Tradície školstva  v obci Podbrezová. 

Začiatky školstva v Lopeji (dnes miestna časť obce Podbrezová)  sú spojené s príchodom piaristov do predajnianskej farnosti r. 1673. Ich príchod je spojený s rekatolizáciou. Rimsko - katolícka škola v Lopeji  bola najstaršou školou na území našej obce. Podľa niektorých údajov je o nej prvá správa z roku 1754, ale z breznianskych prameňov sa dozvedáme, že páter Mikuláš dostal r. 1675 od kráľa diplom, v ktorom sa potvrdzujú piaristické školy v Brezne, Predajnej, Lehote a Lopeji. Nevieme, či ide len o súhlas na zriadenie budúcej školy, alebo potvrdenie už existujúcej školy.

Prvým učiteľom po vzniku Československa sa stal na tejto škole Štefan Samuelčík, ktorý bol súčasne aj organistom. Na toto miesto ho vymenovalo Ministerstvo poľnohospodárstva 18. augusta 1919, sľub vernosti zložil u štátneho školského inšpektorátu v Banskej Bystrici 31. marca 1919. V menovacom dekréte je uvedené:

" ...lesný erár súčasne súhlasí s Vašim vyvolením na túto stanicu a uznáva Vás od doby nastúpenia Vašej služby, poťažne od dňa Vášho účinkovania 1. februára b.r. za definitívne vymenovaného učiteľa a organistu. Súčasne Vás upovedomuje, že táto stanica je zo strany lesného eráru s príslušnosťou ročitej pláce v obnose 148 korún a 40 hal. spojená."

Ako vieme, z honorovania učiteľa z roku 1892, k ročnému platu 148,40 korún dostával učiteľ ešte od cirkvi ďalších 394 korún a rôzne naturálie, čo činilo spolu 720,40 korún.

V roku 1919 bola aj voľba školského výboru, do ktorého boli zvolení: Štefan Mravec - Hrnčiar, František Štrba, Marko Patúš, Ignác Spevák, Juraj Oravec, Michal Hrbáň, Jozef Mravec, Jozef Hrbáň, Ján Hraško, Jozef Piljar, František Mravec ml., Ondrej Lauko. Voľbu potvrdil aj Dr. Ján Kohút, generálny vikár biskupský dňa 22. decembra 1919. V roku 1920 bol učiteľ Samuelčík na vyššom učiteľskom  náukobehu v Banskej Bystrici, po skončení ktorého sa v zmysle § 3. zákona 276 Zb. z.a.u. zo dňa 14. apríla 1920 podrobil skúške zo slovenčiny so zvláštnym zreteľom na vlastivedu Československej republiky a vyhlásený bol za spôsobilého byť definitívne ustanoveným učiteľom na ľudových školách s vyučovacím jazykom slovenským. Na základe toho bol jeho diplom uznaný za rovnocenný s vysvedčením spôsobilosti pre ľudové školy.

Počet školských detí v roku 1920 na tejto škole bol 115. Škola bola postupne vybavená nástennými mapami a učebnými pomôckami. Na základe nariadenia Ministerstva školstva a národnej osvety bol usporiadaný v škole prvý ľudový náukobeh v materinskej reči po prevrate. Na tomto kurze prednášali: Štefan Samuelčík - učiteľ, Dr. Štefan Kmeť- kanonik a farár. Navštevovalo ho 42 účastníkov od 27. decembra 1920 do 23. marca 1921. Vyučovanie bolo po večeroch, týždenne po 4 hodiny. Bolo už pri elektrickom osvetlení, ktoré v tomto roku namontovali aj do školy.

Školská stolica , na základe vyzvania Úradných novín č.4 z roku 1923 o predĺžení školskej dochádzky zo 6 na 8 rokov uznala, že v lopejskej škole niet miesta na umiestnenie 7. ročníka. Bolo rozhodnuté, že sa má obec postarať o vybudovanie novej školskej budovy.

V školskom roku bolo v škole 82 detí, v roku 1925 bol počet 85 v každodennej a v opakovacej 34 a v roku 1926 bolo školopovinných 91 detí a opakujúcich 43.

Situácia v školstve bola na Slovensku ťažká. Nebol dostatok vhodných školských budov a nebol ani dostatok slovenských učiteľov. To všetko ešte skomplikovala 8 ročná povinná školská dochádzka. Obecné zastupiteľstvo z týchto dôvodov bolo prinútené zaoberať sa výstavbou novej školskej budovy, ktorú začali stavať v blízkosti Hrona a ktorá bola skolaudovaná 23. mája 1927.

Okolo výstavby tejto školy vzniklo veľa problémov pri schvaľovaní tejto stavby, o čom Dr. Kmeť za obec Lopej v obhajobe uvádza:

„...Podivuhodné je, že až teraz sa stavajú určité podmienky pre vybudovanie ľudovej školy v Lopeji. Župný úrad uznáva, že o podujatí v Lopeji vedel, mal stavebné plány i rozpočty, vedel o stavebnom pozemku, pretože rokovania na tvári miesta viedol, mal v rukách odvolanie architekta staviteľa Peierberga, vedel z akých obnosov bude vyplatená stavba školy a na tieto všetky oznámenia obce Lopej len po vyše roka podáva svoje námietky a robí opatrenia, ktoré sa mali stať aspoň pred rokom a nie dnes, keď stavba je už úplne hotová...“

Spory okolo výstavby novej školy sa ťahali niekoľko rokov a na verejnosť sa dostal celý rad nedostatkov a ťažkostí. Nešlo len o začatie stavby bez schválenia nadriadených orgánov a stratu 100.000,- Kčs pri prevode na Banku pozemkového ústavu (banka sa dostala do bankrotu), ale vznikol aj celý rad ďalších ťažkostí, ako odmietanie schváliť do školy novú učiteľskú silu a spor o schodkový obecný rozpočet.

