Prvá stredná banská škola v Uhorsku

 

   Prvá stredná banská škola v Uhorsku bola založená dekrétom Dvorskej komory vo Viedni zo dňa 22. júna 1735. Bol to dekrét a súčasne inštrukcia o vyučovaní na baníckej škole v Banskej Štiavnici. Spolu s Jáchymovskou inštrukciou z roku 1733 je to prvá inštrukcia na svete vôbec, ktorá vymedzovala organizačnú štruktúru, učebný plán i metódy vyučovania banských odborníkov. Okrem toho, že sa presne stanovila dĺžka učenia na dva roky, významná bola aj požiadavka, že žiak musel mať po dvoch rokoch nielen teoretické vedomosti, ale musel vedieť riešiť aj praktické problémy.

   Spočiatku sa vyučovalo v Štiavnických Baniach neskôr v Banskej Štiavnici v dome Samuela Mikovínyho, prvého riaditeľa a profesora školy. Laboratórium školy bolo umiestnené v Štiavnických Baniach. Vyučovalo sa v štyroch hlavných odvetviach: všeobecná a banská geológia, banské právo a zvyklosti, banské meračstvo, skúšobníctvo a hutníctvo. Vyučovanie na škole bolo bezplatné, všetky výdavky na platy inštruktorov hradila štátna pokladnica. 

   Škola bola neskôr nahradená Baníckou akadémiou založenou v roku 1762.

     Návrat do textu "Baníctvo na Slovensku"    

Použitá literatúra:

Novák, J.: Samuel Mikovíny a jeho zásluhy o rozvoj baníckeho školstva - brožúra

 © Jozef Meliš