Historia domus

Dejiny farností Lopej a Podbrezová

 

 

Cirkevný život  v Lopeji sa datuje  od roku 1400 a  v Podbrezovej od roku 1892. Kostol v Lopeji  je zasvätený sv. Jurajovi. Königsbergov testament pamätá na lopejský kostol. Lopej sa v tomto testamente spomína ako St.Georg - odtiaľ  patrón farnosti. Lopej sa spomína ako Lopenna, Lopea. Do založenia farnosti patrilo územie ako filiálka k dubovskej farnosti. Viackrát sa totiž spomínajú lopejskí farári a kostol ako filiálni k dubovskej farnosti. Z toho vyplýva, že postavenie prvých duchovných správcov farnosti bolo len provizórne.

Poznámka:

LOPEJ - v čase reformácie preniklo sem Luterove učenie a obec sa stala evanjelickou. V roku 1673 tu boli uvedení piaristi, ktorí sa ujali duchovnej správy. V roku 1682 ich odtiaľto vyhnali Tökolyovci. Potom prenechali správu lopejskej farnosti diecéznym kňazom.

 

Po Moháčskej bitke 1526 a po obsadení Budína Turkmi v r. 1541  obsadili Turci väčšiu časť Uhorska.

Najnebezpečnejšia situácia bola v roku 1638, keď Turci prenikli až do Predajnej, kde zajali manželku Baltazára Kurajdu a odvliekli ju.  Roku 1651 bol chytený a sťatý pri Lopeji valaštiansky  ev. farár Ján Stephanides spolu  s rechtorom . Behom plienenia v r. 1663 odvliekli Turci z územia Slovenska asi 150 000 ľudí do otroctva. V roku 1590  sa odvážili Turci preniknúť cez lesy pod Lopej, zajali farára Michala Pepicha a popravili ho krutým spôsobom pred bránou fiľakovského hradu.

V čase Bartékovej vizitácie mala obec 110 duší. Turci neprenikli do Lopeja a obec im nebola poplatná. Roku 1673 Matúš Calalte uviedol do Brezna, ako generál cisárskych vojsk, na rozkaz arcibiskupa Kellenicha, piaristov, ktorým zverili duchovnú správu vo viacerých farnostiach. Uviedli ich toho roku aj do Lopeja. V roku 1682 ich stadiaľ vyhnali, ale po utíšení sa tökeliovských nepokojov sa sem znovu vrátili. Za posledného Rákocziho už nedostali evanjelici faru, hoci uvádzajú, že tu bol roku 1704 ich kazateľ Juraj Skultéti.

Kostol v Lopeji stojí na vŕšku, ohradený múrom. Na priestranstve kostolného dvora bol predtým cintorín. Kostol bol postavený koncom XIV. storočia, ako o tom svedčí gotický štýl, ktorý je viditeľný na portáloch hlavného vchodu a oboch sakristií. Okná sú tiež zakončené lomeným oblúkom. Svätyňa je zakončená stenami osembokého hranolu. V pôvodine mala spolu s loďou rovnú drevenú povalu, ktorú roku 1752 nahradili klenbou. Veža , v ktorej sú štyri zvony, bola postavená neskôr. Hlavný oltár má obraz sv. Juraja a sochy sv. Petra a Pavla. Na bočnom oltári stojí lurdská Panna Mária. Spolu s kazateľňou je to dielo tirolského majstra.

Farská budova bola postavená v prvých rokoch 1800. Bola viackrát prestavovaná a zväčšovaná.

 

Pozn.: Rímsko-katolícky kostol v Lopeji patrí medzi kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok. Kostol je postavený v renesančno- gotickom štýle a jeho vek presahuje 500 rokov. V rokoch 1894 - 96 pôsobil v Lopeji ako kaplán Jozef Murgaš - kňaz, maliar, politik, organizátor, zberateľ a vynálezca , ktorý namaľoval aj veľký sakrálny obraz sv. Juraja, ktorý je dodnes umiestnený na hlavnom oltári v Lopeji.

 

Ako už bolo niekoľkokrát zdôraznené, najstaršou časťou obce je Lopej, ktorá bola od samého začiatku katolícka ,ale príchod Jána Tribella zo Sliezska na Ľupčiansky zámok priniesol posilnenie reformácie na území ľupčianskeho panstva, keď ako oddaný stúpenec reformácie  dal postaviť v Predajnej v roku 1606 nový kostol a vežu na mieste starého kostolíka. Kostol má zvon z r. 1505, ktorý bol "preliaty" v r.1793. V roku 1617-1673 mala farnosť troch  evanjelických duchovných. Čo sa stalo so starodávnym kostolíkom, postavenom v gotickom slohu a zasvätenom s. Jurajovi, v Lopeji niet o tom nikde žiadnej správy. Ostala z neho iba krstiteľnica. (Prestavaný bol v 18. storočí.) Reformácia zasiahla aj Lopej a obe Lehoty, lebo, ako dokazuje správa z roku 1564 , duchovná správa podliehala farskej správe v Dubovej, neskôr bola pripojená k Predajnej. V 15. storočí bola duchovná správa v Lopeji, ale od roku 1561 do roku 1578 bol farárom v Lopeji Michal Pepich, ktorý bol podľa evanjelického vyznania vysvätený vo Wittenbergu.

