165 rokov existencie železiarní v obci Podbrezová

 

Úvod

Hutnícke tradície železiarní a založenie osady v Podbrezovej siahajú  do roku 1840  a  ich vznik sa spája s výstavbou erárnej pudlovne a valcovne na výrobu železničných koľajníc a so začiatkom železohutníckej veľkovýroby    na vrcholovej technickej úrovni tej doby.

Nosným výrobným programom Železiarní Podbrezová, a.s. dnes je výroba oceľových bezšvíkových, za tepla valcovaných a presných, za studena ťahaných rúr. Moderné technologické zariadenia boli inštalované v Podbrezovej v 80-rokoch a pochádzajú z dielní najrenomovanejších európskych výrobcov. Modernizácia výroby ocele ukončená v roku 1993 znamenala ukončenie zásadnej modernizácie technologickej základne hutníckeho komplexu v  Podbrezovej.  Zastaralé oceliarenské agregáty boli nahradené modernou vysokovýkonnou elektrickou pecou s odprášením a  sekundárnou metalurgiou,  čím sa  dosiahla špičková európska úroveň výroby ocele, vylepšenie ekológie v celom údolí ako aj záruka perspektív zamestnania obyvateľov obce a blízkeho okolia.

Podbrezová leží na úpätí Nízkych Tatier a horská príroda okolia obce s dolinami a potokmi, rozsiahlymi lesmi, hoľami, zaujímavou flórou a faunou poskytuje návštevníkom veľa prírodných krás. Sú tu ideálne možnosti pre rekreáciu, táborenie, lyžovanie, poľovačku, rybačku a bohatý turistický a cestovný ruch.

Obec a železiarne sú dve spojité nádoby od samého počiatku. Prežili toto celé historické obdobie od svojho vzniku spolu, navzájom sa podporovali v ťažkom zápase o svoju existenciu. Niet pochýb, že do tretieho tisícročia vkročili opäť spoločne a cieľavedome. Dostalo sa nám cti žiť vo významnej dobe. Je to zároveň ťažké a zaväzujúce. Vyslovme želanie, že naši potomkovia budú hľadieť s úctou na to, čo sme dokázali. Neklaďme si preto malé ciele...!

 

Tradície železiarstva v  regióne

Od konca šesťdesiatych rokov 18. storočia bol  erár hlavným výrobcom železa na Pohroní. V sedemdesiatych rokoch 18. storočia pracovalo v závodoch hrončianskeho, ľubietovského, ponického a tisovského podniku už vyše 300 baníkov, hutníkov a kováčov. Ročná výroba všetkých závodov sa pohybovala okolo 10500 vied. centov kujného železa , pričom približne polovica  pripadala na hrončiansky závod.

Od poslednej tretiny 18. storočia dochádza k prudkému rozvoju železiarskej výroby na Pohroní, ktorý vrcholí za veľkej konjunktúry v období napoleonských vojen.

Koncom 18. storočia vzniká na území zvolenskej župy najväčšia železiarska manufaktúra v Uhorsku tzv. H r o n č i a n s k y   k o m p l e x .

Aj jeho začiatky boli poznačené feudálnymi prežitkami tak v oblasti technickej, organizačno - výrobnej, ako aj spoločensko – politickej. Zásluhou miestnych možností a kapitalistickej industrializácie sa táto manufaktúra už v prvej polovici 19. storočia mení na moderný priemyselný podnik (baníctvo a hutníctvo drahých a farebných kovov na území župy zaniká).

 K Hrončianskemu  komplexu patrili  početné vysoké pece a  hámre. (Hronec, Tisovec , Ľubietová, Poniky, Michalová (Pohronská Polhora), Chvatimech, Štiavnička, Piesok, Osrblie, Bystrá ,Jasenie, Vajsková, Lopej, Kostiviarska, Svätý Jakub, Banská Bystrica, Moštenica).

Od konca šesťdesiatych rokov bol teda erár hlavným výrobcom železa na Pohroní. V sedemdesiatych rokoch 18. storočia pracovalo v závodoch hrončianskeho, ľubietovského, ponického a tisovského podniku už vyše 300 baníkov, hutníkov a kováčov. Ročná výroba všetkých závodov sa pohybovala okolo 10500 vied. centov kujného železa ,pričom približne polovica  pripadala na hrončiansky závod.

Hutu v Hronci v 17. storočí tvorili spočiatku nízkošachtové nadzemné pece, tzv. dúchačky a vyhne. Dúchačky mali otvorenú kychtu, ktorou sa zavážali a drevené dúchadlá poháňané vodným kolesom. Tavba trvala 4-6 hodín. Potom sa otvor vylomil a vybratá hruda roztaveného železa sa vo vyhni sekala a kladivami na vodný pohon vykúvala na potrebný tvar. Dúchačka pracovala celý deň nepretržite, nebola však v prevádzke po celý rok. V 18. storočí sa v Hronci začína uplatňovať vysokopecná prevádzka. V polovici 18. storočia (1740,1743) pracovali v Hronci už dve vysoké pece. Vedľa huty pracovala aj lejáreň, klinčiareň a kováčska dielňa. Postavil sa nový skujňovací hámor (tzv. cánový), ktorý neskôr premiestnili na Chvatimech. Ďalej sa vybudovali hámre na Chvatimechu, Piesku, Bystrej, prestaval sa hámor v Jasení a v roku 1797 sa začala prevádzka vo vtedajších pomeroch najmodernejšej peci v Pohronskej Polhore. Za štvrťstoročie  (1779-1804) sa výroba kovaného železa v Hrončianskom komplexe zvýšila 3,5 ráz.

O čosi neskôr sa na Horehroní skonštituoval ďalší železiarsky komplex nazývaný v odbornej literatúre ako P o h o r e l s k ý   komplex ( Pohorelská Maša, Nižná Švábolka, Vyšná Švábolka, Závadka nad Hronom , Zlatno, Červená Skala  a  K o m p l e x  ž e l e z i a r n í   Bujakovo - Tri vody.

Z histórie obce Podbrezová

Obec Podbrezová je súčasťou regiónu Horehronie a mikroregiónu Chopok – Juh. Z prírodného hľadiska  reprezentuje obec hornaté prostredie, stredom ktorého tečie rieka Hron,  ktorá vymodelovala údolie.  Do obce zasahujú na sever Nízke Tatry a na juh Veporské vrchy.

Južná rozsiahlejšia časť chotára zasahuje do Veporského Rudohoria (Belehrad 748 m, Smreková 818 m, Košiare 950 m, Smolová 1019 m), najvyšší vrch Mitrová (1154 m na jihovýchodnej hranici.

Na sever vystupuje nad Podbrezovú Brezová (701,9), západnú časť vyplňuje aluviálna niva Hrona a pahorkatina kotliny pri Lopeji.

Obec leží v úzkej doline Hrona , pri hlavnej pohronskej ceste; štyri z osád v doline Hrona (Chvatimech pri ústí Čierneho Hrona do Hrona, Štiavnička pri ústí Bystrej do Hrona, Skalica pri ústí Brezovského potoka do Hrona, Lopej pri ústí Vajskovského potoka a Čelná do Hrona),osada Vajsková pri ceste z Lopeja do Dolnej Lehoty.

Chotár Podbrezovej má pestré geologické zloženie. Pozdĺž Hrona vystupujú po oboch stranách druhohorné sedimenty, v južnej časti za nimi v smere JZ –SV horniny mladších prvohôr a kryštalické bridlice. Z kotliny zasahujú na sever paleogénne usadeniny. Kremenné zlatonosné žily s obsahom antimónu pri osade Vajsková. Kvalitný stavebný kameň dávajú spodnotriasové kremence pri Podbrezovej.

V regióne prevažuje chladná až mierne chladná kotlinová klíma. Snehová pokrývka v nadmorskej výške nad 1400 m sa udrží 200 dní v roku.
Územie  sa nachádza v severnom miernom pásme, s pravidelným striedaním sa štyroch ročných období, s prechodnými vplyvmi kontinentálneho a oceánskeho podnebia, čo spôsobuje sucho, v lete horúčavy a v zime mrazy. Oceánsky vzduch prináša zrážky a zmierňuje teploty. Pre horské oblasti sú charakteristické teplotné inverzie, najmä v jarnom a jesennom období. Priemerná ročná teplota sa pohybuje od 5,5 C po 10 C.

Archeologické nálezy materiálov sú z doby bronzovej a halštatskej - vznikla ako osada Lopeja okolo št. železnice pred pol.19. stor. v súvislosti s výstavbou železiarní.

Miestne názvy : Na Kolkárni, Dolný Planier, Horný Planier, Za Kostolom, Do Koníc, Hnusnô.

Významnejšie časti chotára: Pod Bôrové, Biely potok, Pred Bôrové, Suchý grapel, Do Dolinky, Ráztoka, Za Hronom, Na dolinu, Na jamy, Na Blatnovo, Na širokej, Za breziny, Strečkovo, Zásad, Zuberštín, Na hrbok, Za Skalku, Smreková, Vrch Brezová, Nad Smrekovú, Veľké bány.

Lopej: Hámor, Za Kaplnkou, Za Lopejským Hronom, Za Predajňaským Hronom.

Významnejšie časti chotára: Čelnô, Na Poľany, Vrch Belehrad, Horné Smrekovo, Mitrová. Rozloha katastra obce je  1 857 ha.

V Lopeji sa nachádza  „Prameň Kráľa Matyáša“ o výdatnosti 40 – 60 l/sec. Z prameňa sa odvádza pitná voda do úpravne vody v Lopeji, kde sa sa upravuje vzhľadom na vysoký obsah As a kde sa chlóruje  . Odtiaľ sa voda čerpá do dvoch vodojemov Podbrezovej.

Cez obec preteká rieka Hron, ktorá rozdeľuje chotár na severnú a južnú časť.

Severnou časťou chotára pretekajú dolné toky pravobrežných potokov Hrona (Vajskovský potok, Brezovský potok, Hnusno), južná časť odvodňuje potok Čelno s Predčelnom.

Z hľadiska lesohospodárskeho patrí katastrálne územie Podbrezovej do odštepného závodu (OZ) Slovenská Ľupča.

Asi 60,8 % rozlohy územia obce pripadá na lesné pozemky,  ostatná časť chotára je orná pôda (3,6%), záhrady (2,1%), ovocné sady (0,3%), trvalé trávne porasty (18,5), vodné plochy (1,8%),zastavané plochy (8,3%), ostatné plochy (4,6%).

V regióne Horehronie ku ktorému patrí aj Podbrezová  sa vyskytujú lesy bohaté na zver, vtáctvo i kvetenu. Nachádza sa tu 28 poľovných revírov s celkovou výmerou 117 000 ha??? Každý rok v nich prezimuje asi 1400 ks jelenej, 680 ks srnčej zveri a 180 diviakov. Zo vzácnej zveri sa tu vyskytujú ,medvede, rysy, hlucháne, jazvece a kamzíky.

Záujem o poľovníctvo a rybárstvo po roku 1919 sa sústredilo v miestnych, resp. okresných poľovníckych a rybárskych spolkoch, prípadne sa organizovalo v skupinách podľa revírov a potokov.

Sprístupnením hôr rozvíjajúcou sa turistikou, vyššou ťažbou dreva, znečisťovaním vôd, rozšírením členských základní, nastal oproti minulosti podstatný úbytok zvery a rýb. Prenájom bol drahý, revíry boli prenajímané továrnikmi, o menej bohaté revíry nebol taký záujem, počet poľovníkov sa znížil. V tom období sa veľmi rozšírilo aj pytliactvo.

Členitý terén Horehronia sa vyznačuje množstvom prameňov, potokov a riečok, ústiacich nakoniec do rieky Hron - významného slovenskéhovodného toku. Ichtyofauna Hrona v spodnej časti regiónu je charakteristická hojným výskytom kráľovnej našich vôd - hlavátky podunajskej. Okrem nej sa z lososovitých rýb v Hrone vyskytuje hlavne lipeň a pstruh dúhový. Z iných druhov je to jalec, podustva, mrena, šťuka, ale aj menej vzácny ostriež. V nádržiach  na bočných prítokoch Hrona sa chová pstruh dúhový v kombinácii s kaprom. O vody nepstruhové a pstruhové sa 50 rokov  stará Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Podbrezovej - (MO SRZ Podbrezová) v tomto okruhu svojej pôsobnosti :

Hron od toku Ľubietovského potoka po vtok Čachovského potoka pod Breznom, Jasenský potok, Vajskovský potok, Bystrianka, vodná nádrž Hnusno I. a II. ,vodná nádrž Richtárovo.

Podbrezová pozostáva v súčasnosti zo šiestich miestnych častí, symbolicky vyznačených hviezdami v erbe obce – pôvodne starších osád. Osady Vajsková, Lopej Skalica, Podbrezová Štiavnička a  Chvatimech sú vzájomne späté s baníctvom a hutníctvom.

Najstaršou miestnou časťou obce je  Lopej. Zakladateľom pôvodne poddanskej obce Lopej

( Lopea 1424, Lopye 1455, Lopeya 1470, Lopey 1522, Lopej 1786,maď. Lopér) bol  richtár Petrík z Predajnej, ktorý 14. augusta 1358 dostal od kráľa Ľudovíta I. (Ľudovít Veľký z rodu Anjou 1342 - 1382)  výsadnú listinu., v ktorej sa hovorí:

„My, Ľudovít, kráľ uhorský, dávame touto listinou na známosť, že z našej vôle sme sa rozhodli v našom lese, ležiacom blízko potoka Lopena, zhromaždiť a usadiť ľud, t.j. osadníkov a prisťahovalcov, ktorí chcú v spomínanom lese klčovať a tam aj vystavať svoje príbytky, nariaďujeme im udeliť slobody a privilégia, aby boli po dobu 20 rokov vyňatí z platenia povinných dávok a daní. Nech na večné časy užívajú ustanovené slobody, ktorým sa od založenia tešia občania Krupiny. A pretože Petrík, občan Predajnej , prvý začal klčovanie a sľúbil volať sem a zhromažďovať i váhajúcich ľudí, tak tomuto Petríkovi a jeho dedičom zverujeme škultétsku či súdnu právomoc v tejto usadlosti, darujeme mu na večné časy jednu slobodnú kúriu, jeden mlyn a trh podľa práva bez platenia akýchkoľvek daní.

Dané v Ľupči, na Virgíliu, deň pred sviatkom Nanebovzatia Panny Márie 1358.“ ( čo znamená ,že to bolo 14. augusta 1358 ).

Osada   Podbrezová - maď. Zólyombrézo  – ľudovo B r e z o v á. Založením železiarní pod horou Brezová prišlo na svet aj  meno tejto obce, a preto je tento vrch jej  symbolom. Osada  PODBREZOVÁ sa vyvíjala od roku 1840 ako fabrické sídlo pod vrchom Brezová okolo novej pudlovne a valcovne - najmodernejšieho podniku Hrončianskeho železiarskeho komplexu.

Nový závod vyrástol na pozemkoch obce Lopej, pri rieke Hron neďaleko jej prítokov Čierny Hron a Bystrianka.  V matrikách sa s Podbrezovou stretávame od roku 1849. Roku 1853 výstavbou 11 obytných domov začala vznikať kolónia pre zamestnancov závodu. Podľa matrík bolo v Podbrezovej v 60. rokoch 19. storočia asi 18 domov.

Po roku 1854 sa rozrástol nielen počet obyvateľov osady Brezová ale aj detí. Keď vyšiel zákon o všeobecnej školskej povinnej dochádzke, bola Brezová ešte tak malá, že nemohla mať vlastnú školu hoci existujú dôkazy, že už v tejto dobe podala správa železiarní v Hronci z podnetu rodičov žiadosť o zriadenie školy pre obyvateľstvo v Podbrezovej. (viď spis č. 6509 z 3. novembra 1869).