V r. 1927 bola predsa len v Lopeji dostavaná nová dvojtriedna obecná ľudová škola za 450 000 ,- Kčs. Druhá polovica bola prepožičaná obvodnému notárstvu, ktoré bolo preložené z Dolnej Lehoty do Lopeja. Prvým učiteľom na obecnej ľudovej škole bol Peter Hyrošš - mladší, syn učiteľa - organistu. Keď  odišiel na vojenskú prezenčnú službu zastupovali ho Dobra Vršíková a potom Anna Čunderlíková.

Ako už bolo uvedené, v Lopeji do r. 1926 bola len cirkevná škola. Dlhoročným učiteľom bol Peter Hyrošš -starší. Po jeho odchode do penzie prišiel učiteľ a organista Štefan Poláček. Tento učiteľ mal podľa kronikára Kolomana Kvietka zlú povesť. Bol údajne „pijanom“. Na nátlak cirkevnej vrchnosti odišiel z Lopeja a po ňom bol učiteľom Mikuláš Štubňa, ktorý odišiel na vojenskú prezenčnú službu. Za výpomocného učiteľa vymenovali Antona Gocníka, ale ten odišiel za učiteľa do Moštenice . Na uvoľnené miesto v Lopeji prišiel výpomocný učiteľ Vincent Auxt.

Je zaujímavé, že cirkevná a obecná škola na seba nadväzovali. Cirkevná škola mala prvý, druhý a tretí ročník, obecná škola mala štvrtý a piaty ročník. Ďalšie ročníky povinnej školskej dochádzky navštevovali žiaci v  meštianskej škole v Podbrezovej. Na novovybudovanej obecnej ľudovej škole sa stal v školskom roku 1927/1928 prvým správcom - učiteľom Peter Hyroš mladší. Bol to syn Petra Hyroša staršieho. Počas pôsobenia v obci Lopej sa pričinil o rozvoj kultúrneho života v rodnej obci. V roku 1937 z Lopeja odišiel.

Za definitívneho učiteľa bol po súbehu od 1. septembra 1938 zvolený Koloman Kvietok, ktorý viedol určitý čas aj obecnú kroniku.

Ako učiteľ tu pôsobil aj Jozef Gregor Tajovský (1874 – 1940), prozaik a dramatik.

Obec dňa 16. februára 1950 otvorila materskú škôlku. Prvou učiteľkou sa stala Helena Vraštiaková z Valaskej. V r. 1951 bola založená osvetová beseda.

Školstvo v osade Brezová

Po roku 1854 sa rozrástol nielen počet obyvateľov osady ale aj detí. Keď vyšiel zákon o všeobecnej školskej povinnej dochádzke, bola Brezová ešte tak malá, že nemohla mať vlastnú školu hoci existujú dôkazy, že už v tejto dobe podala správa železiarní v Hronci z podnetu rodičov žiadosť o zriadenie školy pre obyvateľstvo v Podbrezovej. (viď spis č. 6509 z 3. novembra 1869).

Vzhľadom na vzdialenosť od materskej obce Lopej si osada Brezová (neskoršie Podbrezová) budovala vlastné školstvo. Zaslúžil sa o to vtedajší min. radca Anton Kerpely. Pod dozorom ministerstva financií bola 1. februára 1884 otvorená škola vo veľmi skromných podmienkach len v  jednej izbietke obytného domu na západnom konci kolónie Dolný Planier v dome č. 67, kde neskoršie býval úradník Nagyašši. V založenej škole  v Podbrezovej sa od I. ročníka vyučovalo maďarsky. Zapísaných bolo 15 žiakov do jednej triedy od veku 10 - 14 rokov. V školskom roku 1884 -85 bol už počet žiakov 32 a jedna miestnosť nestačila. Za dočasného učiteľa bol vymenovaný Ján Rázga. V školskom roku 1884 - 85 sa začalo  vyučovať v druhej miestnosti.

Vzhľadom na vzdialenosť od materskej obce Lopej si osada Brezová (neskoršie Podbrezová) budovala vlastné školstvo. Zaslúžil sa o to vtedajší min. radca Anton Kerpely. Pod dozorom ministerstva financií bola 1. februára 1884 otvorená škola vo veľmi skromných podmienkach len v  jednej izbietke obytného domu na západnom konci kolónie Dolný Planier v dome č. 67, kde neskoršie býval úradník Nagyašši. V založenej škole  v Podbrezovej sa od I. ročníka vyučovalo maďarsky. Zapísaných bolo 15 žiakov do jednej triedy od veku 10 - 14 rokov. V školskom roku 1884 -85 bol už počet žiakov 32 a jedna miestnosť nestačila. Za dočasného učiteľa bol vymenovaný Ján Rázga. V školskom roku 1884 - 85 sa začalo  vyučovať v druhej miestnosti. V r. 1885 bola vystavaná nová jednotriedna škola (6 ročníkov) s učiteľským bytom. pod popisným číslom 57, kde potom býval úradník Petráň. Dlho túto školu nazývali „Petráňova škola“ V školskom roku 1885-86 už táto miestnosť nestačila. Riaditeľ továrne Wilhelm Wagner hlavný banský radca žiadal výstavbu novej školy. Ministerstvo financií jeho žiadosti vyhovelo. V r. 1892 postavil závod dvojtriednu ľudovú školu s učiteľskými bytmi. Dňa 2. decembra 1896 bola škola slávnostne odovzdaná do užívania. V roku 1898 prevzal starostlivosť o túto školu štát. V roku 1900 sa továreň značne rozšírila, školu obstavali dielňami a aj počet detí sa rozmnožil. Dielne sťažovali prístup deťom do školy

 Školský výbor žiadal preto, aby sa postavila nová školská budova. Dočasne bola III trieda školy umiestnená v roku 1908 aj v starej hasični.