Ďalších evanjelických kazateľov a farárov v Lopeji nepoznáme, vieme len, že v roku 1673 prišiel do Lopeja znovu katolícky farár - páter Mikuláš a od roku 1677 páter Matheus, obaja piaristi z Brezna. Región zažil prenasledovanie obyvateľstva a obmedzovanie jeho občianskych slobôd. Najprv to bola násilná protireformácia, potom zase prenasledovanie katolíkov.

Na sneme v roku 1635 boli už katolíci v prevahe, pretože vďaka taktike Petra Pázmányho sa podarilo do cirkvi získať predovšetkým najbohatších a najvplyvnejších magnátov. Začala sa presadzovať stará feudálna zásada, feudálne právo, že akého vyznania je feudálny pán, takého sú aj jeho poddaní. Horliví novokatolíci začali  svojim protestantským poddaným odoberať kostoly. Celkom bolo odobratých vyše 100 kostolov. Od r. 1683 až do r. 1695 bol farárom Ján Szabadoš ako spolufarár  predajňanský.

Farármi v Lopeji boli:

 

od r.                do r.                                                   meno

 

1400                       spomína sa                                                         Ján Demetrius

1581                       odišiel z farnosti 

1588                       prvý ev. kazateľ                                                 Michal Pepich

1598                       ev. kazateľ                                                          Matej Transalpínus

1607                       ev.    "                                                                  Jakub Schrötter

1617                       ev.    "                                                                  Gašpar Schrötter

                               ev.    "                                                                  Severín Skulteti

                               ev.    "                                                                   Martin Sumrák

                               ev.    "                                                                   Martin Sluchovínus

1673                       piarista                                                                 páter. Mikuláš

1677                       piarista                                                                 páter Matúš

1683                                                                                                     Ján Szabados

1689                       1691                                                                      Juraj Benkovič

1696                       1717                                                                      Juraj Janovič

1702                       1709                                                                     Andrej Hergovič

1704                       ev.?                                                                       Juraj Sculteti

1711                                                                                                     Juraj Rozboril

1718                       1727                                                                      Ján Blažej - Fábry

1728                       1739                                                                      Ján Liskovič

1740                       1741                                                                      Ondrej Brssko

1741                       1753                                                                      Jakub Cipciar

1754                       1770                                                                      Juraj Zabrecký

1771                       1778                                                                      Juraj Prochocký

1779                       1807                                                                      Ignác Barányay

1808                       1812                                                                      Michal Szopínyi

1813                       1820                                                                      Jakub Troj

1821                       1825                                                                      Andrej Schluga

1826                       1835                                                                      Andrej Turčánský

1836                       1841                                                                      Ján Matyás

1842                       1848                                                                      Štefan Nemky

1849                       1856                                                                      Ferdinand Bittera *

1857                       1872                                                                      Štefan Hulínyi

1873                       1891                                                                      Štefan Huszóczy

1891                                                                                                     Jozef Droppa adm.

1892                                                                                                     Štefan Arvay

1892                       1903                                                                      Jozef Martinček

1903                                                                                                                                                                                                                                                  Štefan Széczy       

1904                                                                                                                                                                                                                                                  Ján Gregor

1904                       1908                                                                     Jozef Schwarz

1904                       1908                                                                      Jozef Schwarz

1905                       1927                                                                      Dr. Štefan Kmeť

 

* 23. júla 1950 začal písať latinsky Históriu domus.

Mená hrončianskych kaplánov, ktorí vykonávali duchovnú správu v Podbrezovej: 

1892               1902                                                                          Jozef Molnár

Ďalej to boli: Rudolf Rusko, Karol Mathán, Michal Mika, Vojtech Fromeyer,               

Ján Živný. Ďalej tu pôsobili:

 

1909                                                                                                     Juraj Koza Matejov   

1911                                                                                                     Vojtech Andravich

1914                                                                                                     Dr. Augustín Dokupil

1916                                                                                                      Vojtech Varnay (Weisz)             

1916                                                                                                     Štefan Ďurkovič

1924                                                                                                     Benedik Mravík

1927                                                                                                     Eduard Majerský

1928                                                                                                    Rudolf Málik

1937                                                                                      Belo Šuman Hreblay

1940                                                                                                      Jozef Hanuška

1950                                                                                                     Ľudovít Cíferský

1957                                                                                                     Ľudovít Náther

1961 - zlúčenie farností Lopej - Podbrezová

 

Poznámka:

Ďalšie zmeny správcovstva sú uvedené v texte.