Vzhľadom na vzdialenosť od materskej obce Lopej si osada Brezová (neskoršie Podbrezová) budovala vlastné školstvo. Zaslúžil sa o to vtedajší min. radca Anton Kerpely. Pod dozorom ministerstva financií bola 1. februára 1884 otvorená škola vo veľmi skromných podmienkach len v  jednej izbietke obytného domu na západnom konci kolónie Dolný planier v dome č. 67, kde neskoršie býval úradník Nagyašši. V založenej škole  v Podbrezovej sa od I. ročníka vyučovalo maďarsky. Zapísaných bolo 15 žiakov do jednej triedy od veku 10 - 14 rokov. V školskom roku 1884 -85 bol už počet žiakov 32 a jedna miestnosť nestačila. Za dočasného učiteľa bol vymenovaný Ján Rázga. V školskom roku 1884 - 85 sa začalo  vyučovať v druhej miestnosti. V r. 1885 bola vystavaná nová jednotriedna škola (6 ročníkov) s učiteľským bytom. pod popisným číslom 57, kde potom býval úradník Petráň. Dlho túto školu nazývali „Petráňova škola“.

Hoci materinskou rečou bola slovenčina, maďarčina a nemčina, vyučovalo sa v nej od prvej triedy iba  po maďarský.

Za dočasného učiteľa bol vymenovaný Ján Rázga. V školskom roku 1884 - 85 sa začalo  vyučovať v druhej miestnosti. V r. 1885 bola vystavaná nová jednotriedna škola (6 ročníkov) s učiteľským bytom. V školskom roku 1885-86 už ani táto miestnosť nestačila.

V Podbrezovej bola materská škola pre deti vo veku od 3 do 6 rokov podľa uhorského zák. čl. XV. z roku 1891 a ľudová škola podľa zák. čl. XXXVIII /1868/.

Riaditeľ železiarní Wilhelm Wagner, hlavný banský radca, žiadal výstavbu novej školy. Ministerstvo financií jeho žiadosti vyhovelo. V r. 1892 postavil závod dvojtriednu ľudovú školu s učiteľskými bytmi. Dňa 2. decembra 1896 bola škola slávnostne odovzdaná do užívania. V roku 1898 prevzal starostlivosť o túto školu štát. V roku 1900 sa továreň značne rozšírila, školu obstavali dielňami a aj počet detí sa rozmnožil. Dielne sťažovali prístup deťom do školy. Školský výbor žiadal preto, aby sa postavila nová školská budova. Dočasne bola III. trieda školy umiestnená v roku 1908 aj v starej hasični. Žiadosť o výstavbu novej školy bola spočiatku zamietnutá, ale po intervencii poslanca Šandora Vekerleho (syna ministra financií) bolo žiadosti vyhovené. V roku 1909 bola postavená 4 triedna ľudová škola a "dadov" (detská útulňa) Škola bola slávnostne otvorená 18.júna 1910 . Budova stála pod kostolom, vyučovací jazyk bol maďarský. Školská budova mala na prízemí učiteľské byty a na poschodí 4 veľké triedy, kabinet a zborovňu. Vybavená bola vodovodom a elektrickým osvetlením. V posledných vojnových rokoch ostali iba dve učiteľské sily - Ján Rázga a Mária Kantorová, ktorí vyučovali po maďarsky na dve smeny. Žiaci do školy v Podbrezovej chodili z ďalekého okolia. Fabrika povolila voziť deti z Piesku malým vlakom.

Keď vypukla prvá svetová vojna, bolo na škole 228 žiakov a len dvaja učitelia. V roku 1916-17 bola konečne povolená tretia učiteľská sila. V školskom roku 1918 -19 bolo vyučovanie pre nákazlivú chorobu (ovčie kiahne) prerušené. Prevrat spôsobil, že na škole zostali vyučovať iba dvaja učitelia. Boli to správca školy Ján Rázga a učiteľka Kantorová. Učilo sa čiastočne po maďarsky a čiastočne po slovensky, podľa priania rodičov. Tento stav trval do roku 1919. Na základe nariadenia školského inšpektorátu sa od 1. marca 1919 začalo vyučovať len po slovensky..

Po vzniku Československa bol zo štítu školy odstránený reliéf maďarského štátneho znaku a z interiérov školy obrazy cisára a členov panovníckeho rodu. Správca školy úradoval tiež do 20. februára 1919 po maďarsky. Podobná situácia bola aj na iných školách. Prechod škôl na úplné vyučovanie v slovenskom jazyku nebolo bez ťažkostí a bez konfliktov. V Podbrezovej to bolo jednoduché, lebo učitelia Rázga a Kantorová boli slovenského pôvodu, nemali preto veľké ťažkosti prejsť na slovenský jazyk. Pre nedostatok učiteľov - Slovákov požiadali predstavitelia štátnej moci na Slovensku o pomoc českých učiteľov a profesorov.

Od 1. novembra 1920 bola zriadená jednotriedna škola v Piesku pre 68 žiakov.

Prvým československým inšpektorom Banskobystrického okresu školským referátom dosadený na toto miesto po prepustenom inšpektorovi maďarskom bol pán D a n k o. Začiatkom školského roku 1919-1920 nastúpil na jeho miesto p. školský inšpektor B a b k a.

Na základe prípisu župného úradu v B. Bystrici, ktorým sa rozpustil bývalý maďarský školský výbor, bol správca školy v Podbrezovej poverený zostaviť návrh na nový školský výbor. Za predsedu bol zvolený Ing. J. Holický, riaditeľ železiarne. Za členov výboru boli zvolení:

G. Sokoly- richtár osady Podbrezová, I. Lucký, farár - J. Hölz z Piesku, E. Kilvady z Podbrezovej, J. Kiss zo Skalice, Fr. Pilčík z Podbrezovej, R. Žilka zo Skalice, Jar. Vácha správca školy. Výbor zložil sľub p. inšpektorovi Rapošovi.

24. augusta 1922 oznámil školský inšpektorát v Brezne, že od 1. septembra 1922 môžu byť v Podbrezovej aktivované prvé dve triedy meštianskej školy. Na meštiansku školu boli poslaní odborní učitelia Vladimír Vydra a Ľud. Vydrová, ktorí predtým učili na meštianskej škole v Brezne. Od 1. decembra bol Vladimír Vydra vymenovaný za riaditeľa meštianskej školy v Podbrezovej. Ďalšími učiteľmi na meštianskej škole boli: Ľudmila Vydrová, Jozef Žourek, Antónia Kuthanová - Havlíčková a Jaroslav Vácha. Náboženstvo vyučoval Štefan Ďurkovič- kaplán z Hronca a ev. a.v. Arpád Hajdu, farár z Hornej Lehoty.

Zápis bol 1. septembra 1922 a dokázal mimoriadny záujem hneď nazačiatku, pretože do I. ročníka sa zapísalo 91 chlapcov a 62 dievčat. Urobili z toho zmiešané triedy. Hneď po otvorení bol záujem aj o druhý ročník, do ktorého sa prihlásilo 38 chlapcov a 37 dievčat. Meštianska škola mala teda hneď pri otvorení tri triedy s 228 žiakmi. Žiaci dochádzali z obcí a osád Podbrezová, Hronec, Horná Lehota, Piesok, Lopej, Zámostie, Sv.Ondreja nad Hronom, Nemeckej, Jasenia, a Vajskovej, ale boli tu aj žiaci z Čierneho Balogu, Starých Hôr, Donovalov a Kokavy. Po otvorení školy boli triedy aj so 75 žiakmi a učilo ich 5 učiteľov. Preťaženosť učiteľov bola veľká a pre žiakov tu boli nezdravé podmienky vzhľadom na vysoký počet žiakov v triedach. Záznamy dokazujú klesajúci počet žiakov vo vyšších ročníkoch na 30 - 40 žiakov. V niektorých rokoch bol značný prepad žiakov, ktorí nezvládli štúdium v takýchto zlých podmienkach. V školskom roku 1923/24 z 356 žiakov prepadlo 43, čo bolo 12% a v školskom roku 1924/25 stúpol počet prepadajúcich na 18 %.

Hoci národnostný zákon za Rakúsko - Uhorska dovoľoval národnostiam zriaďovať si vlastné kultúrne, osvetové a hospodárske spolky, za štátny jazyk v štátnej a verejnej správe bola vyhlásená maďarčina. Správa železiarní, pretože išlo o štátny podnik, zohrala v odnárodňovanom procese významnú úlohu. Napriek tomu  sa robotníctvo neodnárodnilo a  robotníci z Podbrezovej a Hronca sa stali na Horehroní priekopníkmi osvetových a národnobuditeľských snáh, ktoré vyústili v založení Matice slovenskej v Hronci 4.8.1863. Aj keď sa  národnostná štruktúra ani po vyrovnaní nezmenila, slovenské kultúrno - osvetové snahy narážali na veľké ťažkosti. Slovenské divadelné predstavenia sa však hrali v Hronci, Brezne, Hornej Lehote, Predajnej a Lopeji. Do Podbrezovej dochádzali aj maďarské kočovné divadelné spoločnosti, ktoré dostávali štátnu podporu. Pri nich vždy hrávala hudba, aby im dodala slávnostný lesk.

Kultúrna činnosť bola ináč obmedzená a sústreďovala sa viac-menej v tzv. "kasíne" umiestnenom v závodnom hoteli v osobitných miestnostiach pre majstrov, podúradníkov a úradníkov. Tu sa hrali karty, hral sa gulečník, čítali sa noviny. Robotník mal prístup len do zvlášť vyhradenej miestnosti tzv. "pantofliarne" spojenej s výčapom. V sále závodného hotela na poschodí sa usporiadali výročné zábavy a reprezentačné plesy pre pozvaných, a to neraz aj z Budapešti. .

Dňa 12.4.1877 vznikla v Hronci čitáreň a spoločenský klub, ktorý sa so správou železiarní presťahoval do Podbrezovej ako Hrončiansko – brezovský spoločenský klub. Spolok odoberal 26 maďarských časopisov, päť nemeckých a dva slovenské. Knihy boli výhradne maďarské. Knihy do knižnice kupovali za peňažné tresty robotníkov. Takáto kultúra nemala, pochopiteľne, popularitu medzi robotníctvom.

Keď si pozrieme členské v spoločenskom klube, vidíme, že pre robotníka bolo neprístupné, pretože roku 1877 sa platila zlatka mesačne, kým robotník zarobil 15 zlatých mesačne.

V r. 1893 hlásila oficiálna správa erárnych železiarní, ktorá sa presťahovala po r. 1880 do Podbrezovej, že v Podbrezovej sú v tom čase už tri knižnice: prvá má asi 500 zväzkov, druhá ľudová, zriadená z pokút robotníkov, má 516 kníh, tretia je majetkom Čitateľského a spoločenského krúžku, ktorý má 130 členov a knižnica má asi 500 zväzkov kníh, odoberá 33 časopisov, z toho 26 maďarských, 5 nemeckých a 2 slovenské.

Vedenie železiarní zriadilo stále kino, tiež veľmi skoro – bolo to v októbri roku 1912. Prvé predstavenia boli raz týždenne v nedeľu. Filmy boli nemé, titulky väčšinou nemecké. Hrávalo sa až do roku 1916, kedy sa pod vplyvom vojnových udalostí začal prejavovať nedostatok filmov, americké a francúzske filmy sa totiž prestali dovážať.

Vznikom odborovej knižnice v roku 1917 bola táto organizácia vybavená aj knihami z odborového ústredia v Budapešti. Bola to česká socialistická literatúra, najmä teoretické práce v českom jazyku Františka Soukupa, krajne pravicovo sociálneho demokrata, člena II. internacionály i poslanca ríšskej rady vo Viedni a neskoršie aj senátora ČSR. (V r. 1953 bola táto literatúra vyradená do zberu).

Vznikom Československej republiky nastal obrovský zlom. Do Podbrezovej prišli českí technici i úradníci, často z väčších centier, ktorí mali zmysel pre náročnejšiu kultúru - hudbu, divadlo, spev. Veď aj v pôvodnej hudbe boli takmer dve tretiny českých muzikantov. Hudba v tomto období vystúpila po prvýkrát na veľkom mnohotisícovom zhromaždení začiatkom decembra 1918 v Radvani, kde zaznela prisahá oslobodeného ľudu pri Sládkovičovom hrobe.

Začiatkom júna 1919 prevzala kino do správy odborová organizácia a dala mu názov kino Proletár. Úradná kontrola kina v Podbrezovej v roku 1921 namietala, že zahraničné filmy nemajú titulky v domácej reči. Železiarne sa bránili, že sami nemôžu vyrobiť preklady, preto premietajú také, aké majú. Filmy boli nemé a titulky boli napísané na páse pauzovacieho papiera, z ktorého sa premietali na biely pás pod obrazom. Záležalo len na premietačovi, čí vycítil z deja, ako ma pás s textom posúvať.

Okrem bezplatných predstavení kina pre deti školského veku, odovzdávalo kino podporu Červenému krížu, na vianočné dary a štipendiá pre chudobné deti, na školské pomôcky atď. V tejto tradícii pokračovali niekoľko rokov.

V roku 1923 sa hrali väčšinou nemé filmy. V roku 1927 bolo v Podbrezovej premietnutých 51 filmov, hrávalo sa dvakrát v týždni. Väčšina filmov bola amerického pôvodu. Boli to zväčša nemé filmy, a tak bola možnosť aj pre amatérskych umelcov, dotvoriť dej filmu. Napr. počas premietania  hral  tamburášsky zbor.

Prechod na zvukový film si vyžiadal veľké náklady, čím poklesol počet kín na Slovensku. V roku 1923 bolo na Slovensku 106 kín, v roku 1930  - 210 kín a v roku 1939 počet poklesol na 153 kín.

V rokoch 1930 – 1934 bolo kino odstavené a zrekonštruované na zvukové zariadenie. V roku 1935 boli premietané v Podbrezovej prvé zvukové filmy, napr. v roku 1936 videli diváci v Podbrezovej zvukový film českej filmovej spoločnosti „Jánošík“.

Podbrezová hrala dôležitú úlohu nielen v hospodárskom živote , ale mala veľký vplyv aj na národný a náboženský život celého Horehronia. Aby človek dobre poznal Podbrezovú, musí sa dotknúť jej histórie a politického rozloženia.

Náboženský život bol zveľaďovaný a udržiavaný kostolom, tlačou a náboženskými spolkami. Úradníctvo v tej dobe slúžilo vzorom, veď v nedeľu a vo sviatok chodilo na čele s riaditeľom na bohoslužby v plnom počte a vo významné sviatky hrala pri tom aj závodná hudba. Patronátne lavice v kostole boli nielen rezervované, ale aj zaplnené

Podbrezová pozostávala z niekoľkých osád ako: Lopej, Skalica, Stanica (Kameňolom), Hnusno, Štiavnička, Chvatimech a Piesok. Menované osady cirkevne patrili do roku 1892 čiastočne do Lopeja a čiastočne do Valaskej. V spomenutom roku všetky tieto osady boli zoskupené do jednej filiálky, ktorá bola pričlenená k hrončianskej farnosti. Následkom toho bolo v Hronci systematizované  miesto pre jedného kaplána , ktorý vykonával pastoračnú prácu vo filiálke  - Podbrezovej. Zväčšením železiarskych závodov pribúdalo obyvateľstvo a rástli duševné potreby, ktoré si vyžiadali postavenie kostola  a konečne v roku 1930 utvorenie samostatnej farnosti podbrezovskej.

Kostol v Podbrezovej je zasvätený sv. Štefanovi. Podbrezovský kostol stojí na výšine Pyramis, obrátený na západ, smerom na železiarne, s výškou veže po vrchol kríža 32m.

Riaditeľom bol vtedy Slovák Viliam Wagner, ktorý  začínal ako učeň na Piesku a potom vyštudoval strednú a vysokú školu v Banskej Štiavnici. Jemu pripadla úloha uskutočniť požiadavku veriacich – vybudovať v Podbrezovej kostol. Riaditeľ Wagner po cirkevnom súhlase spolu so Samuelom Huszághom – staviteľom, dal vyhotoviť plány a rozpočet nie na kaplnku, ale na riadny kostol. Biskup I. Bende plán schválil a základný kameň pri príležitosti 50. výročia založenia železiarní bol vysvätený. Ďalším pokračovaním bol poverený hlavný dekan Ignác Vitto. Železiarne predložili plán a rozpočet Ministerstvu financií a toto 8. októbra 1890 povolilo a schválilo výstavbu kostola v blízkosti Lobkowiczovho pomníka na plošine Pyramis.