Žiadosť o výstavbu novej školy bola zpočiatku zamietnutá, ale po intervencii poslanca Šandora Vekerleho (syna ministra financií) bolo žiadosti vyhovené. V roku 1909 bola postavená 4 triedna ľudová škola a "dadov" (detská útulňa) Škola bola slávnostne otvorená 18. júna 1910 . Budova stála pod kostolom, vyučovací jazyk bol maďarský. Školská budova mala na prízemí učiteľské byty a na poschodí 4 veľké triedy, kabinet a zborovňu. Vybavená bola vodovodom a elektrickým osvetlením. V posledných vojnových rokoch ostali iba dve učiteľské sily - Ján Rázga a Mária Kantorová, ktorí vyučovali po maďarsky na dve smeny. Žiaci do školy v Podbrezovej chodili z ďalekého okolia. Fabrika povolila voziť deti z Piesku malým vlakom.

Keď vypukla prvá svetová vojna bolo na škole 228 žiakov a len dvaja učitelia. V roku 1916-17 bola konečne povolená tretia učiteľská sila. V školskom roku 1918 -19 bolo vyučovanie pre nákazlivú nemoc (ovčie kiahne) prerušené. Prevrat spôsobil, že na škole zostali vyučovať iba dvaja učitelia. Boli to správca školy Ján Rázga a učiteľka Kantorová. Učilo sa čiastočne maďarsky a čiastočne slovensky, podľa priania rodičov. Tento stav trval do roku 1919. Na základe nariadenia školského inšpektorátu sa od 1. marca 1919 začalo vyučovať len po slovensky.

Po vzniku Československa bol zo štítu školy odstránený reliéf maďarského štátneho znaku a z interiérov školy obrazy cisára a členov panovníckeho rodu. Správca školy úradoval tiež do 20. februára 1919 po maďarsky. Podobná situácia bola aj na iných školách. Prechod škôl na úplné vyučovanie v slovenskom jazyku nebolo bez ťažkostí a bez konfliktov. V Podbrezovej to bolo jednoduché, lebo učitelia Rázga a Kantorová boli slovenského pôvodu, nemali preto veľké ťažkosti prejsť na slovenský jazyk. Pre nedostatok učiteľov - Slovákov požiadali predstavitelia štátnej moci na Slovensku o pomoc českých učiteľov a profesorov.

Dňa 17. septembra 1919 bol na podbrezovskú ľudovú školu preložený český učiteľ Jaroslav Vácha ako dočasný správca a ďalší český učiteľ Jaroslav Korda.

Začiatkom školského roku 1919 - 20 učili v Podbrezovej títo učitelia: Jaroslav Vácha I. tr., M. Kantorová II. tr., Ján Rázga III. tr., K. Chudíková III.B. tr., Jaroslav Korda IV.tr. Žiakov bolo 222.

Od 1. novembra 1920 bola zriadená jednotriedna škola v Piesku pre 68 žiakov.

Prvým československým inšpektorom Banskobystrického okresu školským referátom dosadený na toto miesto po prepustenom inšpektorovi maďarskom bol pán D a n k o. Začiatkom školského roku 1919-1920 nastúpil na jeho miesto p. školský inšpektor B a b k a.

Pretože III. ročník mal 80 detí, bol  rozdelený na polovicu a do Podbrezovej bola z Hronca preložená na výpomoc aj učiteľka K. Chudíková. Učiteľ Rázga bol odvolaný a preložený na inú školu. Na jeho miesto nastúpil 11. februára učiteľ Ondrej Schlosser.

Dňa 24. júna 1920 bolo oznámené správe školy ,že v Brezne začal úradovať ako inšpektor škôl Brezniansko- horehronského okresu pán Karol R a p o š, ku ktorému patrila od toho času aj podbrezovská škola.

Na základe prípisu župného úradu v B. Bystrici, ktorým sa rozpustil bývalý maďarský školský výbor, bol správca školy v Podbrezovej poverený zostaviť návrh na nový školský výbor. Za predsedu bol zvolený Ing. J. Holický, riaditeľ továrne. Za členov výboru boli zvolení:

G. Sokoly- richtár osady Podbrezová, I. Lucký, farár - J. Hölz z Piesku, E. Kilvady z Podbrezovej, J. Kiss zo Skalice, Fr. Pilčík z Podbrezovej, R. Žilka zo Skalice, Jar. Vácha správca školy. Výbor zložil sľub p. inšpektorovi Rapošovi.

Učitelia vyučujúci v Podbrezovej  za obdobie prvej ČSR (1918-1938):