 

V správcovstve farnosti Lopej bol  od r. 1905 - 1927 najvýraznejšou postavou  kanonik Dr. Štefan Kmeť. Zaslúžil sa o prebúdzanie i udržanie národného života v Lopeji.

Mal veľký vplyv na svojich farníkov, dôrazne zastával práva Slovákov , na farskom dvore sa hrali slovenské divadelné hry a v škole vyučoval náboženstvo len po slovensky. Farskú kroniku viedol do roku 1918 po maďarsky, ako zákon kázal, ale po prevrate možno jeho záznamy čítať už po slovensky. Do tlače prispieval pod pseudonymom Špaňodolinec. Popri rôznych náboženských literárnych prácach je jeho pozoruhodným dielom cestopis " Na východe", v ktorom pútavo opísal cestu do Juhoslávie, Bulharska, Malej Ázie, Palestíny, Afriky a späť cez Taliansko domov.. Bol to druhý slovenský cestopis po krajinách blízkeho východu z pera slovenského cestovateľa. Počas vojny, keď učiteľ narukoval, učil deti namiesto z maďarských učebníc zo slovenskej náboženskej tlače.

V Historii domus sa píše:

„... vo vojne 1914 - 1918 brali z organov aj cínové píšťale. Ja som ich neposlal preč. Z nich som dal po vojne zhotoviť nové, za čo  sme spolu  so štimovaním organa zaplatili 3490,10 Kčs.“

O vnútropolitickej situácii v roku 1920 píše:

„... žijeme také časy ,keď krikľúnstvo najviac platí a rozumnejší ostávajú nepovšimnutí, ponevádž nebiju na bubeň... „

 

Lopejskí obyvatelia si vymohli od podbrezovskej fabriky elektrické osvetlenie. Toto osvetlenie bolo zavedené aj do kostola. O tejto udalosti tento pastier ducha píše:

„...elektrickým osvetlením sa dostalo lopejskému kostolu novšej ozdoby a chváli onú obetavosť lopejských farníkov, ktorí svojimi obnosmi ochotne prispeli na zavedenie jeho...“

 

V roku 1920 organizoval zbierku na lopejské zvony aj medzi americkými Slovákmi. O tejto udalosti píše :

„...ešte v roku 1920 som sa listom obrátil na Máriu Škodovú do Ameriky s prosbou, aby na lopejské zvony učinila zbierku medzi tamojšími katolíkmi. Prvá zbierka došla 19. novembra 1921. Potom v r. 1922  poslala Tatra Banka vo S. Martine ďalší dar na lopejské zvony od amerických Slovákov...“

 

Na lopejské zvony prispel aj vdp. Jozef Martinček, bývalý správca lopejskej fary, ktorý sa odsťahoval do Ameriky.

O lopejských zvonoch v inej stati kroniky  píše:

„... zadovážili sa tri zvony. Najväčší vážil 764 kg, prostredný 372 kg a najmenší 197 kg. Zvony spolu stáli 45.679,90 Kčs. Zvony majú svojich patrónov. Najväčší má za patróna  sv. Juraja - patrón kostola, prostredný sv. Jozefa a najmenší Pannu Máriu. Pred inštalovaním zvonov opravil patronát vežu...“

 

Zvony boli požehnané na zelený štvrtok 1923. Farníci z Dolnej Lehoty tiež zakúpili 2 zvony do veže svojho kostola. Väčší váži 320 kg, menší 150 kg. Väčší má obraz sv. Márie a menší sv. Jozefa. Peniaze zozbierali farníci  a tiež americkí Slováci. Zvony stáli 17.859,80 Kčs.

Po Dr. Štefanovi Kmeťovi nastúpil za správcu fary 24. novembra 1927 dp. Eduard Majerský - farár z Predajnej a pôsobil tu do 8. novembra 1928. Po ňom prevzal správcovstvo Rudolf Málik z Podkoníc.

 

Vo februári 1929 sa vyskytli také mrazy, na aké sa v tomto kraji nepamätajú. Najtuhší mráz bol 11. februára 1929, kedy bolo ráno nameraných - 38 0 C. Z toho dôvodu deti zo Skalice, Štiavničky a Hnusna nemohli chodiť do školy, lebo im omrzli uši a prsty.

Jar bola príjemná , aj dažďa bolo dosť, tráva narástla obstojná a úroda bola dobrá. Zima v roku 1930 bola mierna.

Hospodárska kríza zasiahla aj našu obec. V Lopeji bolo v roku 1932 do Vianoc 70 nezamestnaných a v Dolnej Lehote 50. Zavedené boli pre nich stravné lístky a organizovali sa zbierky.