Kostol je postavený v gotickom štýle. Dĺžka kostola je 22,55 m, výška lode 12,50 m, šírka 8,75 m. Svätyňa má rozmery 3,85m šírka a 9,70m výška. Klenba svätyne je napodobenina klenby rebrovej, ktorej hrany zbiehajú sa do jedného svorníka. Loď má krížovú klenbu s napodobeninou rebier. Klenba je sadrová (systém Rabitz). Okná sú veľké s umeleckou sklomaľbou. Vnútorný sokel kostola je obložený morenými dubovými tapetami. Veža je vstavaná v kostole  a jej vnútorná časť stojí na štíhlych pilieroch a je kombinovaná s organovým chórom. Hlavný oltár je zostavený zo železnej platne, lakovaný a pozlátený. Organ je výrobkom továrne Jozefa Augustína. Stál 1100 zlatých. Na vežu kostola boli pôvodne zavesené štyri zvony, z toho 3 boli odliate v Hronci a jeden prišiel z moštenického hámra (1850), keď tam zrušili hutu.

Bol to zvon banícky. Najväčší zvon má meno Štefan, druhý Imrich, tretí Ladislav a štvrtý Florián. Zvony boli vysvätené biskupom 5. júna 1892. Na vojnové ciele boli dva zvony "zrekvírované". Kostol vymaľoval Andrej Stolman a Karol Lorenz. Na mozaikovú výzdobu prispeli štedrí darcovia: Anton Kerpely - gen. riaditeľ hutníctva, L. Körmendy - prednosta železničnej stanice, Karol Wagner a synovia, František  Kötz - riaditeľ závodu, ďalej Ondrej Tomesz, úradnícky zbor železiarní, podúradníci a robotníci skupiny Júliusa Palíka. Budapeštiansky oltárny spolok venoval ako sa píše v kronike: "šatstvo, potrebný, riad a veľa inšie ".

Kostol bol dokončený 29. augusta 1891 a vysvätený bol 21. augusta 1892 biskupom Imrichom Bende.

Nakoľko Podbrezová mala byť cirkevne pridružená k Hroncu, začal sa vedľa kostola stavať aj byt pre kaplána .Správa erárnych železiarní mala patronáty nad kostolmi v Podbrezovej, Hronci a v Tisovci. V rámci patronátu poskytovala kostolom pomoc v podobe bezplatného poskytovania dreva na kúrenie a rôzne iné dary.

Mocným činiteľom najmä medzi mládežou bol cirkevný spev. Traja nenároční majstri pracovali v Podbrezovej: kostol , katolícka tlač a spolky. Ich práca bola v Podbrezovej v tomto jedinečnom prostredí vždy ťažká a úmorná. Neobyčajné v tomto ľavicovom prostredí bolo ale to, že aj robotníci - komunisti chodili do kostola  a že boli veriacimi. Ich politicko - sociálne cítenie sa nepriečilo ich viere. Verili v Boha a vo svojom politickom presvedčení zároveň verili v lepšiu sociálnu spravodlivosť. Za ňu bojovali a za ňu sa  k Bohu modlili.

Poznámka:

Správa  železiarní  mala  do  roku  1945  nad kostolom v Podbrezovej patronát, veď  pozemok, kostol  a  hospodárska  budova  boli  majetkom železiarní. Po roku 1945 táto patronátna činnosť zanikla.

Železiarne odovzdali budovu fary s hospodárskou budovou  za kostolom v Podbrezovej po nežnej revolúcii späť do vlastníctva cirkvi. Dekrétom biskupa Baláža sa v Podbrezovej od 1. júla 1996 znovu zriadila farnosť.

Začiatky hudobného života železiarskeho robotníctva sú spojene so starým železiarskym centrom na výrobu a spracovanie železa - s Hroncom. Príchodom Tomáša Hromadu v roku 1838, rímskokatolíckeho farára, sa začalo rozvíja v čase silnej maďarizácie výrazné národnobuditeľské hnutie medzi robotníkmi. Tento národovec položil základy kultúry a hudby v Hronci. Zakúpil dve trubky pre zvýšenie efektu cirkevných slávnosti.

K založeniu hudby došlo v roku 1838, kedy Tomáš Hromada zorganizoval peňažnú zbierku na zakúpenie nástrojov pre 12-13 - člennú dychovú hudbu. O šľachetnosti darcov hovorí Historia Domus r. 1778-1938.

Hudba začínala sólovo - Henrich Emerik hrával v kostole a k nemu sa pridávali ďalší. Čoskoro hudba účinkovala aj pri robotníckych divadlách, fabrických slávnostiach a rôznych príležitostiach. Po rakusko-uhorskom vyrovnaní sa situácia zhoršila. 34- ročné pôsobenie Tomáša Hromadu v Hronci bolo ukončené preložením do Žarnovice. Dochádza k stagnácii hudby - lepšie povedané - hudba a divadlo boli vyňaté z robotníckych rúk a stali sa súčasťou zmaďarizovaného kasína v rukách správy železiarni. Kasíno bolo v Hronci a od roku 1888 malo kasíno miestnosti aj v Podbrezovej. Sem sa sústredil aj kultúrny život, prístupný však len vyspim vrstvám obyvateľstva.

Po prechode správy železiarni z Hronca do Podbrezovej, prechádza sem i hudba. Vytvorili sa tu dve hudobne telesa - dychová hudba a koncertne teleso s komplexným dychovým a sláčikovým obsadením. Pričinil sa o to kapelník Antonín Kríž z Moravy (1892), ktorý zo zvyškov moštenickej a hrončianskej hudby vytvoril podbrezovskú hudbu. Do Podbrezovej zlákal aj ďalších českých muzikantov.

Vznikom Československej republiky sa stal obrovsky zlom. Do Podbrezovej prišli českí technici i úradníci, často z väčších centier, ktorí mali zmysel pre náročnejšiu kultúru - hudba, divadlo, spev. Veď aj v pôvodnej hudbe boli takmer dve tretiny českých muzikantov. Hudba v tomto období vystúpila po prvý krát na veľkom mnohotisícovom zhromaždení začiatkom decembra 1918 v Radvani, kde zaznela prisahá oslobodeného ľudu pri Sládkovičovom hrobe.

Prvým povojnovým kapelníkom bol chorľavý Chvapil. Od januára 1922 bol vymenovaný za nového kapelníka Karol Hübner a od marca 1923 Václav Prokop mal na starosti vedenie dychovej hudby pri pochodoch. Hübner mal opernú a symfonickú prax, preto sa venoval koncertnej činnosti. Prokop mal väčšiu prax vo vojenských hudbách. Železiarne mali odrazu tri dychové hudby a jedno koncertne teleso. V Tisovci bola dychová hudba od r. 1892, druha bola v Podbrezovej a tretia sa čoskoro utvorila v Hronci, nakoľko Hrončania ťažko znášali, že pôvodná hudba sa kedysi odsťahovala do Podbrezovej.

Zrážkový systém príspevkov na hudbu od všetkých zamestnancov bol zrušený v roku 1925, ale dychová hudba sa ďalej udržiavala z vlastných finančných príjmov do roku 1937, kedy boli príspevky znovu obnovene, avšak na základe dobrovoľnosti.

V období 2. Svetovej vojny nemecké vedenie železiarni nemalo záujem o podporovanie hudby. Rapídne sa znížil počet hudobníkov, nakoľko mnoho Čechov z Podbrezovej odišlo a to ochromilo jej činnosť.

Po oslobodení Václav Prokop dostal za úlohu vytvoriť z podbrezovskej a hrončianskej hudby novu spoločnú dychovú hudbu a vychovávať pre ňu dorast v novozriadenej závodnej hudobnej škole. K zásadnej zmene došlo po utvorení závodného klubu ROH a príchode Ľudovíta Adamčíka v lete 1950. Adamčík bol uvoľnený z armády a hneď po svojom príchode začal budovať dve hudobné telesa, ako tomu bolo kedysi - dychovú hudbu a koncertne teleso s kompletným dychovým a sláčikovým obsadením. Jeho zásluhou vzniklo v Podbrezovej čoskoro veľké hudobne stredisko s bohatou činnosťou. Vysoký trend pokračoval v 50. A 60. rokoch, čoho dôkazom je aj rok 1955, kedy hudba získala prvenstvo v Bratislave a tretie miesto v Prahe. Hudobný život v Podbrezovej poznačila smrť kapelníka Adamčíka (1964).

V auguste 1965 posledný raz účinkoval komorný orchester , ktorý sa rozpadol z nedostatku hráčov na sláčikové nástroje. Z Podbrezovej odišli vynikajúci hudobníci: V. Strmeň, V. Hanus, J. Maršálek, J. Kohlmayer, S. Patrnčiak...

Po Ľudovítovi Adamčíkovi prevzal taktovku vynikajúci klarinetista Alojz Šikula (1964 až 1972). Po ôsmich rokoch ho vystriedal Alfred Šebesta (1972 - 1980), ktorý zápasil s problémami i v dychovej hudbe, kde počet hráčov povážlivo poklesol. Dychovku ďalej viedol Imrich Gažovič, (1980-1983). Od roku 1983 po smrti Imricha Gažoviča prevzal taktovku Peter Zaoral (1983 - 1997), sólista posádkovej hudby Banská Bystrica Po ňom  viedol hudbu Pavol Šianský.

Historické doklady dokazujú, že dychová hudba Železiarne Podbrezová je priamou pokračovateľkou prvej dychovej hudby na Slovensku. Z pôvodného robotníckeho telesa, ktoré hralo pri robotníckych podujatiach, sa stalo hudobne teleso, na ktoré prispievali všetci zamestnanci železiarni.

V celej svojej histórii je hudba spätá so Železiarňami. Dychová hudba sa stala ich neodlučiteľnou súčasťou. Muzika zrástla s fabrikou a už sa to nedá osve ani predstaviť. Dychová hudba Železiarne Podbrezová patrí medzi najlepšie veľké dychové orchestre na Slovensku.

160 ročná história zaznamenáva vďaka výrazným úspechom posledných rokov postupný prerod malej robotníckej hudby na významné teleso, ktoré je dnes známe nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Pre nedostatok materiálu i výskumu nepoznáme začiatky telovýchovy v Podbrezovej. Našli sa veľmi stručné zmienky, že zo začiatku bola telovýchova spoločne s kultúrou ako súčasť Čitateľského a spoločenského kruhu (Olvasó és társaskör), ktorého začiatok je v roku 1877. Ešte z roku 1928 je správa, že zápisnice od roku 1877 do roku 1882 sú zviazané a uložené v podnikovom archíve, ale nenašli sa. Spomína sa, že to bola do roku 1906 jedna spoločenská korporácia, ktorá mala "vtelesnené subspolky, ako spevokol, športklub, poľovnícky spolok atď."

Z banskobystrických novín Bestercebánya és Vidéke sa dozvedáme, že Podbrezová hrala niečo ako hutnícku ligu a v roku 1905 a 1906 sú známi aj futbaloví funkcionári: L. Kürthy ako predseda, K Erköcy podpredseda. I. Zachar ako tajomník, S Kürthy pokladník, Dr. Kuffer zapisovateľ, E. Glanzer starosta, R. Hochstein vedúci futbalového oddielu, D. Gölner zástupca, O. Herita a S. Chovan ako kapitáni futbalového oddielu. V spomínaných novinách sa uvádza, že Podbrezová (BSC) odohrala futbalové zápasy: 6. júla 1905 ZSE - BSC 0:3, 2. septembra 1905 BSC - Šalgotarian Sc 4:0, 20 augusta 1906 BSC - FTC 0:2 a 2. septembra 1906 BSC - Rambler 0:0. Zo štyroch stretnutí boli 2 víťazné, 1 prehra a 1 remíza.

Prvé športové ihriská v osade (Piesok a Podbrezová) postavili zásluhou riaditeľa železiarní pána Spannbauera v r. 1909 nákladom železiarní. Určené boli pre tenis a korčuľovanie. Do "športového pavilónu" patril aj hudobný pavilón, parketová kolkáreň, vykurovaná parou. Ďalšie nové klzisko sa nachádzalo aj pred závodným kúpeľom, kde boli aj tenisové dvorce.

Robotníci železiarní, z ktorých sa mnohí venovali aj poľnohospodárstvu, sotva túžili po ďalšom aktívnom pohybe. Preto sú počiatky dnes už masovo rozvíjaných športov v Podbrezovej spojené so životom vtedajších úradníkov, ktorí výsadne užívali existenčné výhody svojej doby, boli lepšie situovaní, mali viac voľného času, potrpeli si na spoločenské zvyklosti, tradície a módnosť zábavy, do ktorej patrilo aj športovanie.

Podbrezová mala na miestach dnešnej hudobnej školy  (1909-1918), parketovú, parou vykurovanú krytú kolkáreň s celoročnou prevádzkou.

28. októbra 1919 došlo k ustanovujúcej valnej hromade jednoty SOKOL konanej v úradníckej menze (jedálni).

1. decembra 1919 vznikla aj v Podbrezovej RTJ. Za starostu bol zvolený Rudolf Heinrich, za podstarostu Ernesr Lehotský, náčelníkom bol Viktor Helm, zapisovateľkou bola Eva Štróblová, pokladníka robil František trávniček, za členov výboru zvolili Františka Lacku, Alberta Črepa,, Jána Bečku, Jána Môcika, Leopolda Rosiara, Viliama Kilvádyho a Júliusa Bajčiho.

Podľa zachovaných písomných prameňov sa založenie prvej športovej organizácie PAC (Podbrezovský atletický klub) v Podbrezovej po prevrate datuje v roku 1921.

Ustanovujúca schôdza Športového klubu Podbrezová sa konala 22.júla 1933 v závodnom hostinci. Schôdzu otvoril Ing. Laitner menom tenisového odboru Spoločenského kruhu, privítal prítomných a požiadal o hlasovanie na predsedu zhromaždenia. Jednohlasne zvolili jeho. Prítomní sa rozhodli :

1. Založiť športový klub v Podbrezovej.

2. Ustáliť meno klubu na : "Športový klub Podbrezová".

3. Zvoliť prípravný výbor.

Za predsedu prípravného výboru zvolili Ing. V. Laitnera, za podpredsedu Ing. Lámera, za jednateľa K. Plašila, za pokladníka K. Chudíka, za člena Ing. V. Pittnera, J. Bušniaka, Ing. Janouška, J. Šramku, za revizorov V. Musila, Ing. B. Pičmanna.

ŠK Podbrezová rozšíril vlastným nákladom ihrisko v Podbrezovej v roku 1935/36. Tenisové ihrisko bolo upravení z dvoch kurtov na štyri a nepoužívané klzisko zrušili, lebo ľad sa vytváral na tenisových dvorcoch.

Pod názvom Športový klub Podbrezová pôsobila telovýchovná organizácia až do roku 1938, kedy zmenila názov na Športový klub Železiareň Podbrezová.

Slovenská autonómna vláda 5. decembra 1938 nariadením č. 70 zrušila všetky telovýchovné organizácie (predtým už 9. októbra rozpustila FPT a neskôr aj Zväz robotníckych telovýchovných jednôt) a vykonávaním telesnej a brannej výchovy poverila Hlinkovu gardu. Týmto akákoľvek základná telesná výchova vykonávaná telovýchovnými organizáciami (Sokolom, ZRTJ, FPT i Orlom) fakticky zanikla.

 

Založenie brezovských železiarní

Svojimi počiatkami siahajú dejiny podbrezovských železiarní ešte do tridsiatych rokov 19. stor. a myšlienka ich založenia je úzko spätá so stavbami železníc v habsburskej monarchii a perspektívami veľkého odbytu železiarskych výrobkov, ktoré tieto stavby, resp. plány stavieb železníc, poskytovali.

Vychádzajúc z predpokladu zvýšeného odbytu železiarskych výrobkov na jednej strane a zo snahy o zúžitkovanie bohatých zásob, najmä paliva, ale aj rúd, začala sa komora vo Viedni zaoberať myšlienkou výstavby modernej valcovne v Uhorsku.