1. Ján Rázga  z Tajova - prvý učiteľ podbrezovskej školy

2. Hedviga Narcová - učiteľka od r. 1896 - 1901

3. Flóra Farkašová - učiteľka od r. 1901- 1918

4. Etelka Ganovská - učiteľka od r. 1908 - 1913

5. Alžbeta Turčányová - zastupujúca učiteľka

6. Joža Schönová - učiteľka

7. Eugen Kalmár - učiteľ od r. 1913 . Po vojne odišiel do Maďarska

8. Zoltán Laczko - učiteľ

9. Gizela Lottertová - zastupujúca učiteľka nastúpila v r. 1916

10. Oľga Rázgová - učiteľka

11. Margita Schlosserová - zastupujúca učiteľka od r. 1916 - 17

12. Ján Gašparík- učiteľ od r. 1916 - zomrel 20. decembra  1918

13. Mária Kantorová - zastupujúca učiteľka v r. 1917-18

14. Ondrej Schlosser - učiteľ ,nastúpil v  r. 1919

15. Jaroslav Vácha - učiteľ ,preložený z Čiech na Slovensko na vlastnú žiadosť

16. Jaroslav Korda - učiteľ ,preložený z Čiech na Slovensko

17. Kamila Chudíková - učiteľka od r. 1919 - 1922

18. Antónia Kuthanová - učiteľka vydatá za žel. zriadenca. Obaja prišli z Čiech

19. Štefan Ďurkovič - kaplán a katechéta r. kat. náboženstva

20. Arpád Hajdu - ev. farár z Hornej Lehoty vyučoval ev. náboženstvo

21. Ladislav Rapoš - učiteľ , nastúpil v  r. 1920

22. Ján Schmidt - učiteľ v  r. 1921

23. Vilma Pepichová - zastupujúca učiteľka od r. 1922

24. Vladimír Vydra - učiteľ prikázaný z Čiech na Slovensko

25. Benedikt Mravík - rím kat. kaplán z Hronca , vyučoval náboženstvo

26. Štefánia Strmeňová - učiteľka od r. 1926

27. Mária Klemová - výpomocná učiteľka od r. 1926

28. Mária Šurinová - def. učiteľka od r. 1926

29. Ondrej Štefko - výpomocný učiteľ od r. 1926

30. Peter Petic - rím kat. kaplán z Hronca vyučujúci náboženstvo

31. Zuzana Struháriková -učiteľka od r. 1927

32. Vladimír Danko - výpomocný učiteľ od r. 1927

33. Anna Šurinová - učiteľka od r. 1927

34. Anna Škrovinová - dočasná učiteľka od r. 1928

35. Pavel Križka - ev a. v. farár vyučujúci náboženstvo

36. Mikuláš Mišík - rím. kat. kaplán , vyučujúci náboženstvo

37. Stanislav Tichý - výpomocný učiteľ od r. 1931

38. Anton Veselovský - správca rím. kat. fary v Podbrezovej, vyučujúci náboženstvo v r. 1931

39. Pavel Kontúr - ev.a.v. administrátor, vyučujúci náboženstvo

40. Mária Edita Pardely - výpomocná učiteľka od r. 1932

41. Elena Prokšová - výpomocná učiteľka v r. 1932

42. Ján Šramko - učiteľ, výpomocný učiteľ od r. 1933

43. Elena Šikeťová -učiteľka od r. 1933

44. Kornélia Frölichová - zastupujúca učiteľka v r. 1933

45. Rozália Saitzová - výpomocná učiteľka v r. 1935-36

46. Vincent Bobák - výpomocný učiteľ v r. 1936

47. Júlia Brzulová - dočasná učiteľka v r. 1936

48. Viliam Martíny - učiteľ v r. 1936

49. Gejza Balassa - výpomocný učiteľ v r. 1936

50. E. Garžíková - výpomocná učiteľka v r. 1937

51. Eugen Kollár - dočasný riaditeľ v r. 1937

52. Eva Ďurišová - učiteľka v r. 1938

53. Dezider Vondra - učiteľ v r. 1937

54. Kamila Petráni - zastupujúca učiteľka v r. 1938

55. Gejza Štubňa - riaditeľ od r. 1938

56. Angela Jakubisová - učiteľka v r. 1938-39

 

Na schôdzi školského kuratória štátnej ľudovej školy v Podbrezovej 5. júla 1921 predložil Jaroslav Vácha návrh na zrušenie materskej školy pre malý počet detí a vysoké náklady, ktoré by bolo možné venovať účelnejšie na meštiansku školu. Návrh bol prijatý. Po prieskume v okolitých obciach bola na Ministerstvo školstva podaná žiadosť na zriadenie meštianskej školy v Podbrezovej.

 

Učiteľský zbor  školy z r. 1921 -1922

 

24. augusta 1922 oznámil školský inšpektorát v Brezne, že od 1. septembra 1922 môžu byť v Podbrezovej aktivované prvé dve triedy meštianskej školy. Na meštiansku školu boli poslaní odborní učitelia Vladimír Vydra a Ľud. Vydrová, ktorí predtým učili na meštianskej škole v Brezne. Od 1. decembra bol Vladimír Vydra vymenovaný za riaditeľa meštianskej školy v Podbrezovej. Ďalšími učiteľmi na meštianskej škole boli: Ľudmila Vydrová, Jozef Žourek, Antónia Kuthanová - Havlíčková a Jaroslav Vácha. Náboženstvo vyučoval Štefan Ďurkovič- kaplán z Hronca a ev. a.v. Arpád Hajdu, farár z Hornej Lehoty.

Zápis bol 1. septembra 1922 a dokázal mimoriadny záujem hneď nazačiatku, pretože do I. ročníka sa zapísalo 91 chlapcov a 62 dievčat. Urobili z toho zmiešané triedy. Hneď po otvorení bol záujem aj o druhý ročník, do ktorého sa prihlásilo 38 chlapcov a 37 dievčat. Meštianska škola mala teda hneď pri otvorení tri triedy s 228 žiakmi. Žiaci dochádzali z obcí a osád Podbrezová, Hronec, Horná Lehota, Piesok, Lopej, Zámostie, Sv.Ondreja nad Hronom, Nemeckej, Jasenia, a Vajskovej, ale boli tu aj žiaci z Čierneho Balogu, Starých Hôr, Donovalov a Kokavy. Po otvorení školy boli triedy aj so 75 žiakmi a učilo ich 5 učiteľov. Preťaženosť učiteľov bola veľká a pre žiakov tu boli nezdravé podmienky vzhľadom na vysoký počet žiakov v triedach. Záznamy dokazujú klesajúci počet žiakov vo vyšších ročníkoch na 30 - 40 žiakov. V niektorých rokoch bol značný prepad žiakov, ktorí nezvládli štúdium v takýchto zlých podmienkach. V školskom roku 1923/24 z 356 žiakov prepadlo 43, čo bolo 12% a v školskom roku 1924/25 stúpol počet prepadajúcich na 18 %.