V roku 1933 bola v Lopeji birmovka. Zúčastnilo sa jej 250 detí.

Behom 3 rokov už po štvrtý raz boli vykradnuté kostolné pokladničky. Raz sa do kostola vlámali dverami, po druhýkrát oknom.

V roku 1936 boli v Lopeji  9 dní misie. Viedli ich dvaja pátri z misijného domu z Vidinej.

 

24. mája 1937 nastúpil do funkcie správcu fary Belo Šuman Hrebay. Prišiel z Valaskej. 23. januára bol Belo Šuman Hreblay vymenovaný za šéfa Katolíckej tlačovej kancelárie v Bratislave.

Za administrátora bol menovaný dp. Jozef Hanuška, kaplán zo Zvolena.

Nový farár v kronike píše, že v roku 1940 bola ukrutná zima, podobajúca sa zime v roku 1929. Leto bolo veľmi daždivé. Rušný rok 1940 skončil v kronike slovami: Pane daj nám pokoja!

22. júna 1941 vypukla vojna s Ruskom. V tomto roku bola veľká suchota, bolo málo potravín. 19. júna 1942 bol za farára v Lopeji vymenovaný Jozef Hanuška. Slávnosť vzhľadom na vojnové pomery bola skromná.

V tomto roku bola zmena aj na poste notára. Na miesto nového notára nastúpil Július Fraňo z Dobšinej.

Nádeje v skoré ukončenie vojny sklamali. Aj v roku 1943  bola veľká suchota. Na notariáte došlo zase k zmene. Za nového notára nastúpil Koloman Jaďuď.

21. mája bola v Lopeji znovu birmovka. Na birmovku prišiel do obce biskup Andrej Škrábik. Sprevádzal ho vdp. tajomník Ján Tóth a kanonik Ján Javorka. Prítomný bol aj dekan J. Majerský. Z kňazov bol prítomný vdp. Lukáč Drozd- profesor a Belo Šuman - farár z Podbrezovej. Z civilov na slávnosti a obede boli prítomní: p. František Mravec - komisár obce, Koloman Jaďuď- notár, Koloman Kvietok - riaditeľ školy z Lopeja, Anton Grúber - riaditeľ školy z Dolnej Lehoty, Piliar - vládny komisár obce Dolná Lehota. Deň predtým bol silný dážď, akoby mala byť potopa. Boli obavy, že nebude ani birmovka.

Z rozhodnutia voličov, väčšinou hlasov, bol za starostu zvolený miestny farár Jozef Hanuška.

 

Podbrezová hrala dôležitú úlohu nielen v hospodárskom živote , ale mala veľký vplyv aj na národný a náboženský život celého Horehronia. Aby človek dobre poznal Podbrezovú, musí sa dotknúť jej histórie a politického rozloženia.

Náboženský život bol zveľaďovaný a udržiavaný kostolom, tlačou a náboženskými spolkami. Úradníctvo v tej dobe slúžilo vzorom, veď v nedeľu a vo sviatok chodilo na čele s riaditeľom na bohoslužby v plnom počte a vo významné sviatky hrala pri tom aj závodná hudba. Patronátne lavice v kostole boli nielen rezervované, ale aj zaplnené

 

Kostol v Podbrezovej je zasvätený sv. Štefanovi. Podbrezovský kostol stojí na výšine Pyramis, obrátený na západ, smerom na železiarne, s výškou veže po vrchol kríža 32m.

 

Riaditeľom bol vtedy Slovák Viliam Wagner, ktorý  začínal ako učeň na Piesku a potom vyštudoval strednú a vysokú školu v Banskej Štiavnici. Jemu pripadla úloha uskutočniť požiadavku veriacich – vybudovať v Podbrezovej kostol. Riaditeľ Wagner po cirkevnom súhlase spolu so Samuelom Huszághom – staviteľom, dal vyhotoviť plány a rozpočet nie na kaplnku, ale na riadny kostol. Biskup I. Bende plán schválil a základný kameň pri príležitosti 50. výročia založenia železiarní (1890) bol vysvätený. Ďalším pokračovaním bol poverený hlavný dekan Ignác Vitto. Železiarne predložili plán a rozpočet Ministerstvu financií a toto 8. októbra 1890 povolilo a schválilo výstavbu kostola v blízkosti Lobkowiczovho pomníka na plošine Pyramis.