V roku 1836 navrhol hlavný komorný gróf G. Svaiczer  viedenskej komore stavbu valcovne, nasledujúceho roku nariadil správe Hrončianskych železiarní, aby pripravila podklady pre konkrétny plán  a rozpočet novej valcovne  a v roku 1838 ich nariadil vypracovať. Vtedy urgovala plány už aj viedenská komora. HKGÚ (Hlavnokomornogrófsky úrad) schválil plány vraj už v roku 1939 a toho istého roku nariadil knieža  A. Lobkowitz výstavbu. Podľa prvých plánov to mala byť univerzálna valcovňa plechu, tyčového železa a koľajníc.

V roku 1839 sa komisia, ktorú  tvorili G. Svaiczer, M. Glanzer  a A. Lobkowitz z Banskej Štiavnice, dohodla na presnom umiestnení valcovne - na vybranom mieste sa vtedy nachádzali močiare.

Hlavnokomornogrófsky úrad schválil plány vraj už v roku 1839 a toho istého roku nariadil A. Lobkowitz výstavbu. Podľa prvých plánov to mala byť pudlovňa, univerzálna valcovňa plechu, tyčového železa a koľajníc. Projektantom závodu bol Anton Glanzer.

Písal sa  rok 1840, keď v malebnom a v tej dobe doslovne v panenskom prostredí údolia rieky Hrona pod horou Brezová zakopli sa do tvrdej, skalnatej zeme čakany robotníkov, ako predzvesť nového rozvoja tohto kraja. Začala sa výstavba najmodernejšieho hutníckeho závodu vtedajšieho Rakúsko – Uhorska  .

 

Brezovské železiarne do roku 1900

Dňa  10.septembra 1851 bola slávnostne spustená prevádzka pudlovacích pecí. Pudlovanie surového železa, t.j. miešanie rozžeravenej masy surového železa na rošte pudlovacej pece sa robilo ručne, podobne ako vo vyhni a kládlo veľmi veľké nároky na fyzickú silu robotníkov. Dovedna tu bolo postavených deväť dvojitých pudlovacích pecí na drevo, s osobitnou predohrievacou časťou podľa vzoru pecí v Lippizbachu v Korutánsku. Otočnú pudlovaciu pec vykurovanú drevom, so Siemensovým regenerátorom, navrhol v 70. rokoch Maximilián Glanzer. Konštrukciu pece zdokonalil v 60. rokoch Michail Hamerák. Zúžením spaľovacieho priestoru a stupňovitým usporiadaním roštu sa znížila spotreba paliva o 30%.

V roku 1853 bola dokončená výstavba valcovne na koľajnice, plech a tyčové železo. Plánovaná kapacita bola 400 ton mesačne a náklad na stavbu predstavoval 650 000 zlatých. V tejto železiarni sa malo ročne vyrobiť približne 4800 ton koľajníc, tyčového železa, kotlových a obyčajných plechov.

Druhá valcovacia trať a zváracie pece boli postavené až koncom roku 1853 a v prvej polovici roku 1854. Výroba koľajníc sa začala začiatkom júla 1854. Od septembra 1854 pracoval závod naplno. Tým bol daný do prevádzky prvý závod na výrobu železničných koľajníc v Uhorsku.

Pôvodný počet 327 robotníkov z roku 1866 vzrástol v roku 1867 na 610 robotníkov, v roku 1881 na 770 robotníkov, v roku 1885 tu pracovalo 1 360 robotníkov , v roku 1893 asi 1860 robotníkov, v roku 1895 - 2 100 robotníkov a v roku 1900 asi 2 300 robotníkov. Celý komplex (Brezová, Piesok,  Tisovec,  Ľubietová  a  Chvatimech  zamestnával  v  r.  1900 asi 3500 robotníkov. Podbrezovské železiarne boli najtechnickejším objektom v Hrončianskom komplexe a vyrovnali sa čo do technickej vybavenosti aj iným závodom v monarchii. Podbrezovské železiarne svojou kapacitou (okolo 100 000 vied. centov ročne) a organizáciou výroby predstavovali továrenskú veľkovýrobu a postupne sa stávali hlavným článkom  Hrončianskeho komplexu. Spomedzi skujňovacích závodov a valcovní najväčšími technickými zmenami prešiel v 80. rokoch 19. storočia komplex Hronec – Podbrezová. Najmä podbrezovský závod prežíval pred reorganizáciou štátnych železiarní určitú vnútornú krízu. Závod pracoval z roka na rok s väčším deficitom a v roku 1880 sa existencia závodu dostala do kritickej polohy.

Nad ústredným riaditeľstvom v Budapešti visela v dôsledku poklesu odbytu veľká otázka: Železiarsky závod v Podbrezovej zastaviť, alebo zrekonštruovať a špecializovať na také druhy ocelí, aké sa v Uhorsku nevyrábajú?

Od roku 1870 po r. 1880 klesla totiž výroba valcovaného materiálu skoro o 50%. Už v roku 1876 začal byť závod stratový.

V Podbrezovej došlo v značným zmenám. Výroba koľajníc skončila roku 1884. Náhradným programom bol začiatok výroby ťahaných  rúr, po prvýkrát v  celej rakúsko- uhorskej monarchii. Okrem toho bola začatá výroba kotlových plechov a rôzne druhy profilového železa, čim sa celý výrobný program špecializoval na výrobky, aké sa buď vôbec, alebo vo veľmi malom množstve vyrábali v uhorskom železiarskom priemysle.

Prestavba štátnych železiarní sa začala v roku 1881 a jej podstata spočívala v týchto opatreniach:

-         definitívne zlikvidovať zastaralé prevádzky a sústrediť všetku výrobu do Podbrezovej, Hronca, Piesku, Chvatimechu a Tisovca.

-         zrušiť prevádzku nerentabilných vysokých pecí v Hronci,

-         rozšíriť sortiment výroby o hľadaný tovar na vnútornom a zahraničnom trhu,

-         Podbrezovú modernizovať na úroveň momentálnej svetovej technológie,

-         zabezpečiť Podbrezovej železničné spojenie s trhmi, so zdrojmi surovín a minerálnych palív.

Na čele myšlienok technického pokroku v železiarňach stál v tom čase profesor Anton Kerpely. Tento najvýznamnejší hutnícky inžinier Uhorska v poslednej tretine 19. storočia prerástol svojich vrstovníkov odbornou, vedeckou, publicistickou a organizátorskou činnosťou. Odborná verejnosť ho uznávala ako zakladateľa moderného železiarskeho priemyslu. Pre vývin železiarstva a pre formovanie hutníckej vedy na Slovensku má dielo profesora Antona Kerpelyho osobitný prínos, pretože prevažnú časť svojich vedeckých a literárnych prác vytvoril Kerpely na Banskej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici a značnú časť inžiniersko – technických prác overoval a realizoval v štátnom železiarskom komplexe Hronec – Podbrezová.

Kerpelyho prestavba a modernizácia železiarní v rokoch 1880 – 1885 priniesla nielen oživenie výroby nainštalovaním nových výrobných zariadení (budovala sa nová valcovňa - 8 valcovacích tratí, 2 siemens-martinské pece, rúrovňa),  ale prinieslo to aj zásadné zmeny do života novovzniknutej osady. Začalo sa s budovaním nových obytných domov pre  technicko – hospodárskych pracovníkov a v roku 1883 vzniklo aj potravinové družstvo. V roku 1883 bola vybudovaná prvá závodná nemocnica. V roku 1890 bola otvorená lekáreň, v roku 1890 bol rozšírený závodný hostinec o sálu, bolo tu zriadené kasíno a  od roku 1889 boli povolené trhy, na ktorých predávali potraviny a  remeselnícke potreby . Po rekonštrukcii a prestavbe železiarní sa začal stavať  kostol (1891) a za kostolom sa začala budovať ďalšia kolónia.

Železiareň v Podbrezovej dostala samosprávu v r. 1883 a firma mala názov Brezovai királyi vasgyár Zólyom Brézo - Brezovské kráľovské železiarne Zvolenská Brezová.

Výsledky rekonštrukcie Hronec - Podbrezová sa čoskoro prejavili. V 90. rokoch Podbrezová opäť patrila medzi popredné železiarne v Uhorsku, získala späť domáce trhy, niektorými výrobkami vytlačila zahraničné, ba prerazila aj do rakúskych častí monarchie. V roku 1890 mala podbrezovská železiareň 2200 robotníkov a pracovala opäť so ziskom. Väčšia časť robotníctva dochádzala do práce z okolitých dedín, sem presunuli aj časť baníkov z likvidovaných prevádzok v Španej Doline a na Starých Horách, ako aj zo zlikvidovaných okolitých hámrov. Tí  bývali väčšinou v šalandách a chodili do Brezovej na týždňovky. V r. 1896 zamestnával závod 2775 robotníkov.

Fakty ukázali, niektoré ekonomické prepočty to aj potvrdili, že hlavným zdrojom prosperity podbrezovských železiarní patrila lacná pracovná sila. Intenzita práce sa stupňovala, nominálne mzdy nerástli adekvátne s rastom objemu výroby a životných nákladov a reálne mzdy boli vždy okolo existenčného minima.

Už viac než stopäťdesiat rokov spájajú územie Slovenska s jeho susedmi oceľové stužky koľajníc. Železnica sa postupne stala dôležitým predpokladom hospodárskeho a spoločenského vývoja krajiny. K tomu prispeli nemalou mierou aj podbrezovské železiarne, najmä výrobou kvalitných  koľajníc, ktoré  už roku 1858 získali  na priemyselnej výstave v Paríži striebornú medailu a v  roku 1862 na svetovej výstave v Londýne ďalšiu medailu za vynikajúcu kvalitu železa a ocele. Koncom 19. stor. sa v Podbrezovej ročne vyprodukovalo 189 000 q tyčového, pásového a profilového železa, 63 000q plechov, 24 000 q liatinových výrobkov, 20 000 q rúr, 10 000 strojárenských výrobkov.

Aj keď prvými výrobkami podbrezovských železiarni boli koľajnice, plech a tyčové železo, významne prvenstvo im patrí predsa len vo výrobe rúr. Výroba ocele mala v Podbrezovej tento ďalší historický priebeh:

V roku 1879 bola uvedená do prevádzky prvá siemens - martinská pec (SM) s kyslou výmurovkou kapacity 5t na Slovensku, ako významný medzník v dejinách slovenského železiarstva. Dôvodom pre zavedenie plávkovej ocele bolo, že závod disponoval veľkým množstvom železného odpadu, na dané obdobie dobrej akosti. SM pec bola vykurovaná generátorovým plynom, vyrábaným z najlepších druhov karvinskeho a šalgotarjánskeho kamenného uhlia v polovičnom pomere. Mreže regenerátorov boli zhotovené zo žiaruvzdorných tehál vyrobených v Podbrezovej. Vsádzka pre SM pec bola zostavovaná so zámerom získania polotovaru vhodného na valcovanie koľajníc. Oceľ vyrobená z uvedenej vsádzky obsahovala cca 0,24% uhlíka, 0,22% mangánu a 0,12% fosforu.

V roku 1883 bola na podnet A. Kerpelyho, bola uvedená do prevádzky ako prvá v celom Rakusko -Uhorsku rúrovňa na výrobu valcovaných a ťahaných tupo zváraných rúr.

Dňa 10. novembra 1890 sa konali oslavy 50. výročia založenia huty v Podbrezovej. Podbrezovské železiarne patrili v 90 -  rokoch 19. stor. medzi najväčšie a prosperujúce železiarne v Uhorsku. Železiarne dodávali na trh konštrukčné a mostové ocele, hrubé a tenké plechy, valcované a ťahané rúry, smaltovaný riad, liatinové súčiastky, inštalačné potreby a iný materiál.

Keď v 70. rokoch 19. storočia zaviedli namiesto výroby koľajníc túto náhradnú výrobu, závod sa nemohol uplatniť pre konkurenciu štajerských a uhorských podnikov a pre nedostatok železničného spojenia.

V roku 1890 bola spustená do prevádzky druhá SM pec. V r. 1895 bol zakúpený francúzsky patent pre výrobu Holzerovej kremíkovej pružinovej ocele.

V roku 1897 bola spustená do prevádzky tretia SM pec. Prevádzka pudlovacích pecí bola zastavená v roku 1906 a oceľ bola vyrábaná v bázických SM peciach. Tak v roku 1904 začali v Podbrezovej výrobu ďalšie tri 20-tonové siemens - martinské pece s celkovou ročnou kapacitou 36000 ton ocele. V r.1909 bolo v Podbrezovej v činnosti 6 zásaditých a jedna kyslá siemens - martinská pec, ktoré vyrábali ročne 49000 ton oceľových ingotov, 40 ton oceľových odliatkov a 6000 ton pružinovej ocele.

 

História železiarní po roku 1900

K ďalšej výstavbe pred 1. svetovou vojnou dochádza r. 1903 –1910. Závod vyrábal  kotlové plechy, pružinovú oceľ, rôzne profily, vyvážal kvalitné výrobky do všetkých krajov rakúskej monarchie.

Postup výroby rúr zváraním vodným plynom podľa Pavla Jankeho  prebrala   Podbrezová z Katovíc po  zakúpení patentového práva.  Zvarovňu rúr uviedli do prevádzky v júni 1904.   V roku 1906 bola vybudovaná valcovňa plechov (Lauthovo trio) .

V období rokov 1903 - 1910 pod vedením riaditeľa H. Allendera podnik prežíval novú rekonštrukciu v ktorej para ako hnacia sila doslúžila a závod získava vo vlastných elektrárňach (Piesok, Lopej, Dubová, Podbrezová, pozdnejšie Jasenie) novú energiu, pribudla nová “Martinka”, rúrovňa, “lauttrio”, zvarovňa .Prestavaný bol Chvatimech, ktorý v roku 1907 vyhorel. Po Allenderovi riadil závod v Podbrezovej v rokoch 1905 - 1918 Rudolf Spanbauer.

Výrobný program podbrezovských železiarní sa v rokoch 1914 - 1918 prispôsobil potrebám vojny. ( Počas prvej svetovej vojny sa v Podbrezovej vyrábali obaly na šrapnely a delové strely).

Mobilizácia v Podbrezovej bola vyhlásená 3. augusta 1914 a tykala sa hlavne najvýkonnejšej skupiny zamestnancov. Závod sa spolu s ostatnými strategicky dôležitými priemyselnými objektmi dostal pod priamu vojenskú kontrolu. Odo dňa vyhlásenia závodu za vojenský objekt (2.augusta.1914) boli robotníci-branci oslobodení od vojenskej povinnosti. V závode začali vo väčšej miere pracovať vekovo starší robotníci, ženy a deti, vypomáhali aj vojnoví zajatci - Rusi, Srbi a Taliani. Prví zajatci prišli do Podbrezovej už v roku 1915. Vojne bol prispôsobený aj výrobný program, zameraný na zbrojnú výrobu (Hronec - kulače, misky, Piesok - lopatky, piecky, obaly na šrapnely a delové strely...).

V. roku 1915 bola započatá prevádzka šikmého výťahu na Šiklov a v roku  1916-1917 boli prestavané dve pece Maerz z kyslého na zásaditý pochod. V týchto rokoch boli do podniku prijaté prvé ženské pracovné sily. Prvá svetová vojna nadobudla dovtedy nevídaný rozsah a ničivosť. Demonštrovala hrôzy modernej techniky zapojenej do stratégie ničenia. Nasadenie nových zbraní - tankov a lietadiel, ale aj chemických bojových prostriedkov - otravného plynu. Vojna zasiahla vo zvýšenej miere aj civilné obyvateľstvo, ktoré trpelo nedostatkom potravín, následkami delostreleckej paľby, ale aj leteckého bombardovania, odchodom živiteľov rodín na front a napokon aj nasadením žien do práce, najmä v zbrojárskom priemysle. Pracovný čas sa predĺžil na 14 - 16 hodín, zrušil sa pracovný pokoj cez nedele a sviatky. Závod bol vyhlásený 2. augusta 1914 za vojenský objekt.

