v ľudovej škole sa vo štvrtok nevyučovalo. Tržby predavačov boli obyčajne dobré. Ženičky zo širokého okolia, taktiež manželky “šalandiarov”, prišli k mužom pre výplatu a súčasne nakúpili pre domácnosť. V tomto čase boli plné aj krčmy.  V Podbrezovej ich bolo päť. V Hnusne u Lálikov, na Štiavničke u Zurianov, v závodnom hoteli, v robotníckom dome a na Skalici u Kaliského.  Vo svojom podnikaní bol najšikovnejší. V krčme mal aj parket na tancovanie, kde sa ľudia bavili pri „bumbarase“ - akordeóne. Kaliský vlastnil aj kolkáreň a záhradu na posedenie. Mal prvoradú zásluhu na rozvoji futbalu v Podbrezovej, pretože na výstavbu ihriska venoval svoje neďaleké pozemky. Tak zúročoval postupne svoje príjmy, ale možno povedať, že sa tu začala písať aj jedna časť histórie podbrezovského futbalu.

Spomienky Kolomana Weissa

...Podbrezová a ani okolie veľkej železničnej stanice nevyzeralo tak ako dnes. Cez Hron viedli len dva cestne železničné mosty, jeden pri hlavnom vchode do fabriky a druhy pri dnešnom obchodnom dome. Sídlisko Na kolkárni neexistovalo, bolo tam ihrisko, park a oráčiny. Na skale nad traťou bola kolkáreň, ktorá je tam aj dnes. Slúžila podbrezovským Sokolom (čsl. telovýchovný spolok) aj ako telocvičňa. Lavice ponad trate a ponad Hron neboli. Za koľajami pod lesom oproti staničnej budovy bola železničiarska kolónia. Blízko koľaji na potoku bola menia vodná nádrž - tajch, pre účely železnice, na zásobovanie parných lokomotív vodou. Dva kameňolomy po oboch stranách Hrona boli vtedy v prevádzke. Ten väčší slúžil železnici a ten druhy železiarňam. Hron tu býval skoro suchý, lebo voda bola kanálom odvádzaná do elektrárni v Podbrezovej, v Lopeji a v Dubovej. Každý mesiac v deň výplaty bol v Podbrezovej jarmok, tzv. lôn. Šiatre bývali od továrne skoro po stanicu.

Denný ruch na stanici býval oveľa väčší ako je dnes. Všetok tovar na väčšie vzdialenosti sa vozil po železnici, aj robotnici do fabriky chodili vlakom. V sobotu popoludní odchádzala domov väčšina Starohorcov bývajúcich cez týždeň v "šalandách". Pri striedaní smien vo fabrike - ráno, popoludní a v noci, bývalo na stanici najrušnejšie...

 

Prebytok pracovných síl a kovoroľníctvo sa odrážali v štruktúre pracovného osadenstva závodu aj v sociálno - politickom postavení a spoločenskej aktivite pracujúcich.

Ťažká fyzická práca, dochádzka na pracovisko - to boli v podstate nepriaznivé podmienky pre rozvoj kultúrneho života robotníkov. Základné vzdelanie (čítať, počítať a písať) poskytovali základné školy (v Hronci, Bystrej, Moštenici, v Tisovci, Pohronskej Polhore), ktoré vydržiaval štát a bratská pokladnica. Na týchto školách sa vyučovalo po slovensky (slovenčina bola aj hovorovou rečou v objektoch Hroneckého komplexu).

 

Autor rukopisu Zólyom - Brézói M. Kir. Vasgyár uvádza "spotrebný kôš" robotníckej rodiny  v 90. rokoch 19. stor. takto: výdaje ročne na stravu - 184 ft, na ošatenie - 56 ft, nápoje - 34 ft, spolu - 274 ft.

Medzi r. 1901 -1913 stúpla cena múky o 58%, slaniny o 57%, bravčového mäsa o 67%, fazule o 116%, zemiakov o 50%, masti o 49%, chleba o 35% a pod.

Za existenčné minimum pre štvorčlennú rodinu bolo určených 16 zl a 12 gr a po odpočítaní výdavkov na tabak a nápoje zostalo 15 zl mesačne.

Kalorická hodnota kupovaného tovaru považovaného za existenčné minimum predstavovalo 42 5250 kalórií pre štvorčlennú rodinu na týždeň, pričom len otec rodiny – ako fyzicky ťažko pracujúci človek – potreboval denne 4000 – 5000 kalórií. Aj keď pripočítame ešte možnosti z vlastných zdrojov, reprodukcia pracovnej sily mala ozaj minimálne podmienky a hlad bol v rodinách častým hosťom.