 

 

Kostol sv. Štefana

 

 

Kostol je postavený v gotickom štýle. Dĺžka kostola je 22,55 m, výška lode 12,50 m, šírka 8,75 m. Svätyňa má rozmery 3,85m šírka a 9,70m výška. Klenba svätyne je napodobenina klenby rebrovej, ktorej hrany zbiehajú sa do jedného svorníka. Loď má krížovú klenbu s napodobeninou rebier. Klenba je sadrová (systém Rabitz). Okná sú veľké s umeleckou sklomaľbou. Vnútorný sokel kostola je obložený morenými dubovými tapetami. Veža je vstavaná v kostole  a jej vnútorná časť stojí na štíhlych pilieroch a je kombinovaná s organovým chórom. Hlavný oltár je zostavený zo železnej platne, lakovaný a pozlátený. Organ je výrobkom továrne Jozefa Augustína. Stál 1100 zlatých. Na vežu kostola boli pôvodne zavesené štyri zvony, z toho 3 boli odliate v Hronci a jeden prišiel z moštenického hámra (1850), keď tam zrušili hutu.

Bol to zvon banícky. Najväčší zvon má meno Štefan, druhý Imrich, tretí Ladislav a štvrtý Florián. Zvony boli vysvätené biskupom 5. júna 1892. Na vojnové ciele boli dva zvony "zrekvírované". Kostol vymaľoval Andrej Stolman a Karol Lorenz. Na mozaikovú výzdobu prispeli štedrí darcovia: Anton Kerpely - gen. riaditeľ hutníctva, L. Körmendy - prednosta železničnej stanice, Karol Wagner a synovia, František  Kötz - riaditeľ závodu, ďalej Ondrej Tomesz, úradnícky zbor železiarní, podúradníci a robotníci skupiny Júliusa Palíka. Budapeštiansky oltárny spolok venoval ako sa píše v kronike: "šatstvo, potrebný, riad a veľa inšie ".

Kostol bol dokončený 29. augusta 1891 a vysvätený bol 21. augusta 1892 biskupom Imrichom Bende.

 

 

Hlavný oltár  kostola

 

Nakoľko Podbrezová mala byť cirkevne pridružená k Hroncu, začal sa vedľa kostola stavať aj byt pre kaplána .Správa erárnych železiarní mala patronáty nad kostolmi v Podbrezovej, Hronci a v Tisovci. V rámci patronátu poskytovala kostolom pomoc v podobe bezplatného poskytovania dreva na kúrenie a rôzne iné dary.

.

Podbrezová pozostávala z niekoľkých osád ako: Lopej, Skalica, Stanica (Kameňolom), Hnusno, Štiavnička, Chvatimech a Piesok. Menované osady cirkevne patrili do roku 1892 čiastočne do Lopeja a čiastočne do Valaskej. V spomenutom roku všetky tieto osady boli zoskupené do jednej filiálky, ktorá bola pričlenená k hrončianskej farnosti. Následkom toho bolo v Hronci systematizované  miesto pre jedného kaplána , ktorý vykonával pastoračnú prácu vo filiálke  - Podbrezovej. Zväčšením železiarskych závodov pribúdalo obyvateľstvo a rástli duševné potreby, ktoré si vyžiadali postavenie kostola  a konečne v roku 1930 utvorenie samostatnej farnosti podbrezovskej.

V Podbrezovej pôsobili v ČSR tieto katolícke  organizácie:

-         Rímsko - katolícky cirkevný senát v Podbrezovej

-         Odbočka katolíckej jednoty na Slovensku

-         Odbočka slovenských katolíckych skautov

-         Slovenská rímskokatolícka jednota

-         Tretí rád sv. Františka

-         Slovenské kresťansko-sociálne odborové združenie odbor

      kovorobotníkov

-         Čsl. OROL

 

Žiadosť katolíckych spolkov odkúpiť budovu starej nemocnice na "kultúrny dom" neprešla.

Po neúspešnom pokuse odkúpiť budovu starej nemocnice sa všetky tieto spolky a organizácie pokúsili získať kúpou pozemok na výstavbu kultúrneho domu.

Na tento kultúrny dom sa  zohnalo 80000,- Kčs, ktoré sa Rím. kat. senát rozhodol investovať spolu s Dr. Strelingerom - lekárom z nemocnice - do kúpy starej lekárne.

Rímskokatolícky cirkevný senát, ktorý bol založený v roku 1921 pre potreby cirkevného života v Podbrezovej a v príslušných osadách nemal právny podklad ani stanovy.

 

Peter Petic 1. septembra 1930 prešiel z Hronca do samostatnej farnosti Podbrezová ako administrátor. Tým v Podbrezovej nastala nová doba v cirkevnom živote.

 

Valné zhromaždenie cirkevníkov zvolané na deň 15. augusta 1940 do sály závodného hotela odsúhlasilo stanovy a zvolilo 30 členný zastupiteľský zbor. Prvým cirkevným predsedom sa stal vdp. A. Veselovský - správca fary a svetským predsedom sa stal p. Emil Longauer - úradník. Stanovy boli schválené biskupským úradom a Ministerstvom školstva a osvety . Tým, že sa rím. kat. senát vzdal svojej funkcie a založená bola "Samosprávna rímskokatolícka obec", bolo umožnené právne nadobudnúť majetok do ktorého cirkevný senát investoval.