V januári 1922 boli neobvykle tuhé mrazy a deti zo vzdialenejších obcí nemohli chodiť do školy.

V ťažkých povojnových rokoch, keď bola drahota, nedostatočné zásobovanie, ktoré vyvolávalo demonštrácie a hladové pochody, bola na škole pre siroty a chudobné deti usporiadaná zbierka. Na túto zbierku prispeli: miestne spolky a dodávatelia družstevného konzumu, ako aj štátne železiarne.

Okrem ľudovej školy a meštianskej školy bola v budove školy umiestnená aj učňovská škola pre železiarne, v ktorej sa vyučovalo iba poobede.

Výnosom zo dňa 14. mája 1923 č. 53802/I. zriadilo Ministerstvo školstva a národnej osvety Štátnu meštiansku školu zmiešanú v osade Podbrezová v IV. Triedach

Správa št. ľudovej školy a št. meštianskej školy bola zlúčená.

Objekt nevyhovoval potrebám a záujmu žiakov o meštiansku školu v Podbrezovej, preto na zasadnutí zriaďovacieho výboru meštianskej školy v Podbrezovej za účasti zástupcov okolitých obcí sa začali hľadať možnosti rekonštrukcie, ktorá by bola rýchlejšia ako nová škola. Obce sa uzniesli prispieť na učebné pomôcky a  našli sa aj sponzori. Konzumné družstvo venovalo 15.000,- Kčs a odborová organizácia kovorobotníkov 2.000,- Kčs. 8. januára 1923 bol pri štátnej ľudovej a štátnej meštianskej škole zriadený ľudovýchovný kurz pre pokročilých. Kurz bol ukončený 15. apríla 1923.

6. januára 1924 bola usporiadaná pre siroty a chudobných žiakov vianočná nádielka, na ktorú darovali svoje prostriedky miestne spolky. Obdarovaných bolo 12 žiakov ľudovej školy a 42 žiakov meštianskej školy.

11. marca 1925 sa dokončili adaptačné práce na objekte meštianskej i ľudovej školy .

26.marca 1925 bolo slávnostné odovzdanie meštianskej školy verejnosti. Jej riaditeľom bol Vladimír Vydra. Učiteľský zbor tvorili: p. Vydrová, B. Hrubecká, J. Šramko, J. Migleríny, O Schlosser, K. Koudelka.

Pomer Čechov a Slovákov bol 2:1 . Žiakmi boli tí, ktorí chceli študovať ďalej. Otvorených bolo šesť tried a jednoročný učebný kurz. Počet žiakov bol 250. V odpoludňajších hodinách sa učebne využívali pre výfuku učňov zo železiarní.

 

Budova Meštianskej školy pri vodnom náhone

(Zničená bola pri prechode frontu v r. 1945)

 

Vo februári 1927 sa veľmi rozšírila španielska chrípka a osýpky. Výučba bola prerušená.

Vo februári 1929 sa vyskytli také mrazy, na aké sa v tomto kraji nepamätajú. Najtuhší mráz bol 11. februára 1929, kedy bolo ráno namerané - 38 0 C. Z toho dôvodu deti zo Skalice, Štiavničky a Hnusna nemohli chodiť do školy, lebo im omrzli uši a prsty. Triedy sa nedali dostatočne vykúriť, hoci sa kúrilo naplno. Vyučovanie bolo prerušené od 16. februára do 24. februára 1929.

 

Učiteľský zbor št. ľudovej a meštianskej školy

v Podbrezovej

 

Dňom 1. januára 1931 bol miestnym odborom Matice slovenskej pre cezpoľných žiakov meštianskej školy, ktorí bývali v šalandách spoločne s

robotníkmi otvorený internát, blízko školy v šalande, ktorá bola adaptovaná na ten účel nákladom 50.000 Kč. V internáte bolo umiestnených 27 žiakov.

V októbri 1931 boli voľby do obecného zastupiteľstva v obci Lopej. Do tohoto zastupiteľstva bol zvolený i riaditeľ št. ľud. a meštianskej školy Vladimír Vydra. Starostom sa stal opäť František Bauza, starostom pre Podbrezovú a Skalicu Imrich Kaliský, hostinský zo Skalice.

Zriaďovací výbor štátnej meštianskej školy v Podbrezovej sa obrátil 1. júla 1931 na Krajinské zastupiteľstvo v Bratislave so žiadosťou o finančnú pomoc na stavbu novej meštianskej školy.

V Podbrezovej silneli požiadavky na výstavbu novej meštianskej školy v priestore "na Kolkárni", boli vypracované aj projekty, ale táto myšlienka bola neustále odsúvaná pre nedostatok finančných prostriedkov.

Ministerstvo školstva a národnej osvety nariadilo usporiadať prípravy k slávnostnému začatiu školského roka 1939 - 40 v Slovenskom štáte. Katolícke žiactvo sa zúčastnilo služieb božích v tunajšom rím. kat. kostole a evanjelici v kresliarni meštianskej školy.