Dňa 20. septembra 1914 prišli do Podbrezovej prví ranení vojaci, pre ktorých bola  upravená šalanda pod cintorínom. Miestne dámy, manželky úradníkov z dobročinnosti ich ošetrovali.

Svetová vojna mala značný vplyv aj na činnosť potravinového družstva - konzumu. Viac ako 1000 vydržovateľov rodín odišlo na bojište, zanechali tu manželky s deťmi, bez akéhokoľvek dôchodku a podpory. Predsedníctvo družstva urobilo vzhľadom na tieto smutné pomery všetko, aby pozostalí po narukovaných boli zabezpečení aj naďalej tou istou kvótou ako predtým a cena vydaného tovaru sa v malých čiastkach sťahovala z podpory.

Výrobný program podbrezovských železiarní sa tiež prispôsobil potrebám vojny. ( Počas prvej svetovej vojny sa v Podbrezovej vyrábali obaly na šrapnely a delové strely). Riaditeľom železiarní v Podbrezovej bol v tej dobe Rudolf  Spannbauer.

Prvá svetová vojna podstatne zhoršila sociálne postavenie robotníkov. Zvyšovanie cien potravín a ďalších životných potrieb a súčasne ich nedostatok znamenali zníženie životnej úrovne -  toto všetko bolo príčinou narastajúcej biedy. Riaditeľ Spannbauer nariadil zrušiť zvýhodnenú dovolenku všetkým robotníkom.

V záverečným mesiacoch vojny sa militaristický systém v hutiach úplne rozložil. Množili sa sabotáže a pasívna rezistencia. 24.VI.1918 robotníci zastavili prácu a odmietli vyrábať muníciu.

6. 1. 1919  prešiel závod do vlastníctva Československého štátu pod názvom : Štátne železiarne a oceliarne na Slovensku v Podbrezovej

K štátnym železiarňam a oceliarňam na Slovensku v ČSR patrila oceliareň, valcovne a rúrovne v Podbrezovej, valcovne na Piesku ,kyslikáreň, šamotáreň, laboratórium , elektromechanický a stavebný oddiel ako aj zlieváreň a smaltovňa v Hronci.

V oceliarni I. boli dve pece typu März o obsahu 20 ton a jedna siemens - martinská pec o obsahu 10 ton. V oceliarni II. boli 4 pece o obsahu 20 ton. Pece boli vykurované generátorovým plynom. Valcovne v Podbrezovej mali tieto trate: hrubú valcovňu , valcovňu hrubých plechov (Lauthovo trio), strednú valcovňu a jemnú valcovňu. Stavba novej jemnej valcovne začala v roku 1926 a dokončená bola v r. 1928.

Valcovňa na Piesku mala strednú valcovňu na výrobu plochého a univerzálneho železa do šírky 300 mm, pružinovej ocele a brúsok pre tupo zvárané rúry . Zinkovňa ohňom sa začala  stavať v r. 1923 a výroba bola započatá v apríli r. 1924. Na Piesku bola postavená aj zvarovňa rúr vodným plynom. Kyslikáreň bola postavená pri zvarovni rúr. Šamotáreň vyrábala šamotové tvárnice všetkých typov a akostí pre vlastnú spotrebu železiarní. Ručná výroba bola nahradená výrobou strojnou.

Laboratórium slúžilo k chemickej, technologickej a metalografickej kontrole prevádzok železiarní. Elektromechanický a stavebný oddiel prevzal 4 hydroelektrárne v Podbrezovej, v Lopeji, Dubovej a na Piesku. Začiatkom roku 1926 bola začatá výstavba hydroelektrárne v Jasení. Ako rezerva slúžila parná turbína postavená v roku 1910.

Zlieváreň a smaltovňu v Hronci zakúpil československý štát koncom roku 1919. Závod pozostával zo zlievárne strojnej liatiny a nádob, lisovne  plechových nádob a smaltovne nádob plechových  a liatych.

Zlieváreň strojnej liatiny a nádob bola rozšírená a prestavaná v roku 1922 až 1923. Lisovňa plechových nádob a výroba úsporných stolokrbov  vyrábala mesačne 2 – 3 vagóny surových plechových nádob.

V smaltovni liatych  nádob vyrábali rôzne druhy nádob čiernobieleho a modrobieleho. V smaltovni plechových nádob vyrábali rôzne druhy plechových nádob v rôznych  farbách.

Súčasťou  podbrezovských železiarní bola aj vysoká pec v Tisovci .V štyridsiatych rokoch 19. storočia bola tisovská vysoká pec najväčším producentom surového železa, tzv. erárneho komplexu v Uhorsku. Železiarska výroba bola rozhodujúcim odvetvím Tisovca až do roku 1965, kedy bývalé Švermove železiarne n.p. vysokú pec v Tisovci zrušili. (Oheň z vysokej pece v Tisovci preniesli hutníci pred zastavením vysokej pece  z Tisovca  k zapáleniu prvej vysokej pece vo VSŽ do  Košíc).

Prvým československým riaditeľom železiarní bol Čech Ing. Mottl, ktorý sa však dlho tomu netešil. Ranila ho mŕtvica. Zomrel v dobe školských prázdnin 1919. Na jeho miesto nastúpil Ing. Ján Holický.

Vznikom Československej republiky v roku 1918  správu v okolitých železiarňach prevzal z poverenia štátu Adolf Horváth, vládny poverenec a člen národného zhromaždenia, ktorého vystriedal vo funkcii riaditeľa Ladislav Motl (1919-1920) a v rokoch 1921-22  Ing. František Holický.

Železiarne v Podbrezovej v dvadsiatych rokoch 20. storočia mali hlavný úrad v Podbrezovej, tu býval a úradoval centrálny riaditeľ Ing. Karol Löwl (1923-1936) a pod jeho riaditeľstvo patrili závody: podbrezovský, piesocký, hrončiansky a tisovský.

Po  prvej svetovej vojne v r. 1918 – 1919 bola výroba v celom závode zastavená. K jej obnoveniu došlo v roku 1920 na dvoch SM peciach.  Závod Podbrezová mal v r. 1919 oceliareň, valcovňu profilov, plechov, rúr a zvarovňu rúr.  Vo valcovni bolo päť tratí: hrubá, stará jemná Lauthovo trio, stredná a od r. 1931 nová jemná. V roku 1926 došlo k rekonštrukcii oceliarne. V prvej budove boli postavené 3 SM pece s obsahom 25 t, vykurované generátorovým plynom vyrábaným v 10 generátoroch zo zmesi hnedého a kamenného uhlia. Sádzanie do pece a nakladanie surovín do vozíkov bolo ručné. V druhej budove oceliarne bola umiestnená zlieváreň oceľovej liatiny a jedna SM pec typu MAERZ s obsahom 22 t. Táto pec už bola vybavená sádzacím žeriavom. Oceľ bola odlievaná spodkom pre hrubú trať, strednú trať a pre rúrovňu. Na odlievacom poli bol liací žeriav s nosnosťou 35 t, dva pomocné žeriavy s nosnosťou 8 t a jeden pomocný žeriav s nosnosťou 6 t. Do odlievacieho poľa zasahovali ešte dva člnkové žeriavy z valcovne. Oceliareň vyrábala obchodnú oceľ a ocele zaručenej akosti pre rúry zvárané vodným plynom, pre rúry bezšvíkové, kotlové a vrtné, pre kotlové a lodné plechy, pružinovú a profilovú oceľ a oceľové gule. V závode Podbrezová bola v roku 1930 postavená mannesmannova valcovňa bezšvíkových rúr, tzv. malý mannesmann a v roku 1932 boli zrušené trate Briede. Zároveň bolo zrušené zvarovanie rúr na tupo.

27. septembra 1938 Československá zbrojovka, a.s., Brno získala 51 percentný podiel akcii podbrezovských železiarni. Na celo novovytvorenej spoločnosti, ktorá dostala názov PODBREZOVÁ, BANSKÁ A HUTNÁ a.s. PRAHA, bola vymenovaná správna rada, v ktorej boli zastúpení obaja majitelia. Pohnuté politické udalosti jesene 1938 spôsobili, že predaj akcií podbrezovských železiarni sa už vôbec nedostalo na schválenie parlamentu. Po 15. marci 1939, keď Nemci okupovali Čechy a Moravu, nemecký finančný kapitál sa dravo vrhol na priemysel, ktorý sa nachádzal na obsadenom území. Koncern Hermann Göring Werke sa zmocňoval ťažkého priemyslu Československa a okrem iných podnikov, sa zmocnil aj Zbrojovky. Tým sa do jeho područia postupne dostala aj Podbrezová. Predstavitelia Slovenského štátu už 23. marca 1939 uzavreli dohodu s Nemeckom, ktorá umožňovala prenikanie nemeckého kapitálu na Slovensko. To bol základ k postupnému ovládnutiu slovenského priemyslu a hospodárstva. Na základe ďalšej zmluvy z 30. januára 1940 o využití vojensko-hospodárskych podnikov na Slovensku odovzdal Slovensky štát Nemecku 25 závodov na výrobu zbraní a streliva úplné zadarmo (ich hodnota predstavovala štyri miliardy korún). Postupne prešlo celkove 80 percent priemyslu na Slovensku do rúk nemeckého kapitálu. A tak už 24. júla 1940 bolo rozhodnuté na Ministerstve dopravy a verejných prac predať Podbrezovú aj s Tisovcom, Pieskom, Hroncom, železorudnými baňami, elektrolýzou v Banskej Bystrici a ďalšími objektmi. Podbrezovské železiarne boli predane firme Reichswerke Aktiengesellschaft für Waffen Maschinenbau Hermann Göring so sídlom v Berlíne (ďalej len Hermann Göring Werke) len za 70 miliónov korún na desaťročné splátky bezúročné, aj s „kutacím“ (banským) právom takmer na celom území Slovenska, s platnosťou od 1. januára 1941.

9. júla 1941 sa v hoteli Carlton v Bratislave zišlo valné zhromaždenie novej účastinnej spoločnosti, ktorá neskôr niesla slovenský názov - Železiarne Podbrezová, uč. spol., a nemecký názov - Eisenwerke Podbrezová A.G., so sídlom v Bratislave.

V roku 1942 bola v zlievárni v Podbrezovej postavená trojtonovka elektrická pec, v oceliarni pracovali tri 35 t a dve 25 t martinské pece. Na šrotovisku bola postavená žeriavová drahá s piatimi magnetovými žeriavmi, začala sa stavať aj nová generátorová stanica plynu, ktorá si vyžiadala posunutie statnej cesty a jej opevnenie oporným múrom (s prestavbou začali v r. 1944). Vo valcovni pracovala hrubá a stredná trať, Lauthovo trio, stará jemná a nová jemná. Valcovali sa hrubé plechy, široké železo, profilová a betonárska oceľ - Roxor. V Hronci bola obmedzená a v r. 1942 úplné zastavená výroba smaltovaného liateho riadu, plechového riadu a sporákov. Tento výrobný program nahradila výroba rôznych liatych súčiastok na tanky a dela. Prevádzka v prestavanej vysokej peci v Tisovci sa začala koncom januára r. 1943.

Bol vypracovaný plán pre novú úradnícku kolóniu, ktorá sa na teréne za kolkárňou začala postupne budovať.  Počas druhej svetovej vojny bola začatá výstavba sídliska na Kolkárni, vrátane internátu a obchodov - Kiosku. Pre robotníkov, ktorí dochádzali, slúžili aj naďalej šalandy a dva internáty (spolu pre 680 robotníkov).Počítalo sa s výstavbou 126 rodinných bytov, troch internátov a  jednej slobodárne. Nie všetko sa uskutočnilo.

Poznámka:

V období vojnovej konjunktúry zamestnávali Podbrezovské železiarne 4855 robotníkov.

V rokoch 1941 – 1945 pracovali v oceliarni tri 35-tonové a dve 25-tonové  martinské pece. V roku 1943 bola postavená elektrická oblúková pec s obsahom 3 t na zlievárenské účely. Na šrotovisku bola postavená žeriavová dráha s piatimi magnetovými žeriavmi. V tomto období sa začala stavať aj nová generátorová stanica.

Antifašistický odboj  v Podbrezovej vyvrcholil 26. augusta 1944 mäsovým vystúpením robotníkov, ktorí zastavili pracú v závode. Vedenia podniku sa ujal 22-členny revolučný výbor. Dna 29. augusta 1944 boli v pohotovosti dve roty povstalcov zo zamestnancov podniku. Počas SNP pôsobilo 784 zamestnancov z Podbrezovej v povstaleckej armáde a asi 500 zamestnancov v partizánskych jednotkách. Aj výroba v Podbrezovej, v Hronci a v Piesku sa preorientovala na nevyhnutne potreby pre povstalecky front - vyrábali sa plechy pre pancierové vlaky, míny a zapaľovače, podstavce na guľomety atď.

15. októbra 1944 sa v Podbrezovej konala konferencia revolučných závodných výborov a dôverníckych zborov, ktorá dala základ odborovému hnutiu po 2. svetovej vojne.

V okolí Podbrezovej a v priestoroch závodu trvali vojnové operácie v roku 1945 sedem týždňov, prevádzkové budovy boli deštruované, zamínované a niektoré úplne zničené. Výrobné zariadenia, pracovné nástroje a potrebné suroviny boli odvezené, vnútrozávodná doprava bola bez strojného parku. Výška škôd, ktoré závod utrpel, bola vyčíslená sumou 224 420 048 Kčs. V povstaní a na frontoch 2. svetovej vojny padlo 93 podbrezovských robotníkov, traja úradníci a jeden inžinier.

Vojenské operácie v r. 1945  poškodili takmer všetky prevádzkové budovy a výrobné zariadenia.. Obec bola oslobodená rumunskými a sovietskymi vojskami 21. marca 1945.

Minister priemyslu vyhláškou č. 1288 zo dňa 7. marca 1946 ku dňu 1. januáru 1946 zriadil na území obce Podbrezová národný podnik s  názvom: Stredoslovenské železiarne Podbrezová n. p.

Novodobá história železiarní

V r. 1949 boli železiarne premenované na Švermove železiarne n.p.

V päťdesiatich rokoch vznikol v Podbrezovej hutnícko – strojárenský kombinát, ktorý združoval závody v Podbrezovej, Tisovci, Hronci, Brezne, Závadke, Piesku, Kostelci nad Orlici, Týništi nad Orlici a v Brne – Slatine.

Koncom roku 1950 postihli železiarne zásadné organizačné zmeny, ktoré mali veľký vplyv na ďalší rozvoj a investičnú výstavbu podniku. Na základe rozhodnutia nadriadených orgánov boli železiarne rozčlenené do viacerých podnikov. Delimitáciou strojárenskej výroby na prevádzky v Piesku a na zlievárne v Hronci vznikol nový národný podnik Strojáreň Piesok.

Z mostárenskej prevádzky v Brezne vznikol samostatný národný podnik Mostáreň Brezno a z prevádzky v Závadke vznikol v Závadke pobočný závod  n. p. Sigma. Podnik, ochudobnený o efektívnu finálnu strojárenskú výrobu, sa dostal do úplne novej situácie, pretože celú svoji existenciu a budúci rozvoj v oblasti výroby aj ekonomiky musel riešiť na základe hutníckej výroby.

Podnik prešiel postupnou rekonštrukciou a modernizáciou jednotlivých prevádzok bez prerušenia výroby a výstavbou nových finálnych a pomocných prevádzok.

V roku 1954 bola vykonaná rekonštrukcia a modernizácia vysokej pece v závode Tisovec, ktorá bola prestavaná na tenkostennú, zvonku vodou chladenú vysokú pec s objemom 325 m 3, s dusanou nístejou a tenkou vymurovkou sedla a šachty. Vymenená bola aj sadzobňa (jednozvonová s rozdeľovačom a klapkou). V roku 1958 bola uvedená do prevádzky zvarovňa rúr veľkých priemerov s priamym švíkom. Bola vybudovaná v expedičnej hale hrubých plechov. Vyrábala z plechov vlastnej produkcie rúry s priemerom 426 – 2020 mm a hrúbkou steny do 16 mm. Súčasťou zvarovne bola povrchová antikorózna úprava rúr asfaltovaním a impregnovanou sklenou rohožou. V roku 1960 bola zvarovňa doplnená linkou na výrobu špirálovo zváraných rúr zo širokého oceľového pásu, s pevným kalibrom s priemerom 426 mm. Táto výroba bola v roku 1965 v rámci špecializácie výroby presunutá do VSŽ Košice.