 

Dnes už možno hovoriť o Podbrezovej po stránke náboženskej ako o celku ucelenom celým desaťročím. O sústredenej práci však i dnes ťažko hovoriť, lebo odľahlosť jednotlivých osád a patriotické zvyklosti rôznorodého obyvateľstva veľmi prekážali.

 Obyvateľstvo sa skladalo:

-    z trvalo bývajúcich,

-    týždenne dochádzajúcich,

-    denne dochádzajúcich

Podkladom náboženského života boli vždy trvalo bývajúci. Títo však pochádzali v prevažnej väčšine z úradníkov, technikov a majstrov. Národnosti boli slovenskej, českej, nemeckej a ruskej. Spolu takých trvalo bývajúcich bolo v 40- rokoch 1886 obyvateľov , z ktorých bolo:

1645 r. kat., 9 gr. kat.,216 ev. a v.,7 pravosl. 3. kalv. 2. českobrat., 2 židia,2. bezverci.

Náboženský život bol zveľaďovaný a udržiavaný kostolom, tlačou a náboženskými spolkami. O kostolíku som písal v inej stati . Úradníctvo v tej dobe slúžilo vzorom, veď v nedeľu a vo sviatok chodilo na čele s riaditeľom na bohoslužby v plnom počte a vo významné sviatky hrala pri tom aj závodná hudba. Patronátne lavice v kostole boli nielen rezervované, ale aj zaplnené.

 

V Podbrezovej sa v 40. rokoch odoberalo 883 kusov rozličných katolíckych časopisov. (Katolícke noviny, Posol b. srdca, Katolícke misie, Náš priateľ, Katolícka jednota, Nová žena, Plameň, Priateľ dietok, Veniec, Mládež a misie, Hlasy, Sv. Rodina, Kráľovná mája, Pútnik, Mariánska kongregácia a ďalšie).

Nie menšie poslanie mali aj katolícke spolky. Katolícke spolky bolo možné rozdeliť do 3 skupín:

-    spoločensko - náboženské,

-    misijné

-    náboženské

-    Najstarším spolkom je "Katolícka jednota žien", založená 8. novembra 1931. Mala 174 členiek. Druhým spolkom mravenčej práce bol Slovenský katolícky skaut, ktorý bol založený 25. júna 1933. Sem patrí aj " Katolícka jednota odbor 77" (pohrebný), ktorý bol založený 15. júna 1934 a mal 158 členov. Na troskách "Slovenských katolíckych skautov a "Venca" vznikli v Podbrezovej nové spolky pre mládež: "Združenie katolíckej mládeže, skupina chlapcov a skupina dievčat", založená v roku 1939.

Misijné spolky boli založené tieto:

-    " Dielo šírenia viery ",

-    "Detinstvo Ježišovo"

Náboženské spolky:

-    "Ružencový spolok",

-    "SMBS"

-    "Tretia rehoľa sv. Františka" (založená  26. decembra 1926)

-    "Mariánska kongregácia dievčat"  z roku 1933

 

Mocným činiteľom najmä medzi mládežou bol cirkevný spev. Traja nenároční majstri pracovali v Podbrezovej: kostol , katolícka tlač a spolky. Ich práca bola v Podbrezovej v tomto jedinečnom prostredí vždy ťažká a úmorná. Neobyčajné v tomto ľavicovom prostredí bolo ale to,  že aj  robotníci - komunisti do kostola chodili, a že boli veriacimi. Ich politicko - sociálne cítenie sa nepriečilo ich viere. Verili v Boha a vo svojom politickom presvedčení zároveň verili v lepšiu sociálnu spravodlivosť. Za ňu bojovali a za ňu sa  k Bohu modlili.

 

30. decembra 1941 odišiel z Podbrezovej do Vrútok farár A. Veselovský . V Podbrezovej pôsobil pastoračne jedenásť rokov.

S platnosťou od 1. júla 1942 bol za správcu r. kat. fary v Podbrezovej vymenovaný Vojtech Šuman - Hreblay. Pre blížiace sa jubileum ( 1892 - 1942) dali železiarne previesť opravu farského kostola.

V roku 1945 kronika uvádza meno Jozef Ďurkovič, ktorý bol správcom fary v Podbrezovej a za ním v roku 1949 Ján Tóth.

 

Správa  železiarní  mala  do  roku  1945  nad kostolom v Podbrezovej patronát, veď  pozemok, kostol  a  hospodárska  budova  boli  majetkom železiarní. Po roku 1945 táto patronátna činnosť zanikla.

 

Od roku 1953 do 31. decembra 1961 sa fara v Podbrezovej vyprázdnila po vdp. Andrejovi Gröblovi a spojila s lopejskou farnosťou.