Školská kronika z obdobia Slovenského štátu (1940-1945) sa nenašla. Pravdepodobne bola zničená spolu s budovou školy 10. marca 1945, kedy pred ústupom nemeckých vojsk bola škola, ktorá stála na rázcestí pod kostolom, náložami zdemolovaná a vypálená. Požiarom bola zničená veľká časť školského zariadenia i školských pomôcok. Zničením školskej budovy nastal pre školstvo v Podbrezovej veľký problém. V snahe začať čo najskôr vyučovanie, požiadalo riaditeľstvo ľud. i meštianskej školy v Podbrezovej a funkcionári Miestneho národného výboru riaditeľstvo železiarní o poskytnutie vhodných priestorov na provizórne umiestnenie školy. Železiarne prepustili na tento účel robotnícky domov - internát v Novej kolónii, kde sa začalo s vyučovaním 12. apríla 1945. V školskom roku 1945/46 sa začalo vyučovať aj v šalande pod cintorínom.

 

 

     1942 (tretí sprava spisovateľ František Švantner )

 

Poznámka:

29.1.1912 sa v Bystrej narodil spisovateľ František Švantner. Po skončení ľudovej školy v rodnej obci navštevoval František Švantner v rokoch 1924 – 1929 Štátnu meštiansku školu v Podbrezovej. V rokoch 1929 – 1933 študoval Švantner na Učiteľskom ústave v Banskej Bystrici. Tu sa stretol s Milanom Longauerom, ktorý mu bol spolužiakom a neskôr na meštianke v Podbrezovej aj kolegom učiteľom v rokoch 1940 – 1945. V Podbrezovej bol Švantner príkladným všestranným osvetovým pracovníkom – nacvičoval divadlá, zborový spev, viedol literárny krúžok. V spomienkach žiakov i kolegov bol vynikajúcim učiteľom, skromným a zásadovým človekom, citlivým umelcom – bol známy už aj ako spisovateľ

Rozbehla sa aj osvetová činnosť. Začali pracovať divadelní ochotníci, premietali sa filmy v kine a skúšať začala závodná hudba. Na posilnenie hudobnej činnosti boli prijatí mladí absolventi konzervatória, ktorí mali za úlohu viesť závodnú hudobnú školu, salónny orchester a sláčikové kvarteto, ale v roku 1946 ich vystriedal Vladimír Štubňa, ktorý sa nechal zlákať do orchestra Gustáva Broma, ale koncom roku 1948 sa vrátil, aby sa venoval doplneniu hudobníkov a nástrojov, vytvoril aj zmiešaný spevokol, ale jeho činnosť bola krátkodobá.

V školskom roku 1945/46 bol stav učiteľského zboru tento:

 

Gejza Štubňa - riaditeľ

Gizela Beranová - odborná učiteľka

Irena Fillová - učiteľka

Anton Kúdelka - odb. učiteľ

Anna Longauerová - odb. učiteľka

Milan Longauer - odb. učiteľ

Vojtech Ličko - učiteľ

Vojtech Mayer - odb. učiteľ

Blažena  Pissková - odb. učiteľka

Jolana Štubňová - učiteľka

vdp. Ďurkovič - r.kat. farár v Podbrezovej

vdp. Lenhardt - r. kat. farár v Hornej Lehote

ev.a.v. farár Bortel v Horenej Lehote

 

V tomto školskom roku sa rozbehla na škole mliečna akcia z iniciatívy amerického červeného kríža. Škola obdržala 3840 mliečnych konzerv.

Dňa 8. októbra 1947 navštívili všetci žiaci školy stavenisko novej Strednej školy v Podbrezovej. Robotníci železiarní montovali železnú kostru budovy.

Výnosom Povereníctva školstva a osvety v Bratislave zo dňa 3.8. 1948 bola premenovaná  tunajšia meštianska škola na školu strednú. Jej úradné meno bolo:   STREDNÁ ŠKOLA ZMIEŠANÁ v PODBREZOVEJ.

Od 1. septembra 1953 je vybudovaná nová školská organizácia – národná škola sa spája so strednou školou v školu nového typu – Osemročná stredná škola v Podbrezovej. Riaditeľom školy bol menovaný Gejza Štubňa.

So stavbou novej školy sa začalo, ale žiaľbohu sa táto škola stavia ako“ ... od Lucie stolček... Železiareň vyrobila načas železo na novú školu a s murárskymi prácami nie a nie pohnúť ...“napísala do novín Mária Marková z Podbrezovej.

24. februára  1948 bol vyhlásený manifestačný štrajk , ktorej zúčastnili aj školy.

V pondelok dňa 19. decembra 1949 sa obec Lopej - Podbrezová a okolie dožili  radostného a významného dňa vo svojej histórii. Príslušné povereníctva odovzdali občianstvu novostavbu Národnej a strednej školy.

Stavbu viedol Emil Ševčík - staviteľ, rodák z Bojkovíc na Morave, ktorý staval aj jasle na Kolkárni.

Sťahovanie do novej budovy sa uskutočnilo po polročných prázdninách v dňoch 6. – 7. februára 1950.

V roku 1950 vyučovali v tejto škole títo učitelia:

R. Cieľ – riaditeľ NŠ, M. Harmanová, A. Kaiserová, A. Peťková, E. Frimmová, O. Schusterová, I. Huňa.

G. Štubňa – riaditeľ SŠ, J. Štubňová, G. Beranová, M. Baníková, R. Révová, M. Longauer, A. Longauerová, V. Košábková, Ž Mitterpachová, E. Barlíková, A. Kúdelka, J. Šeling, A. Liptáková, A. Richterová, E. Švejnová.

Prudký rozvoj materských škôl sa začal po roku 1948, keď vydaním zákona o jednotnej škole bola predškolská výchova zaradená do školského systému. V Podbrezovej bolo zriadené aj 1 oddelenie detskej opatrovne. Do budovania predškolských zariadení sa zapájajú závody a podniky. S rastom zamestnanosti žien preberala základná škola aj starostlivosť o výchovu detí zamestnaných matiek v mimo vyučovacom čase, najmä v ročníkoch 1. - 4. Za tým účelom vznikla aj v Podbrezovej školská družina.