Základom stravy robotníkov bol chlieb, múka, omasta (loj, slanina), soľ, mäso (baranie, hovädzie). Okrem spravidla kupovaných potravinových článkov slúžili k výžive aj doma vyprodukované potraviny (mlieko, maslo, syr, bryndza, zemiaky, fazuľa).

Priamych údajov o množstve skonzumovaných potravín niet. Vážnym problémom však bolo zaobstarávanie potravných článkov kúpou. Vnútorný trh sa ešte len rozvíjal. Základné potraviny sa museli do týchto oblastí museli zďaleka dovážať. Robotník bol vystavený živelnému trhu.

 

Prvá svetová vojna podstatne zhoršila sociálne postavenie robotníkov. Zvyšovanie cien potravín a ďalších životných potrieb a súčasne ich nedostatok znamenali zníženie životnej úrovne -  toto všetko bolo príčinou narastajúcej biedy.

Napriek tomu, že železiarne ako vojenské podniky boli prednostne zásobované a robotníci mali dostávať lepšie prídely (mesačný prídel masti na osobu činil 420 g, ale v železiarňach 1 kg), pre chronický nedostatok potravín neboli stanovené dávky  dodržiavané.

Závod prenajímal pre robotníkov ladom ležiacu pôdu (najmä rúbaniská) od lesov , na ktorej si robotníci siali ovos a sadili zemiaky. Napr. v Čelne (dolina pri Lopeji) užívalo 51 podbrezovských robotníkov z Lopeja 4 uh. kat. jutrá pôdy na sadenie zemiakov, na  Diele nad Pieskom 10 kat. jutár užívali robotníci z Piesku a Bystrej.

Nedostatočne živené a vyššími pracovnými výkonmi vyčerpané robotníctvo ľahšie podľahlo chorobe. Časté epidémie počas vojny sú dokladom zlej životosprávy a podvýživy.

Pracovný čas sa predĺžil na 14 - 16 hodín, zrušil sa pracovný pokoj cez nedele a sviatky. Závod bol vyhlásený 2. augusta 1914 za vojenský objekt. Dňa 20. septembra 1914 prišli do Podbrezovej prví ranení vojaci, pre ktorých bola  upravená šalanda pod cintorínom. Miestne dámy, manželky úradníkov z dobročinnosti ich ošetrovali.

 

Poznámka:

ČSR vznikla 28. Okt. 1918 po rozpade Rakúsko- Uhorskej monarchie, jej nástupnícky štát. 14. Nov. 1918 .T: G. Masaryk prišiel z Paríža. 7.dec. 1918 sa V. Šrobár stal ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska. Dočasná vláda sídlila V Skalici. Od 12.dec. sídlilo Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska v ZA, 4. febr. 1919 sa z BA stalo hlavné mesto.

Program spoločného československého štátu si postupne získaval podporu i domácich politických predstaviteľov. Slováci sa pre tento program definitívne rozhodli na porade v Turčianskom Sv. Martine 24. mája 1918. Dualistická monarchia sa po prehranej vojne rozpadla. Jedným z jej nástupníckych štátov sa stala i Československá republika. Bola vyhlásená v Prahe 28. októbra 1918 a Slováci sa k nej pripojili svojou deklaráciou na zhromaždení Slovenskej národnej rady v Turčianskom Sv. Martine 30. októbra 1918. 

 

Roky odriekania, roky vojny sa skončili. Pred zrakom obyvateľov Podbrezovej sa javil nový zajtrajšok v novom štáte.

12. novembra 1918 prišla správa, že české vojská už idú od Vrútok smerom na Zvolen, aby postupne obsadzovali Slovensko. V tej dobe na príkaz župana boli spálené všetky spisy na notariáte v Dolnej Lehote, kam patrila  aj obec Lopej. Po obciach sa objavil „Ohlas SNR“ z Martina a v Brezne sa objavili aj slovenské zástavy. Postupne sa začali odstraňovať maďarské nápisy a názvy. Aj v Podbrezovej sa na stanici objavil nápis  :

 

P   o   d   b   r   e   z   o   v   á

 

Prevrat r. 1918 opisuje kronikár obce Lopej nasledovne - citujem:

"Výtržnosti žiadne neboli. V obci sa zadržalo zhromaždenie hneď po prevrate. Utvorila sa obecná národná stráž, obecná rada a ochotne sa chodilo na manifestačné zhromaždenie do Banskej Bystrice, na slávnosti župy. V národnom zobudení ľudu malo veľký vplyv, že mali obyvatelia v Lopeji r.kat. farára Dr. Štefana Kmeťa kanonika, ktorý bol aj pod maďarskou krajinskou vládou slovenským výborným národovcom, spisovateľom a vždy dôrazne zastával práva slovenskej reči tam ,kde mal príležitosť, v kostole a v škole. Náboženstvo vyučoval len po slovensky.