Roky päťdesiate poznamenali obec zatknutím miestneho dekana v Lopeji -Jozefa Hanušku (13.január 1950). Kde končí rozum začína násilie. Asi 2 mesiace neučil náboženstvo nikto. Potom začal učiť dekan J. Majerčák z Dubovej. Náboženstvo chodil potom učiť administrátor z Podbrezovej Ján Tóth. V polovici januára bol na tunajšiu faru pridelený Ľudovít Cíferský. Učiteľom zakázali organovať v kostole . Novým organistom sa stal Ján Gajdoš - robotník z Švermových železiarní.

Nový správca fary Ľudovít Náther nastúpil 1. októbra 1957. Tento správca zažil aj zlúčenie obcí Podbrezová a Lopej 1. júla 1960. Sám o tom píše toto :

„... v cirkevnej obci sa nestalo nič, čo by muselo byť zaznamenané. Duchovný život veriacich je dosť uspokojivý a niet ani väčších finančných ťažkostí...“

Následkom zlúčenia obcí boli dňom 1. januára 1961 zlúčené aj farnosti so sídlom v Lopeji. V zlučovacom dekréte s hovorí, že farnosti môže spravovať jeden kňaz.

 

O tom Ľudovít Náther píše:

„... áno, ale to by musel byť kňaz mladý, v plnej sile a s vlastným autom, lebo je to až  16 km okruh pôsobenia...

... som 60 ročný, chatrného zdravia a bez dopravného prostriedku, preto mám obavu ako zvládnem túto úlohu...“

Bývalý správca fary v Podbrezovej Andrej Gröbl, ktorý na vlastnú žiadosť odišiel do výslužby, ostáva ešte bývať vo farskej budove v Podbrezovej a kým tam bude, bude odbavovať všetko ako predtým. 26. januára 1961 prevzal nový správca fary "úradne" aj farský úrad v Podbrezovej.

 

Do farnosti Lopej a Podbrezová  prišiel  1. januára 1964  Jozef Čeman - administrátor. Už za jeho predchodcu Ľudovíta Náthera boli tieto dve farnosti  spojené do jednej s názvom Farský úrad Podbrezová. Do farnosti patrila aj Dolná Lehota.

 

Od 1. marca 1971 bol správcom fary Podbrezová - Lopej Rastislav Kleiban, ktorý prišiel z Mýta pod Ďumbierom. V roku 1972 natierali strechu na Kostole v Lopeji členovia horolezeckého klubu z Podbrezovej.

V júni 1971 bola taká víchrica, že zvalilo na kostole v Lopeji pol veže.

25. apríla 1976 sa v Lopeji konala birmovka.

Od roku 1977 do roku 1991 niet v "Histórii domus" zápisu.

 P Rastislavovi Kleibanovi prevzal r. 1977 farský úrad v Podbrezovej - Lopeji František Očenáš, ktorý prišiel z Hornej Lehoty. Ďalšia zmena správcovstva farnosti nastala  18.augusta 1990.

V roku 1995 bola v Lopeji opäť birmovka.

 

Železiarne odovzdali budovu fary s hospodárskou budovou  za kostolom v Podbrezovej späť do vlastníctva cirkvi. Dekrétom biskupa Baláža sa v Podbrezovej od 1. júla 1996 znovu zriadila farnosť.

 

Do novozriadeného farského  sídla v Podbrezovej prišiel za farára  dôstojný  pán farár  Vojtech Matula, poľskej národnosti z rehole klaretínov vo Wroclavi. Prišiel do Podbrezovej spolu s kaplánom  Robertom Kycia z tej istej  rehole (Reholu založil sv . A. M. Klaret). Do farnosti patrí aj Horná Lehota.

Podbrezová   má   teraz  dve  farnosti. Jednu  v  Podbrezovej  a  druhú  v Lopeji, kde je od 29. júla novým  farárom dôstojný pán Witold Braňka - tiež  poľskej národnosti  z rehole Palotínov (Združenie katolíckeho apoštolátu založil Vincent Pallotti v r. 1835). Do farnosti Lopej patrí aj Dolná  Lehota. Kostol v Dolnej Lehote je zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi a bol postavený v r. 1914. Predtým tam stála kaplnka postavená v roku 1818. Cirkevný život v Podbrezovej roky  zanedbávaný bývalým  režimom  sa  prebúdza za  pomoci poľských rehoľníkov znovu do svojej bohatej duchovnej histórie.