Po odchode riaditeľa základne školy Gejzu Štubňu na dôchodok nastúpil na miesto  riaditeľa školy v školskom roku 1963/64 Juraj Lilko a jeho zástupcami sa stali Július Šeling a M. Lúštiková.

V r. 1965 sa Július Šeling stal novým riaditeľom Základnej deväťročnej školy v Podbrezovej .

Učňovské a odborné školstvo v Podbrezovej

Podbrezovské železiarne už od svojho vzniku predstavovali továrenskú veľkovýrobu, ktorej technológia si vyžadovala náročný prístup. Predbežné plány potrieb kvalifikovaných robotníkov vypracoval ešte pred rokom 1840 M. Raffelsberger. Vedenie priebežne vysielalo jednotlivcov za skúsenosťami do západných a predlitovských krajín a tí potom odovzdávali svoje skúsenosti ďalším. Provizórne sa školiacim strediskom stala klinčiareň v Hronci a kováčska dielna v Podbrezovej. Prípravou budúcich odborníkov boli poverení banský radca M. Moschic a J. Lehotský, ktorí požiadali Hornokomornogrófsky úrad v  Banskej Štiavnici o zriadenie učňovskej školy so sídlom v Hronci.

V podbrezovských železiarňach sa stretávame s odbornou učňovskou školou v roku 1869, kedy podľa nariadenia komornogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici č. 311/1869 závodný kontrolór Július lehotský začal v júli 1869 odborné vyučovanie 18. učňov v strojníctve, kreslenie a v teoretických predmetoch. V ďalších rokoch pokračovalo školenie učňov pod vedením jedného inžiniera a jedného podúradníka. Počet žiakov bol v roku 1893  38 učňov a v roku 1895 už 45 učňov.

 Prijatie záujemcov do učebného pomeru bolo podmienené uzatvorením učebnej zmluvy, v ktorej boli stanovené kritéria doby učňovského pomeru, spôsobu ubytovania, stravovania, odievania, mzda počas učenia a platenie nemocenského poistenia. Vyučovacím jazykom v učňovskej škole bol maďarský jazyk. Výučným listom, ktorý vydával Priemyselný spolok v  Brezne, získal absolvent oprávnenie stať sa pomocníkom  tovariša.

Na základe Zákona pre vznik verejných učňovských škôl na území Slovenska č.117/884 ” sa na továrenské prace mohli využívať aj deti od 12 – rokov”. Tieto deti boli zaškoľované formou” technického minima”.

Zaškoľovanie sa v železiarňach sa začalo od 1 mája 1887, keď v roku 1881 pracovalo vo valcovni 124 detí, v kováčni 13, Piesku a Chvatimechu 135, roku 1885 spolu 277, roku 1886 spolu 228, roku 1895 spolu 240 detí.

Dvadsiate roky 20. storočia boli poznamenané ťažkým dopadom hospodárskej krízy, čo značne vplývalo aj na ďalší vývoj výchovy dorastu. Výroba v železiarňach bola ohrozená, a tak aj prijímanie učňov bolo pozastavené. Výučba bola obnovená až v roku 1925, v profesiách - strojný zámočník, sústružník, elektromontér, klampiar a kováč.

Priemyselný spolok zanikol a učňovské školstvo prevzalo Živnostenské spoločenstvo v Brezne, ktoré získalo aj oprávnenie vydávať výučné listy. 1. októbra 1930 do tohto spoločenstva vstúpili aj Štátne železiarne Podbrezová, čím vznikli nové podmienky na usporiadanie učňovských pomerov. V tomto období výučba trvala tri roky, výnimkou boli elektromontéri, ktorí sa učili o rok dlhšie, v dôsledku náročnejších požiadaviek. Doba učenia mohla byť aj predĺžená, ak učeň nesplnil požiadavky Živnostenského úradu. V roku 1935 sa na budúce povolanie pripravoval dorast v Odbornej škole hutníckej pre učňov živnosti hutnícko – strojníckej Štátnych železiarní a oceliarní v Podbrezovej. Škola sa nachádzala v budove Štátnej meštianskej školy v Podbrezovej.

V Brezne bola zriadená všeobecná učňovská škola, do ktorej dochádzali aj učni zo štátnych železiarní, zo závodov Podbrezová, Hronec a Piesok

V roku 1937, keď začala strojárenská výroba v Piesku  bola vytvorená Závodná učňovská škola v Podbrezovej so sídlom v Piesku.

Nároky stúpali. Na prípravu na povolanie v robotníckych profesiách bola podmienka absolvovania troch ročníkov meštianky a nasledovali psychotechnické skúšky. V  teste boli zahrnuté kritériá na hodnotenie priestorovej predstavivosti, kresliarske vlohy, manuálna zručnosť, pozornosť i pracovná presnosť. Súčasťou bola vstupná zdravotná prehliadka. V tomto období sa  vyučovali profesie elektrikár, zámočník a stolár. Učitelia dostávali odmenu 20 korún za jednu vyučovaciu hodinu. Triedny učiteľ dostával paušálny jednorázový príplatok 150 korún. Vychovávateľmi v internáte boli zamestnanci železiarní, ich odmenou za túto prácu bol zdarma byt a stokorunová mesačná odmena. Učňom poskytovali zdarma stravovanie a ubytovanie a dostávali mesačné odmeny 20 – 50 korún.

Po skončení vojny došlo k zásadným zmenám v odbornej príprave učňovského dorastu aj v učňovskom stredisku v Piesku. Kapacity už nestačili, a tak sa s praktickým výcvikom začalo vo výrobných  prevádzkach fabriky. Pod Živnostenské spoločenstvo patrilo učňovské školstvo až do roku 1948.