No táto oduševnenosť upadala čoskoro, zvlášť následkom politického triedenia a marxistickej výchovy. Prestali spevy slovenské a ozývali sa krutým zvukom revolučné pochody."

J. Hogh vo svojich "Rozpomienkach" napísal:“... že krátko pred prevratom bolo badať v Lopeji u ľudí veľký nepokoj. Tušili, že sa niečo stane. Keď prišla správa o vyhlásení Československej republiky, nastala veľká radosť a nadšenie. Všade sa ozýval slovenský spev. Vojaci strhávali rakúske a maďarské odznaky...“

Iné pramene hovoria, že  nahromadený hnev ľudu sa obrátil proti nenávideným predstaviteľom starej moci. Nenávisť sa koncentrovala proti notárom. Mnohí Maďari sa odsťahovali, iní sa stali horlivými Slovákmi.

Starých dedinských richtárov ľud takmer všade zbavil úradu. Podobne sa postupovalo aj voči lesným úradníkom. V mnohých prípadoch sa ľudia oborili aj proti kňazom, ktorí ľudí nahovárali na upisovanie vojnových pôžičiek, a ktorí paktovali s maďarskými úradmi. Rozhorčenosť proti židovským obchodníkom bola všeobecná najmä preto, že  neustále zvyšovali počas vojny ceny a ukrývali tovar. Rozhorčený ľud na čele s frontovými vojakmi na mnohých miestach odzbrojil a vyhnal maďarských žandárov, zdemoloval úrady, obchody a krčmy.

V prevratových dňoch roku 1918 v Podbrezovej a Hronci prevzala všetku moc v závodoch a obciach až do príchodu československých vojenských jednotiek ozbrojená garda na čele s predstaviteľmi sociálnodemokratickej strany. (Kronikár spomína A. Horvátha, ktorý bol členom revolučného národného zhromaždenia a poverencom ministerstva.)

„... Ozbrojené stráže s A. Horváhtom robili poriadok, maďarské nápisy a dôkazy zmaďarizovanej podbrezovskej osady boli skoro odstránené. Maďarská zástava školská bola ľudom odnesená a azda znivočená...

Pánu Ad. Horváthovi pri prevrate pomáhali : V. Chlumecký, pri prvých voľbách zvolený senátor komunistickej strany , G. Slezák, Ad. Petrány a Nemky z Hronca...

V továrni zakázané bolo maďarsky sa rozprávať a všade po kanceláriách a verejných miestnostiach boli vyvesené tabuľky s nápisom:" Rozprávajte po slovensky".

1. decembra 1918 na ľudovom zhromaždení v Brezne pochodovali v štvorstupoch aj podbrezovskí a hrončianski robotníci na čele s vlastnou závodnou hudbou.

Prvým československým riaditeľom železiarní bol Čech Ing. Mottl, ktorý sa však dlho tomu netešil. Ranila ho mŕtvica. Zomrel v dobe školských prázdnin 1919. Na jeho miesto nastúpil Ing. Ján Holický.

Vplyvom poprevratových ťažkostí sa aj výroba v Podbrezovej pre nedostatok uhlia v októbri 1918 zastavila.

Maďarský železničný personál na stanici v  Brezne vypovedal 27. decembra 1918 službu z dôvodov, že si nebol istý, čo bude s ním, keď železnice prevezme pražská vláda. Dohľad nad výkonom železničnej služby na staniciach Podbrezová a Brezno vykonávala československá vojenská správa a železničnú službu konali železničiari maďarskej národnosti.

 

Pramene  a literatúra

 

Alberty J. - Formovanie robotníckej triedy v okolí Brezna (1981)

      Greschner J. - 150 rokov železiarní v Podbrezovej (1990)

Greschner J.- :Podbrezová (rukopis monografie)

Pamätná kniha obce Lopej

Kronika obce Podbrezová

Podbrezovan

Internet:

      http://www.zelpo.sk

      http://www.zelpo.sk/hmuzeum/home.nsf/Vyberstr/monografia

      http://www.historia.szm.sk

Ing. Ján Greschner