 

Medzi tých, ktorí sa zvýšenou starostlivosťou starajú o zachovanie a obnovu kultúrnej pamiatky, patria farníci rímskokatolíckej cirkvi v Lopeji, kde je správcom farnosti Mgr. Witold Branka. V apríli minulého roka začali s rekonštrukčnými prácami v Rímskokatolíckom kostole sv. Juraja, ktorý je zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky pod číslom Ss/69. Začali s vybudovaním odvetravacieho kanálika po obvode, položením hydroizolacie, pretože kostol trpel značnou vlhkosťou. Vzhľadom na zlý stav maľby interiéru (približné z 30. rokov nášho storočia) bola realizovaná nová maľba, ktorú vykonal kolektív špecialistov pod vedením Dr. Petra Cambala z Trnavy. Výmenu okien s dvojitým sklom a s dubovým drevom zverili firme Maxa z Banskej Bystrice a polozenie novej keramickej dlažby z Talianska typu Pietra-difinale a Pietra-istria breznianskej firme Stašo. Okrem toho bolo v chráme nainštalované signalizačné zariadenie, pretože pred niekoľkými rokmi tu bolo odcudzených mnoho reliéfov Krížovej cesty a drevených figúrok z Betlehema (len v roku 1994 tu zaznamenali tri krádeže).

 Za príkladnú obetavú pracú pri obnove kultúrnej pamiatky v Lopeji patri poďakovanie najmä farníkom z tejto obce i z Dolnej Lehoty, sponzorom a samozrejme firmám, ktoré tieto prace vykonali.

Posviacka rekonštruovaného kostola v Lopeji za účasti biskupa banskobystrickej diecézy mons. Rudolfa Baláža sa uskutočnila 21. marca 1999 o 10.00 hod.

 

Po odchode W. Braňku a W. Matulu privítali veriaci v našej obci nových správcov farnosti Podbrezová a Lopej. Sú to:

Róbert Kycia, CMF - správca farnosti Podbrezová, ktorý pochádza z väčšieho poľského mesta Bochnia, ktoré je známe svojou soľnou baňou. Narodil sa 8. augusta 1967. Ako 18 ročný sa rozhodol pre rehoľné a kňazské povolanie v misionárskej Kongregácii synov nepoškvrneného srdca panny Márie, nazývaných misionári Klaretíni. V r. 1992 ukončil štúdium teológie vo Wroclawi a o rok neskôr bol vysvätený za kňaza. V Podbrezovej už pôsobil predtým ako kaplán 1 rok.

 

František Smelý, správca farnosti Lopej, narodený 19.9.1967 v Prešove. Pochádza z dedinky Petrovany v okrese Prešov. Za kňaza bol vysvätený v roku 1991. Predtým bol kaplánom v Krupine, Martine, Partizánskom a farárom v Uľanke a Selciach pri Banskej Bystrici.

 

 

Od 14. do 19. marca 1999 sa po 50 – tich rokoch konali v Podbrezovej Ľudové misie. Viedli ich bratia kapucíni z Raticového vrchu so svojim predstaveným pátrom Dávidom Tencerom. Po sv. omši každý deň páter Dávid prednášal v kostole na rôzne témy a viedol dialógy s veriacimi. Pre deti a mládež boli osobitné stretnutia s ostatnými bratmi kapucínmi na fare. Bratia kapucíni sa spolu s farárom každý deň stretávali so všetkými deťmi v Základnej škole v Podbrezovej.

Pri príležitosti návštevy Svätého otca v Poľsku sa 16. júna 1999 z našej farnosti konala púť do Poľska.

 

Po 67 rokoch sa v letných mesiacoch začali rekonštrukčné práce interiéru kostola v Podbrezovej. Firma akademického sochára reštaurátora Jána Fiľa zo Zvolena zreštaurovala maľby v celom kostole a opravila poškodené vitráže.

Pri farskom úrade v Podbrezovej bolo vybudované pastoračné centrum.

 

V  r. 2001 bola ukončená prvá etapa generálnej rekonštrukcie exteriéru farského kostola s. Juraja v Lopeji. Klampiarska firma Pluta z Kežmarku a ochotní farníci zrealizovali výmenu plechovej krytiny a dreveného debnenia na veži zvonice. Nová medená krytina je zárukou, že na dlhé desaťročia nebudú potrebné žiadne nátery a opravy.

Na zvládnutie priamych finančných nákladov na rekonštrukciu sú každý mesiac vo farskom kostole v Lopeji ako aj vo filiálnom v Dolnej Lehote organizované zbierky. Pomohli aj niektoré firmy a príspevok obecného úradu na obnovu kultúrnych a historických objektov v obci. Poďakovanie v obecných novinách vyjadrili správca farnosti František Smelý a člen farskej rady v Lopeji.

Obecný úrad obnovil kríž na podbrezovskom cintoríne a premiestnil ho do prostriedku. 17. septembra 2001 bol za prítomnosti kat. a  ev.a.v. farára v prítomnosti starostu, poslancov a veriacich tento kríž posvätený.

 

 

Použitá literatúra:

Historia domus Lopej

Historia domus Podbrezová

J. Greschner – Monografia obce Podbrezová (rukopis)

Obecná Kronika – Podbrezová

Podbrezovan

Archív ŽP

Fotoarchiv ŽP

Ing. Ján Greschner