V roku 1950 si Švermove železiarne vytvorili pre svoju potrebu Stredisko pracujúceho dorastu a Domov učňovskej mládeže v zámku v Slovenskej Ľupči. Vychovávali tu budúcich strojných zámočníkov, sústružníkov, automechanikov, vodoinštalatérov, hutníkov a rysovačov. Učni dostávali pracovné i civilné ošatenie raz do roka zdarma.

Obdobie výučby v Stredisku pracujúceho dorastu netrvalo dlho, pretože 1. augusta 1952 odovzdali Švermove železiarne Stredisko pracujúceho dorastu aj Domov hutníckej mládeže v Slovenskej Ľupči Oblastnej správe štátnych pracovných záloh. Učilištia štátnych pracovných záloh boli riadené priamo Ministerstvom pracovných síl a zo štátneho rozpočtu boli na tento účel uvoľňované vysoké finančné prostriedky. Aj počas tohto obdobia sa uskutočňovala praktická výučba vo výrobných prevádzkach Švermových železiarní.

Učňovský zákon z roku 1958 priniesol zmenu, odborné učilištia prevzali do správy podniky. V roku 1958 bolo zriadené Učňovské stredisko v Podbrezovej. Učni sa tu stretávali počas praktickej výučby, teoretické vedomosti získavali v Piesku. Výučba až do roku 1968 prebiehala v trojdenných cykloch, neskôr sa preorientovala na týždenné intervaly. Praktická výučba bola spočiatku organizovaná individuálnou formou. Pracovné skúsenosti a zručnosti poskytovali skúsení zamestnanci podniku učňom individuálne. Táto forma bola hodnotená obojstranne veľmi kladne.

24. júna 1961 po prvýkrát v histórii na Slovensku, zorganizovali vo Švermových železiarňach slávnostný akt prijatia absolventov učilišťa do radov hutníkov.

Sedemdesiate roky priniesli zmeny v systéme školstva. V roku 1976 začal podnik zabezpečovať výučbu budúcich odborníkov – hutníkov operátorov v SOU hutníckom v Košiciach. O dva roky neskôr sa začalo s výučbou nevykoncipovaných učebných odborov. V roku 1980 bolo zriadené Miestne odlúčené pracovisko Podbrezová pri SOU strojárskom v Piesku. Počet učňov pribúdal a podnik začal pociťovať nedostatok priestorov na výučbu hutníckeho dorastu. V SOU hutníckom v Lopeji došlo k reorganizácii.

Technológia výroby v podbrezovských železiarňach si vyžaduje kvalifikovaný prístup a preto sa tu vždy kládol doraz na výchovu budúcich robotníkov. Výučba hutníckych profesii sa začala ešte na konci 19. storočia. Dlhy proces jej zdokonaľovania vyústil v roku 1985 do vybudovania vlastného SOU hutníckeho. Následná delimitácia v roku 1991 spôsobila, že poslanie vyplývajúce z názvu učilišťa  postupne strácalo svoje opodstatnenie a nasledoval útlm v prílive mladých hutníkov. Dievčenská škola sa z Lopeja odsťahovala a do Lopeja prišli učni z SOU Piesok.

V roku 1998 bola preto medzi MH SR a ZP a.s. uzavretá zmluva o dočasnom užívaní hnuteľného a nehnuteľného majetku SOU hutníckeho pre potreby ŽP na dobu neurčitú. Dnom 1. júla 2002 sa zriaďovateľom SOU hutníckeho v zmysle Zákona 416/2001 Z. z. stal Banskobystricky samosprávny kraj a Železiarne Podbrezová mu predložili “Projekt transformácie SOU hutníckeho na Súkromné stredne odborne učilište hutnícke ŽP a.s.”, ktorým chcú dosiahnuť opätovné prepojenie učilišťa na podnikovú sféru a zároveň vytvoriť školu so zameraním na strojárstvo a hutníctvo.

Pred sedemnástimi rokmi predstavitelia vedenia podbrezovských železiarni strihali pásku pri príležitosti odovzdania novej školy pre SOU hutnícke. Od roku 1991 - po delimitácii SOUh - sa menili správcovia tohto vzdelávacieho zariadenia. Otvorenie školského roku 2003/2004 sa však znova zápise do našich devin, ochrannú ruku nad výchovou budúcich hutníkov opäť prevzali Železiarne Podbrezová

Generálny riaditeľ ŽP a.s. Ing. Vladimír Soták pri tejto príležitosti okrem iného povedal: “Pre nás je to historicky deň. Po siedmich rokoch presviedčania politikov sa nám podarilo dosiahnuť, že fabrika so 163 - ročnou tradíciou, ktorá disponuje špičkovými odborníkmi vo všetkých oblastiach činnosti, získala opäť šancu vychovávať mladú generáciu pre svoje potreby. Chceme tejto škole pomôcť a chceme, aby z nej vychádzali odborníci. Prezentovali sme garanciu zamestnania každého absolventa a pokiaľ niektorí budú chcieť študovať ďalej, nebude to na škodu veci. Som veľmi rad, že nastal tento deň a ubezpečujem váš, že sa pokúsime vytvoriť také podmienky, aby bola tato škola najlepšou v regióne a aby jej absolventi boli žiadaní tak, ako to bolo v minulosti.

Pramene a literatúra:

Slovník obcí Banskobystrického okresu (  Pisoň Š. 1968)

Pamätná kniha obce  Lopej

Obecná kronika Podbrezová

História domus – Lopej a Podbrezová

DŠ –Podbrezová  - Školská kronika od r. 1918

Kronika podbrezovských železiarní

Monografia obce Podbrezová (J.Greschner)

 

© Ing. Ján Greschner