V roku 1968 bola zvarovňa rúr s veľkým priemerom rekonštruovaná a modernizovaná. Zabudované boli nové zakružovacie stroje a predohybacie lisy.

Zásadná prestavba a modernizácia martinskej oceliarne sa začala v roku 1951, keď sa postavila východná časť haly a bola dokončená výstavba siemens- martinskej pece č. 1 s obsahom 40 ton. V roku 1954 bola postavená siemens- martinská pec č. 5 s obsahom 40 ton a bola dokončená západná časť haly martinskej  oceliarne. V tom období boli zrušené dve 35- tonové siemens- martinské pece. Siemens- martinská pec č. 3. bola prestavaná na obsah 30 ton. Dokončená bola stredná časť oceliarne a vybudovaná bola 40 - tonová siemens- martinská pec č. 2.

Siemens- martinské pece mali dinasové klenby a magnezitové pôdy a boli vykurované surovým generátorovým plynom. Oceliareň odlievala bramové ingoty do 3,5 tony pre plechotrať, ingoty kvadrátu 120 mm o váhe 170 kg/ks a okrúhle ingoty priemeru 107 mm o váhe 110 kg/kus. Kokily pre odlievanie štvorcových a okrúhlych ingotov boli štvordierové. Oceľ sa odlievala spodkom cez vtokovú sústavu v liacej platni. Šamotový materiál pre vtokové sústavy bol vyrábaný vo vlastnej šamotárni. Odlievanie tzv. „sviečkových ingotov“ bolo zdokonalené až v roku 1967 zavedením odlievania na liacich vozoch s využitím „strihacieho“ a „stripovacieho zariadenia firmy Slingoffer z Talianska. Týmto spôsobom sa spracúvali aj bramové ingoty pre valcovňu plechov.

Výstavba vertikálneho zariadenia pre plynulé odlievanie ocele (ZPO) sa začala v roku 1957 a v máji roku 1961 toto zariadenie začalo pracovať. Zariadenie umožňovalo odlievať v dvoch prúdoch bramy s formátom 600 x 150 mm pre plechotrať. V roku 1967 bol jeden prúd rekonštruovaný na formát 150 x 800 mm.

V roku 1957 bola zrušená stará siemens – martinská pec č. 4 spolu s odlievacou halou. Namiesto nej bola postavená noví elektrooceliareň s dvoma elektrickými oblúkovými pecami s obsahom 30 ton (výrobca Huta Zabrze – Poľsko). Z elektrických oblúkových pecí boli spočiatku odlievané aj ingoty na výrobu valivých ložísk. Výroba ložiskových ocelí bola v roku 1967 zrušená.

Po postavení skladov vykurovacích olejov v roku 1961 – 1963 boli postupne všetky siemens- martinské pece rekonštruované na olejové kúrenie. Pec č. 5 podnik rekonštruoval vlastnými silami . Pece č. 2 a č. 3 boli rekonštruované na základe systému März- Vítkovice. Boli jednokanálové so zavesenou chrommagnezitovou klenbou, s magnezitovou pôdou s výduskou.. Prechod na olejové kúrenie umožnil zrušiť siemens - martinskú pec č. 1. Na nových peciach podstatne stúpol hodinový výkon (na 7 ton/h) a zlepšilo sa časové využitie pecí.

V roku 1950 boli v podniku dve valcovacie trate, a to valcovňa hrubých plechov a jemná valcovňa profilov.

V roku 1953 sa zmodernizovala plechotrať (Lauthovo trio postavené v roku 1908). V jej rámci sa postavila narážacia, generátorovým plynom vykurovaná ohrievacia pec, vozová žíhacia pec, dve bočné nožnice, dve rovnačky a valčekové dopravníky. Ďalšia modernizácia valcovne hrubých plechov bola v roku 1964, keď bol zabudovaný nový chladník a nové kývne mosty Lauthovho tria s riadiacou kabínou. V roku 1971 bola žíhacia pec prerobená na ohrev zemným plynom. V tejto súvislosti boli zrušené zostávajúce štyri hnedouhoľné generátory plynu. Už v roku 1968 bolo zrušených prvých 10 generátorov plynu. Plechotrať bola zrušená v decembri 1978 a uvolnila miesto na výstavbu nového radiálneho zariadenia na plynulé odlievanie ocele.

Jemná valcovňa profilov (Vítkovice – rok 1931) do konca roku 1947 valcovala páskovú, plochú a okrúhlu oceľ. Od roku 1947 sa na tejto trati vyrábala betonárska výstuž „ROXOR“ a v roku 1951 bola zavedená výroba rovnoramenných uholníkov a T- profilov (na poradí 330). Ich výroba bola v rámci špecializácie výroby zrušená pri modernizácii trate v roku 1969. V roku 1959 sa vo valcovni profilov začala vyrábať rebierková betonárska výstuž s priemerom 12 – 32 mm (prvá v ČSSR), neskoršie mikrolegovanej titánom (ČSN 41 0425).

V rámci generálnej opravy valcovne profilov v roku 1969 bol na valcovacom poradí 475 inštalovaný nový pohon 2 x 600 kW, nové kývne mosty, „prepadové steny“ na obracanie predvalkov, nové obvádzače a nová kalibrácia valcov ako aj nové letmé nožnice pred poradím s priemerom 330 mm. Na valcovacom poradí s priemerom 330 mm a 280 mm boli zabudované nové obvádzače, čím sa odstránila ťažká namáhavá práca.

Jemná valcovňa bola zrušená 12. septembra 1990 a uvolnila miesto novej oblúkovej peci UHP – EBT – 60 t.

V 50 rokoch vo valcovni rúr MM boli vykonané čiastkové úpravy, ale v roku 1967 sa uskutočnila generálna oprava spojená s modernizáciou. Tá spočívala v zabudovaní nožnice PELS 1200 na delenie ingotov s priemerom 114 mm a nahradila hydraulický lámaci lis. *Predĺžila sa poguľovacia pec. Pútnické stolice dostali nový pohon jednosmerným motorom. Za pútnickými stolicami bola zabudovaná nová píla na delenie rúr. Olejofikovaná bola pec pred redukovňou, zdokonalené bolo vytláčanie ohriatych rúr do redukčnej valcovne, vybudovaná bola píla za redukovňou, nový chladník a píla na delenie rúr v úpravni.

Rúrovňa MM vyrábala závitové rúry s rozmerom 3/8 do 2 anglických palcov a hladké rúry do priemeru 102 mm.

V roku 1965 (31. decembra) bola odstavená vysoká pec v Tisovci, rekonštruovaná bola plechotrať, rúrovňa a jemná trať.

Zrekonštruovaná bola aj pozinkovňa rúr. Vykurovanie zinkovacej vani namiesto uhlia bolo nahradené vykurovaním ťažkým vykurovacím olejom.

V rokoch 1970 – 1972 bola v časti 2. haly valcovne rúr zavedená výroba naváracich rúrkových oblúkov s priemerom 32 – 102 mm ( 2 linky)

Výroba rúr v Podbrezovej má svoje tradície

Výrobu rúr zaviedli na Slovensku v Podbrezovej na podnet A. Kerpelyho, nového centrálneho riaditeľa štátnych železiarní v Budapešti. S prísne utajenou technológiou výroby ťahaných rúr sa oboznámil v saskej huty v Rize ako mladý inžinier v rámci svojej prvej zahraničnej študijnej cesty v roku 1866.

V Podbrezovej bola venovaná technológii výroby rúr osobitná pozornosť.  Veď toto výrobné odvetvie zaviedla Podbrezová ako prvá v celom Rakúsko - Uhorsku v roku 1883. V Podbrezovej zavedená výroba rúr v 80. rokoch 19. storočia sa od vtedy používaných technologických postupov v iných rúrovniach zásadne nelíšila, no opisy jednotlivých zariadení a ich kresby podľa A. Kerpelyho sa vyznačovali v detailoch zaujímavými zvláštnosťami a poskytovali vcelku i v detailoch podnet na časté diskusie dobových odborníkov.

Jej pôvodná výrobná kapacita bola 2000 ton rúrových výrobkov, tato však po ďalšom rozšírení v roku 1898 vzrástla na 5000 ton ročné. Výroba rúr v Podbrezovej sa neustále zdokonaľovala. Už v prvom desaťročí 20. storočia boli zavedené v Podbrezovej nove postupy na výrobu rúr a to výroba bezšvíkových rúr.

Prvé patenty na výrobu bezšvíkových rúr valcovaním v šikmých valcovacích stoliciach boli udelené Mannesmannovcom v rokoch 1885 - 1886.. V rokoch 1889 - 1890 vyvinul Max Mannesmann v Chomutove pútnický spôsob valcovania tenkostenných rúr na ktorý bol udelený patent v roku 1891. V roku 1898 sa začala výroba na valcovacej stolici v rúrovni.

Postup výroby valcovaných – zváraných rúr sa do Podbrezovej dostal z Vestfálska, kde prvú valcovňu rúr už v 50.rokoch 19. storočia postavila düsseldorfsk8 firma S. Poensgena. Sem sa táto technológia dostala z Anglicka, no značne sa tu zdokonalila a takúto potom spolu s hlavným majstrom valcovne Walbertom prevzala valcovňa rúr v Podbrezovej. Na novom zariadení boli redukovadlá, ako aj redukčné nástroje (kalibrované valce, tŕne) zhotovené zo sivého zlievárenského železa. Na výrobu hladiacich prstencov získali v Podbrezovej zo zahraničia kovovú formu, ktorá umožňovala odlievanie odliatkov s tvrdým povrchom a húževnatým jadrom. Táto technológia vylúčila nedostatky, príznačné pre bežnú výrobu kalibrov (nástrojov) zo sivej liatiny, najmä veľké opotrebenie. Zásluhou inžiniera Dérera sa v Podbrezovej zaviedla, celkom nová výroba a používanie kalibrovaných valcov, odlievaných do kokíl, čím sa značne zvýšila efektívnosť výroby valcovaných rúr.

V roku 1905 bola v Podbrezovej dokončená stavba budovy rúrovne, v ktorej sa začali vyrábať rúry na dvoch tratiach typu Briede. ( Začiatkom 20. storočia vyvinul Oto Briede spôsob na výrobu bezšvíkových rúr, ktorého podstatným zariadením boli pútnické valce s kývavým pohybom).

V prvom desaťročí 20. storočia zaviedli aj v podbrezovskom komplexe nové postupy na výrobu rúr a to výrobu bezšvíkových rúr systémom Ota Briedeho, ktorý vznikol vo Vestfálsku a bol patentovaný v Uhorsku.

Briedeho postup predstavoval vlastne kombinované tvarovanie, využívajúce tvarovanie valcovaním i lisovaním, resp. kovaním. Táto technológia vyžadovala kvalitnejší materiál najmä zo zreteľom na pevnosť, pretože oceľ s bežnou kvalitou by tento namáhavý spôsob tvarovania nezniesla. Na druhej strane veľkou výhodou postupu bolo, že sa v priebehu tvarovania nemusel použiť medziohrev.

 V podstate sa v Podbrezovej vyrábali rúry ťahaním a valcovaním . Postup výroby rúr zvarovaním vodným plynom podľa Pavla Jankeho prebrala aj Podbrezová z Katovíc po  zakúpení patentového práva. Ako východiskový materiál pre technológiu výroby bezšvíkových rúr slúžili predvalky alebo ingoty odlievané do kokíl. Na výrobu bezšvíkových rúr slúžili v Podbrezovej dve trate, zinkovňa, asfaltovňa a jutovňa umiestnená v Podbrezovej a tupozvarovňa rúr vodným plynom na Piesku. Veľká a stredná valcovňa mala Mannesmannovu dierovaciu stolicu, na ktorej sa dierovali ingoty kruhového prierezu dodávané oceliarňou. Vydierované predvalky sa valcovali na dvoch kyvadlových stoliciach typu Briede. Jedna z nich valcovala rúry od priemeru 165 mm do 241 mm a stredná stolica od priemeru 95 mm do 165 mm. V roku 1909 bola rúrovňa doplnená o tretiu stolicu Briede.

Vyvalcované rúry sa upravovali na ťažných stoliciach s ťažnou silou 15 - 40 ton.

Valcovňa rúr - Malý Mannesmann postavená v roku 1930 sa skladala s malej dierovacej stolice na ktorej sa predvalky vydierovali a ďalej sa valcovali na dvoch pútnických stoliciach. Vyvalcované rúry prechádzali v linke cez ťažnú stolicu, alebo cez redukovňu na rovnací stroj. Redukčná stolica od firmy  DEMAG mala v ôsmych vymeniteľných stojanoch 16 kalibrov a pracovala s konštantným ťahom. S dokončením výstavby novej valcovne rúr v Piesku bola v novembri 1978 odstavená valcovňa rúr „malý Mannesmann“ a pozinkovňa rúr.

Výroba rúr má teda v Podbrezovej bohaté tradície siahajúce do minulého storočia a tak výstavba ťahárne rúr 1 bola ich logickým pokračovaním. Prvá rúra bola skúšobne vytiahnutá 25. augusta 1971 a k 31. marcu 1972 bola ťaháreň rúr 1 uvedená do prevádzky v celom rozsahu projektovanej výrobnej kapacity. Slávnostne bola otvorená 12. apríla 1972.

Na ťahanie rúrok bolo k dispozícii 11 stolíc Žďas) – sedem trojťažných, trňových (125 –400 kN), jedna – jednoťažná , trňová (125 kN), dve trojťažné, prievlačné (125 kN) a jedna jednoťažná (30 kN). Technologické zariadenie ťahárne rúr 1 umožňovalo vyrábať rúrky vysokej kvality s priemermi od 4 do 40 mm, s hrúbkou steny 0,5 –5 mm, dĺžkou 2 – 12 m, z ocelí podľa ČSN, GOST, DIN, ASTM, ISO.

Do roku 1965 patrilo hutníctvo železa medzi preferované priemyslové odvetvia. Zameranie investícií bolo určené do atómového a rúrkového programu. Cieľom rúrkového programu bolo zabezpečiť kapacity pre výrobu bezšvíkových rúr dodávaných vtedy do ZSSR v rámci úverovej dohody o dodávkach ropy a zemného plynu a pre primárne okruhy jadrových elektrární, parogenerátorov a reaktorov.

V rámci tohoto programu bolo rozhodnuté vybudovať v Podbrezovej valcovňu rúr s pretlačovacou stolicou s ročnou kapacitou 170 tis. Ton/rok, ťaháreň rúr 2 s kapacitou 65 tis. ton/rok a zariadenie na plynulé odlievanie ocele do zliatkov 200 x 200 mm pre valcovňu rúr.

Slávnostné prestrihnutie pásky a uvedenie pretlačovne do prevádzky sa uskutočnilo 25. apríla 1979 a slávnostné uvedenie ťahárne rúr 2 do prevádzky sa uskutočnilo 29. mája 1980.

S dokončením výstavby novej valcovne rúr v Piesku bola v novembri 1978 odstavená valcovňa rúr „malý Mannesmann“ a pozinkovňa rúr. Rovnako koncom roka bola odstavená valcovňa hrubých plechov – Lauthovo trio a skončila sa výroba plechov v podniku. Pre ilustráciu možno spomenúť, že prvý plech bol v Podbrezovej vyvalcovaný v roku 1875 a Lauthovo trio pracovalo v podniku od roku 1908.

Nová valcovňa rúr s pretlačovacou stolicou vyrába rúry s priemerom 32 – 133 mm, hrúbka steny 2,5 – 10 (12) mm a dĺžky 4 – 9 m v akosti ČSN, GOST, DIN, ASTM, ISO a ďalších noriem. Valcovňa rúr vyrába vsádzkový materiál pre ťahárne rúr a hladké bezšvíkové rúry pre domácich a zahraničných odberateľov.

