Pomocné vedy historické

 

     Každý, kto sa zaujíma o históriu, skúma ju a píše o nej, sa nezaobíde bez pomocných vied historických (PVH). PVH dávajú každému historikovi možnosť objektívne skúmať históriu. Bez využitia týchto vied by historický výskum nebol nielenže objektívny ale i úplný. Práca každého historika zahŕňa skúmanie historických prameňov, ich posudzovanie, overovanie a využívanie informácií, ktoré sa z nich dozvie. K plnohodnotnému naplnenie tohto poslania slúžia PVH. Množstvo z pomocných vied historických, ako ich poznáme dnes, sa vyvíjali v rámci rôznych iných vied, no postupom času sa osamostatnili, vyčlenili si vlastný predmet výskumu a vlastné vedecké postupy.

     Samotné PVH možno rozdeliť na PVH v užšom slova zmysle a na PVH v širšom slova zmysle. K tým v širšom zmysle slova patrí napríklad archeológia, antropológia, sociológia, filozofia..., no tie teraz nebudú súčasťou nášho záujmu. Zaujímať sa budeme o pomocné vedy historické v užšom zmysle slova, ku ktorým patria: paleografia, diplomatika, sfragistika, kodikológia, epigrafia, genealógia, heraldika, numizmatika, historická metrológia, chronológia, vexilológia, faleristika, archontológia, propedeutika, kampanológia, historická geografia, historická štatistika, historická demografia, insignológia, prozopografia, psychohistória.