Ťaháreň rúr 2 má k dispozícii 14 ťažných stolíc s ťažnou silou od 250 kN do 1000 kN s možnosťou vyrábať rúry:

-         v hale 1  od priemeru 22 do 40 mm,

-         v hale 2 od priemeru 30 do 80 mm,

-         v hale 3 od priemeru 50 do 162 mm

dĺžky do 10 m s hrúbkou steny od 1 do 14 mm, v akostiach ČSN, GOST, DIN, ASTM, ISO a ďalších noriem.

Na  prelome rokov 1979 –1980 bola výroba oceľových navarovacich oblúkov premiestnená z valcovne rúr do nových priestorov za ťaháreň rúr 1. Okrem pôvodného zariadenia bola v novej hale inštalovaná ďalšia tretia tlačná linka na výrobu oblúkov.. Táto linka bola určená na výrobu oblúkov od priemeru 57 do 108 mm.

Koncom septembra 1982 začalo odlievanie na novom zariadení pre plynulé odlievanie ocele (ZPO), ktoré bolo treťou stavbou rúrkového programu v podniku.

Oceľové bloky sa vyrábajú v týchto rozmeroch:

Štvorcový  prierez

160 x 160 mm ± 3 mm s hranou zaoblenou polomerom 10 mm

180 x 180 mm ± 3 mm s hranou zaoblenou polomerom 10 mm

200 x 200 mm ± 3 mm s hranou zaoblenou polomerom 15 mm

225 x 225 mm ± 3 mm so 45° skosenou hranou a  s odvesnou

skosenia 15 mm.

Kruhový prierez

f 150 mm ± 3 mm

f 180 mm ± 3 mm

f 210 mm ± 3 mm

Dĺžka 4 - 10 m

Oceľové bloky sú vyrábané z uhlíkových a nízkolegovaných oceli podľa noriem STN, ČSN, DIN, ASTM, ASME, API, GOST prípadne podľa iných noriem podľa dohody.

Vsádzkový materiál pre ťahárne rúr vyrába v súčasnosti valcovňa s pretlačovacou stolicou. Vsádzkovým materiálom  je oceľový blok 200 x 200 mm odlievaný na zariadení plynulého odlievania ocele. Nastrihané klátiky sú v karuselovej peci ohrievané na teplotu 1240 OC. Z klátika po skalibrovaní sa obstrekom odstránia okuje a klátik prechádza k dierovaciemu lisu, v ktorom je vylisovaný na predvalok s dnom, ďalej je tvárnený v 3- valcovom elongátore a v pretlačovacej stolici na tŕňovej tyči s priemerom 130 mm (až 15 valcovacích stojanov). Tŕňové tyče sa po dovalcovaní vytiahnú a lupa po odrezaní koncov postupuje do krokovej ohrievacej pece. Po ohreve v krokovej peci a odstránení okují je lupa redukovaná v 28 stojanoch v ťahovej redukovni s individuálnym pohonom jednotlivých stojanov na hotový rozmer rúry. Rúry po schladnutí na chladníku sú rozbrusovacimi pílami podelené na násobné dĺžky. V násobných dĺžkach prechádzajú rúry nedeštruktívnou kontrolou. Nasleduje delenie rúr na požadované dĺžky podľa požiadavky odberateľa, frézovanie koncov rúr, tlaková skúška, značkovanie, zväzkovanie, váženie a opravárenské operácie. Pretlačovňa vyrába rúry s priemerom 21,3 - 139,7  mm, hrúbkou steny 2,6  - 14  mm,   dĺžkou  4 - 9 m a akosťou podľa STN, GOST, DIN, ASTM, ISO a ďalších noriem.

Bezšvíkové presne ťahané rúry za studena sú podľa účelu použitia vyrábané ako:

-    konštrukčné - štandardné rúry,

-         rúry pre hydraulické a pneumatické rozvody,

-         rúry pre výrobu pneumatických a hydraulických valcov,

-         kotlové rúry,

-         rúry pre tepelne výmenníky,

-         rúry s vnútorným rebrovaním,

-         rúry z ložiskových ocelí.

V prvom polroku roka 1989 bol podnik súčasťou vyrobno-hospodárskej jednotky hutníctva železa, ale už prvým júlovým dňom sa Švermove železiarne Podbrezová stali štátným podnikom na základe zákona o statnom podniku - vydaním zakladacej listiny c. 16/89, z 26. júna 1989. Zákon zaviedol do života novy právny inštitút - samosprávu pracovných kolektívov. V dôsledku toho sa uskutočnili voľby do samosprávnych organov - delegátov zhromaždenia, rady pracovného kolektívu a riaditeľa štátneho podniku. Za delegátov zhromaždenia bolo zvolených 219 členov a ich prvé zhromaždenie sa uskutočnilo 30. septembra 1989. Do rady pracovného kolektívu bolo zvolených 17 pracovníkov a za prvého predsedu si rada zvolila Ing. Tomáša Briedu, vedúceho prevádzkarne zvarovňa rúr. Zakladateľ statného podniku pripravil troch kandidátov na funkciu riaditeľa statného podniku – Ing. Jána Prečucha, CSc, Ing. Jozefa Skultétyho a Ing. Antona Stulrajtera. S najvyšším počtom hlasov (148) voly vyhral Ing. Anton Štulrajter, ktorý do funkcie riaditeľa železiarni nastúpil v apríli 1986 po odchode do dôchodku - funkčné najstaršieho riaditeľa železiarni, Ing. Antona Koleničku.

K zmene na poste riaditeľa štátneho podniku Švermových železiarni došlo 1. júla 1990, kedy do funkcie nastúpil Ing. Anton Spörker.

Rok 1990 bol pre náš závod rokom jubilejným. Začali sme ho prijatím koncepcie rozvoja podniku, v ktorej investičné akcie smerovali k zabezpečeniu technickej úrovne finálnych prevádzkarni ťahárni presných oceľových rúr a valcovne bezšvíkových rúr s pretlačovacou stolicou, dobrej technickej úrovne zariadenia ZPO a výroby navarovacích oblúkov. Zastaralú výrobu tekutej ocele v siemens-martinských a elektropeciach sa vedenie závodu rozhodlo nahradiť jedným novým taviacim agregátom 60 tonovou EOP, zastarala výroba výstuže do betónu na 55-rocnej trati uvolnila miesto novej elektrooceliarni.

18. februára 1990 vláda odsúhlasila  poskytnutie záruky štátneho rozpočtu do výšky 80 percent poskytovaného úveru pre náš podnik.

7. mája 1990 bol položeny základný kameň novej elektrooceliarne. V rámci intenzifikácie elektrooceliarne sa 20. decembra 1989 uskutočnilo povoľovacie konanie s odporúčaním - zrealizovať stavbu od roku 1990 a do prevádzky ju odovzdať do 1. marca 1993.

6. novembra 1989 bol podpísaný kontrakt na dodavku technologického zariadenia s talianskou firmou ITALIMPIANTI a v závere roka sme zaplatili pevnú akontáciu. Výstavba novej elektrooceliarne bola doslova otázkou života a smrti podniku. Veď z dôvodov ekologických a ekonomických mali byt do roku 1994 zastavene všetky siemens-martinské pece. Realizáciou tejto stavby došlo k zrušeniu troch siemens-martinských pecí – čím sa znížila spotreba vykurovacieho oleja o 32 tis. ton/rok. Výrobou ocele v jednej elektrickej peci sa znížila spotreba kovovej substancie o 70 tis. ton/rok, ako aj celková spotreba energii o 539 TJ a výrazné sa zlepšili pracovne podmienky.

Prioritu v investičnej výstavbe mala v r 1991 stavba elektrooceliarne. Od začiatku roka boli realizovane stavebne prace na hlavnom stavenisku objektu haly elektrooceliarne.

Druhou najväčšou akciou bola výstavba kyslikárne, kde stavebne prace v roku 1991 smerovali k odovzdaniu pre technologické montáže.

Významným medzníkom vo vývoji  podniku bol rok 1992. Na základe schváleného privatizačného projektu bola k 1. máju 1992 založená spoločnosť – ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ, akciová spoločnosť, transformáciou zo štátneho podniku Švermove železiarne Podbrezová, čím došlo k zásadnej zmene v majetkových vzťahoch, ale tiež k zmene názvu organizácie. Po kupónovej privatizácii bola dozorná rada menovaná Ministerstvom hospodárstva SR – podľa návrhu obsiahnutom v privatizačnom projekte a novozvolenými členmi boli Ing. Anton Singert, Ing. Marián Kurčík, Ing. Tomáš Brieda, Ing. Peter Koreň, Ing. Rafael Ambróz, Ing. Jozef Dado, Ing. Vladimír Valach, Ing. Róbert Kraus a JUDr. Štefan Linder.

19. marca 1993 sa uskutočnil slávnostný akt uvedenia novej elektrooceliarne do prevádzky.

18. júna 1993 sa uskutočnilo prvé riadne valné zhromaždenie Železiarni Podbrezová a.s., na futbalovom štadióne v Podbrezovej. Boli na ňom zvolené nové orgány spoločnosti – predstavenstvo a dozorná rada.

11. júla 1994 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie. Podstatou tohto valného zhromaždenia bola zmena stanov, posilnenie a rozšírenie právomoci dozornej rady a.s. v oblasti strategického riadenia a disponovania s majetkom spoločnosti. Valné zhromaždenie prijalo nový model. Predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti sa stal Ing. Vladimír S o t á k.

Spoločnosť sa neustále rozširovala a zvyšovaním úrovne technologického zariadenia, ktoré zodpovedá súčasným celosvetovým požiadavkám, sa zaradila medzi významných európskych výrobcov oceľových bezšvíkových rúr valcovaných za tepla a ťahaných za studena.

Reakciou Železiarní Podbrezová na zvyšujúcu sa spotrebu zváraných presných rúr hlavne, zo strany automobilového priemyslu, je spustenie výroby na novej zváracej linke. Produkcia rúr s malými priemermi v sortimente od 19 do 90 milimetrov z nízkouhlíkových a nízkolegovaných ocelí postupne nabieha od začiatku tohto roku. V cieľovom roku 2006 ich plánuje spoločnosť produkovať 15-tisíc ton.

V 90-tych rokoch začala a v roku 1993 bola ukončená zásadná modernizácia oceliarne, keď boli SM-pece a elektrické pece nahradené jednou modernou vysoko výkonnou elektrickou oblúkovou pecou UHP a LF.

Nová epocha výroby rúr v ŽP a.s.

Nová epocha výroby bezšvíkových rúr v Podbrezovej má svoj začiatok v 70-tych rokoch, kedy bolo rozhodnuté o špecializácii výroby v podbrezovských železiarňach a ktorého výsledkom bola realizácia siedmich stavieb rúrového programu, z ktorých najvýznamnejšími boli výstavba ťahárni rúr, valcovne rúr s pretlačovacou stolicou a zariadenie na plynulé odlievanie ocele.

Prvá presne ťahaná rúra za studena bola  skúšobne vytiahnutá 25. augusta 1971 a celý výrobný cyklus začal pracovať do konca roku 1971.

 Technologické zariadenie novej prevádzky, vyprojektované na vysokej technickej úrovni bolo umiestnené v troch pozdĺžnych a štyroch priečnych halách v novej časti podniku v Piesku. Polotovarom pre výrobu presných oceľových rúr ťahaných za studena sú bezšvíkové rúry - lupy. Pre novú ťaháreň boli v počiatku výroby dovážané z Chomutova.

Po čase bola dostavaná Valcovňa bezšvíkových rúr s pretlačovacou stolicou ktorá je umiestnená v troch výrobných halách v novej časti podniku v Piesku. Táto prevzala úlohu dodavky vstupného materiálu pre ťahárne .

Výstavbou ťahárne rúr 2 sa doplnil výrobný cyklus podniku. Rúry sú v ťahárni rúr 2 ťahané za studena na trojťažných stoliciach. Ťažné stolice (spolu 12 ks) s ťažnou silou od 250 kN do 1000 kN umožňujú vyrábať rúry od priemeru 19 mm do 162 mm., s hrúbkou steny od 1 do 14 mm, dlhé do 20 m.

Železiarne Podbrezová a.s., sú významným európskym výrobcom oceľových bezšvíkových rúr valcovaných za tepla a ťahaných za studena.

Základnou prevádzkou železiarní je oceliareň. Tekutá oceľ, vyrábaná z oceľového šrotu v elektrickej peci EAF - UHP, je odpichnutá do panvy, v ktorej sa vykonáva prvotne legovanie a dezoxidácia. Panva je následne premiestnená na stanovisko LF, kde prebieha spracovanie tavby - dezoxidácia, legovanie a modifikácia vtrúsením 

Po spracovaní na LF je oceľ odlievaná v štvorprúdovom zariadení na kontinuálne odlievanie. Toto zariadenie je vybavené kryštalizátormi rúrového typu, deliacim a značkovacím zariadením a chladníkom. Po kontrole kvality blokov nasleduje váženie a expedícia. Oceľové bloky sú vstupným polotovarom na výrobu valcovaných bezšvíkových rúr v prevádzke Valcovňa rúr. Prebytok produkcie je dodávaný externým zákazníkom.

 Oceľové bloky sa vyrábajú v týchto rozmeroch:

Štvorcový  prierez

160 x 160 mm ± 3 mm s hranou zaoblenou polomerom 10 mm

180 x 180 mm ± 3 mm s hranou zaoblenou polomerom 10 mm

200 x 200 mm ± 3 mm s hranou zaoblenou polomerom 15 mm

225 x 225 mm ± 3 mm so 45° skosenou hranou a  s odvesnou

skosenia 15 mm.

Kruhový prierez

f 150 mm ± 3 mm

f 180 mm ± 3 mm

f 210 mm ± 3 mm

Dĺžka 4 - 10 m

Bloky:

Oceľové bloky sú vyrábané z uhlíkových a nízkolegovaných oceli podľa noriem STN, ČSN, DIN, ASTM, ASME, API, GOST prípadne podľa iných noriem podľa dohody.

Úprava povrchu:

Povrch blokov je neupravovaný, zokujený s priečnym zvrásnením maximálnej hĺbky 1,5 mm po plynulom odlievaní.

Značenie :

Bloky sú na čele označené razením. Značenie obsahuje: číslo tavby, kód akostnej značky ocele, číslo prúdu. Vo zvláštnych prípadoch sú bloky označené farbou.

 

Akosť oceli:

podľa STN, ČSN

11 343, 11 353, 11 368, 11 369, 11 373, 11 375, 11 378, 11 379, 11 416, 11 418,  11 419, 11 425, 11 428, 11 453, 11 483, 11 500,

11 503, 11 523, 11 550, 11 600, 11 650,

12 011, 12 020, 12 021, 12 022, 12 024, 12 025, 12 040, 12 050,

12 060,

13 240, 13 320,

15 020, 15 110, 15 121, 15 128

 

podľa DIN

1626 - St 37.0

1629 - St 35.4, St 37.0, St 44, St 45, St 52.0

1630 - St 37.4, St 44.4, St 52.4

2391 - St 30, St 35, St 52, St 55

2393 - St 34-2

17 100 - St 33, St 33-2, St 37-2, St 37-3, RSt 37-2, 52-3

17 121 - St 52-3

17 175 - St 35.8, St 45.8, 15Mo3, 17Mn4, 13CrMo44, 14MoV6 3, 19Mn5

17 200 - C 22, C 35, C 45, C 60, CK 10, CK 25, CK 45, CK 55, 41Cr4

17 210 - C 10, C 15, CK 10

7 212 - CF 53, CF 35

 

podľa ASTM

A 53 - Grade A, B

A 105

A 106 - Grade A, B, C

A 179

A 192

A 210 - Grade A-1

A 333 - Grade 6

 

podľa ASME

SA - 106 Grade A, B, C

SA - 334 Grade 1, 6

podľa API

5L - A, A 25, B, X42, X46, X52, X56

5C - T H 40, J55, K55, N80

 

podľa GOST

380 -ST3SP

1050 - 10, 15, 20, 30, 35, 45

4543 - 10G2, 40Ch, 15ChM

19281 - 09G2S

20072 - 12Ch1MF

Oceľové bloky môžu byť po dohode vyrobené aj podľa iných noriem.

Bezšvíkové oceľové rúry valcované za tepla

Vsádzkový materiál pre ťahárne rúr vyrába v súčasnosti valcovňa s pretlačovacou stolicou. Vsádzkovým materiálom  je oceľový blok 200 x 200 mm odlievaný na zariadení plynulého odlievania ocele. Nastrihané klátiky sú v karuselovej peci ohrievané na teplotu 1240 OC. Z klátika po skalibrovaní sa obstrekom odstránia okuje a klátik prechádza k dierovaciemu lisu, v ktorom je vylisovaný na predvalok s dnom, ďalej je tvárnený v 3- valcovom elongátore a v pretlačovacej stolici na tŕňovej tyči s priemerom 130 mm (až 15 valcovacích stojanov). Tŕňové tyče sa po dovalcovaní vytiahnú a lupa po odrezaní koncov postupuje do krokovej ohrievacej pece. Po ohreve v krokovej peci a odstránení okují je lupa redukovaná v 28 stojanoch v ťahovej redukovni s individuálnym pohonom jednotlivých stojanov na hotový rozmer rúry. Rúry po schladnutí na chladníku sú rozbrusovacimi pílami podelené na násobné dĺžky. V násobných dĺžkach prechádzajú rúry nedeštruktívnou kontrolou. Nasleduje delenie rúr na požadované dĺžky podľa požiadavky odberateľa, frézovanie koncov rúr, tlaková skúška, značkovanie, zväzkovanie, váženie a opravárenské operácie. Pretlačovňa vyrába rúry s priemerom 21,3 - 139,7  mm, hrúbkou steny 2,6  - 14  mm,   dĺžkou  4 - 9 m a akosťou podľa STN, GOST, DIN, ASTM, ISO a ďalších noriem. Valcovňa rúr vyrába vsádzkový materiál pre ťahárne rúr a hladké bezšvíkové rúry pre domácich a zahraničných odberateľov.

Bezšvíkové presné rúry  ťahané za studena

Presné oceľové bezšvíkové rúry sú vyrábané klasickou metódou ťahania rúr za studena na lineárnych ťahacích stoliciach. Vstupným polotovarom sú rúry valcované za tepla, vyrábané v prevádzke Valcovňa rúr. Vlastný výrobný proces pozostáva z niekoľkonásobného ťahania rúr za studena. Rúry sa pred ťahaním hrotujú a chemickou cestou sa upravuje ich povrch. Po ťahaní nasleduje tepelne spracovanie - medzioperačné a konečné žíhanie v ochrannej atmosfére v priebežných žíhacích peciach. V prípade, že zákazník požaduje rúry v spevnenom stave, tepelne spracovanie sa vynecháva.

Konečná úprava rúr začína ich rovnaním. Rúry sa následné delia na potrebne dĺžky a v prípade potreby sa upravujú ich konce odhraňovaním. Nasleduje vizuálna a nedeštruktívna kontrola povrchu rúr, balenie a konzervácia.

Nové smery vo výrobe  presne ťahaných  oceľových rúr v ŽP a.s.

Vývoj výrobného  programu v  Železiarňach  Podbrezová  a.s.  sa uberal tiež  do výroby presných rúr s vyššími úžitkovými vlastnosťami.  Do výroby boli postupne zaradené tieto výrobky:

-         rúry pre výrobu pneumatických a hydraulických telies valcov (HP),

-         rúry pre jadrovú energetiku,

-         rúry pre tepelne výmenníky,

-         rúry s vnútorným rebrovaním,

-         rúry z ložiskových ocelí.

 Výroba HP rúr v ŽP a.s.

V súlade so stratégiou rozvoja firmy Železiarne Podbrezová a.s. je vyššia finalizácia a tým i úžitkové hodnoty vyrábanej produkcie. Veľkým kvalitatívnym skokom (podobný bol začiatkom sedemdesiatych rokov zavedením výroby presných rúr ťahaných za studená) bol pripravovaný projekt zavedenia výroby tzv. HP rúr (z nemeckého označenia Hydraulik-Pneumatik Rohre). HP rúry sú rúry , ktoré majú opracovaný vnútorný povrch po celej svojej dĺžke (V ŽP to bude 6 metrov) valčekovaním alebo honovaním. S honovanim v I. etape sa v Železiarňach Podbrezová a.s. zatiaľ neuvažuje. Tým vznikne vysokokvalitný vnútorný povrch so zaručenou drsnosťou Ra pod 0,4 mikrometra, v tolerancii vnútorného priemeru H8 alebo H9. Napríklad, u vnútorného priemeru 80 mm je cele tolerančné pásmo len 0,046 mm, čiže necelých 5 stotín milimetra. Zavedenie výroby HP rúr predstavuje i výrazné zhodnotenie ceny bezšvíkových rúr a to 5 násobné oproti rúram valcovaným za tepla a 2,5 násobné oproti rúram ťahaným za studená. Rozhodnutie o urýchlenom zavedení týchto rúr do výrobného sortimentu Železiarní Podbrezová a.s. padlo v auguste minulého roka, odkedy sa datuje rýchly sled prác na tomto projekte. Nakoľko vo  firme neexistujú žiadne skúsenosti s týmto druhom obrábania dlhých výrobkov, kde pomer dĺžky k priemeru presahuje 100 násobok, zdrojom technických a technologických informácii boli zahraničné firemné publikácie a skúsenosti prezentované na konferenciách, respektívne osobné rokovania s výrobcami zariadení počas veletrhu EMO Hannover, v septembri 1997. V Európe sú významné štyri firmy, ktoré vyrábajú kvalitne hlbokovŕtacie stroje, a to nemecké firmy TBT Tiefbohrtechnik, LOCH Prazisions Bohrtechnik, WOHLENBERG a talianska firma TACCHI AND FIGLI. ŽP sa rozhodli pre firmu LOCH a jej výrobok - hlbokovŕtací stroj typu TBSR 24-45-6500. Veľmi dôležitou časťou stroja sú vlastne nástroje. Tieto špeciálne kombinované nástroje (hlavy) pre lúpanie (vystruhovanie) a valčekovanie v jednej technologickej operácii sa používajú od nemeckej firmy Ecoroll (Hegenscheidt), pričom vlastné tvrdokovové plátky sú povlakované TiC-TiN. Kombinovaná hlava je ovládaná hydraulicko-mechanickým systémom RETRAC, ktorý zabezpečuje stiahnutie lúpacích plátkov pri spätnom rýchloposuve do východzej polohy, aby nepoškodili vnútorný povrch rúr. Odplavovanie triesok , chladenie a mazanie pri obrábaní zabezpečuje olej EJEKTOL HV, pod tlakom približné 20-30 barov pri optimálnej teplote 25O- 35O C. V I. etape je plánované  vyrábať HP rúry s vnútorným priemerom od 40 do 110 mm, s hrúbkami stien 5,0 až 10,0 mm, z ocele akosti St 52, s vyšším obsahom síry (0,020 - 0,040 percenta) pre zabezpečenie dobrej lámavosti triesky pri obrábaní, východzie presné rúry z prevádzky ťaháreň rúr 2 budú tepelne spracované žíhaním na odstránenie vnútorných pnutí (označenie BKS), budú mať zrazené vonkajšie hrany pod uhlom 45O, pre upnutie rúry pri obrábaní. Finálna výroba HP rúr sa bude uskutočňovať v prevádzke hutnícka druhovýroba, kde je tejto výrobe vyhradená samostatná výrobná hala. Momentálne sa tu po úpravách podlahy proti presakovaniu oleja uskutočnila už montáž vlastného hlbokovŕtacieho stroja. Ďalšie technologicky nutné zariadenia sa vyrábajú v strojnej výrobe. Podľa vypracovaného harmonogramu sa skušobná finálna výroba HP rúr lúpaním a valčekovaním začala na prelome mesiacov marec-april 98. Dovtedy, ale i pri nábehu výroby, bolo treba  "prelúskať" ešte mnoho technických problémov. Táto technológia zaručuje dokonale hladký povrch, takže rúry sú pripravené k použitiu bez ďalšieho mechanického opracovania vnútorného povrchu u výrobcu valcov.

Podľa vypracovaného harmonogramu skušobná výroba HP rúr bola naplánovaná na prelome mesiacov marec - apríl 1998.

Skušobnej výrobe predchádzala strojná montáž a elektromontáž hlbokovyvŕtavacieho stroja LOCH, jeho výškové a smerové zameranie a výroba príslušenstva, ktoré nebolo predmetom dodavky. Na uvedených činnostiach sa podieľali útvary - odbor technického a investičného rozvoja, prevádzka strojárenská výroba a elektroservis.

Zaškolenie obsluhy sa uskutočnilo v Slováckych strojírnách Uhersky Brod, v dňoch 23. - 26. februára 1998. Súčasne prevádzka ťaháreň rúr II. zabezpečovala výrobu presných rúr 115 x 8,5 mm, akosť St 52 BKS, ako východiskový polotovar na výrobu HP rúr - vnútorný 100 H8 x 7,5 mm ( H8 je tolerancia vnútorného priemeru + 0,054 mm).

Dodávka kombinovaného nástroja od firmy ECOROLL bola uskutočnená v 11. týždni.

Pre skušobnú prevádzku bolo stanovené:

-         overiť v prevádzke funkčnosť hlbokovyvŕtavacieho stroja LOCH,

-         oboznámiť sa s obsluhou a nastavovaním parametrov pri obrábaní,

-         získať skúsenosti pri nastavovaní ,

-         preveriť pri rôznych rezných podmienkach tvorbu a odvod triesky,

-         preveriť funkciu upínania rúr, vzhľadom na vykonanú úpravu koncov    

-         (zarovnanie čiel a zrazenie hrán ),

-         vykonať kontrolné merania drsnosti a vnútorného priemeru 100 H8

-         vyhodnotiť dosahovanú drsnosť a presnosť.

 Ku skúškam boli z ťahárne rúr II  dodané do hutníckej druhovýroby rúry 115 x 8,5mm, v dĺžkach 600, 800, 1000, 2000 a 6000 mm. Technologickú úpravu koncov v dĺžkach do 2000 mm zabezpečovala prevádzka výroba náradia, v dĺžkach 6000 mm prevádzka ťaháreň rúr II. 19. marca 1998 v popoludňajších hodinách sa začala v hutníckej druhovýrobe skušobná výroba hydraulických rúr. Prvou bola skušobné vyrobená hydraulická rúra s vonkajším priemerom 115 mm, hrúbkou steny 8,15 mm a vnútorným priemerom 100 mm. Prvé skušobné opracovanie sa uskutočnilo na rúre dĺžky 1000 mm, postupne dĺžky 2000 mm a 6000 mm.

V priebehu skúšok bola sledovaná dosahovaná presnosť opracovania a drsnosť vnútorného povrchu, v závislosti na nastavení kombinovaného nastroja a rezných podmienok. Parametre pri opracovaní a výsledky nameraných hodnôt pre jednotlivé rúry sú zaznačené v protokoloch k jednotlivým vzorkám.

Kontrolné merania ukazujú, že dosahované hodnoty drsnosti R a Rz vykazujú dostatočnú rezervu voči hodnotám predpísaným podnikovou normou, pri dodržaní rozmerovej presnosti 100 H8.

V 17. týždni začali skúšky opracovania vnútorného priemeru na rozmere 80 H8.

 

 Materiály používané na HP rúry

Oceľ vyrobená podľa ČSN 41 1523 patrí do skupiny ocelí obvyklých akostí. jej chemické zloženie je nasledovné:

 C       Mn      Si       Cr      Al        P    S                                                                                                                       

max.  max.  max.                         max. max.

0,20 1,50     0,55                          0,05  0,045

Jedná sa o oceľ ukľudnenú . Obsah síry je upravený na 0,02 -0,04 %

Poznámka:

Síra je v zliatinách železa nečistotou - spôsobuje lámavosť za červeného žiaru. V železe sa nerozpúšťa. Vytvára kovovú zlúčeninu FeS - sulfid železnatý, ktorý so železom vytvára eutektikum s b.t. 985 O C. Ukladá sa na hraniciach zŕn a pri zohriatí sa natavuje ( lámavosť za červeného žiaru) Fes zhoršuje tvárnosť ocelí za tepla, húževnatosť a zvárateľnosť. pri ušľachtilých oceliach nemá obsah síry presiahnuť hodnotu 0,04%. Škodlivý účinok S sa odstraňuje pridaním Mn s ktorým sa viaže na MnS, s vyšším bodom tavenia, ktorý prechádza pri výrobe ocele do trosky. Úmyselne sa pridáva do mäkkých ocelí, čím sa zlepšuje obrobiteľnosť.

Toho sa využíva aj pri výrobe HP rúr, kde obsah síry  sa upravuje na 0,02 -0,04%  ( viď podnikovú normu ŽP - 04 - 10 /97 ) pre zlepšenie obrobiteľnosti pri opracovaní vnútorného povrchu rúrového polotovaru. Tvorba ľahko lámavej triesky dovoľuje vyššie rýchlosti opracovania vnútorného povrchu a ľahšie vyplavovanie triesky reznou kvapalinou.

HP rúry sa vyrábajú z ocelí 11 523 ( podľa STN 41 1523, ČSN 41 1523), St 52      ( podľa DIN 2391 - 2) a St 52 -3 ( podľa DIN 17 121). Po predchádzajúcej dohode možno rúry vyrábať aj z iných ocelí.

Materiál rúr pre výrobu HP rúr je stanovený podnikovou normou ŽP- 04 -10 -/97 a technickými dodacími podmienkami platných TDP 04-372/98. Tieto technické dodacie podmienky platia pre výrobu, kontrolu a dodávky oceľových bezšvíkových presných rúr  určených ako polotovar pre výrobu hydraulických rúr (HP rúr). TDP sú vzájomnou dohodou medzi prevádzkami Ťaháreň rúr 2 (ďalej len VT2) a Hutníckou druhovýrobou ( ďalej len Vhd)

Konečné opracovanie vnútorného povrchu vykonáva prevádzka druhovýroby Vhd kombinovaným nástrojom lúpaním a valčekovaním.

Rúry sa dodávajú presné rovnané s miestnou odchýlkou priamosti max. 1mm/1m.

Rúry prechádzajú 100% nedeštruktívnou kontrolou podľa SEP 1925 a SEP 1913 s 5% etalónom (SEP 1915). Povrch rúr je fosfátovaný , neolejovaný. Rúry sú označené po celej dĺžke farbou na vonkajšom povrchu podľa ŽP - 04 -10/97. Súčasťou každej dodávky je osvedčenie o akosti - atest. Rúry sú balené v zväzkoch a stiahnuté oceľovou páskou tak, aby sa pri preprave neporušili. Max. hmotnosť je 2 t. Všetky balíky sú označené expedičnými štítkami.           

Rozmery a technické parametre HP - rúr      

Rozmery: vonkajší priemer 50 - 130 mm

vnútorný priemer 40, 50, 63, 70, 80, 90, 100, 110 mm

hrúbka steny 5; (6); 7,5; 10 mm

dĺžky 2 - 6 m

Tolerancia vnútorného priemeru H8; H9

Drsnosť Ra max 0,4 micron, Rz max 1,5 micron

Excentricita max ± 10% priemernej hrúbky steny

Materiál oceľ St 52.3 BKS

Atest podľa EN 10204 - 3.1.B.

Výroba presných výmenníkových rúr

V štruktúre výrobkov sa zvyšuje dopyt po presných vymenníkových rúrach. Sú to rúry veľkých dĺžok 12 - 20 m, ktorých výroba je finalizovaná  v ťahárni rúr 2 a zákazníci ich používajú na výrobu chladiacich zariadení. S týmto druhom rúr vstúpili Železiarne Podbrezová a.s. do povedomia svojich  zákazníkov vo Francúzsku, Taliansku, Poľsku, ale i v Čechách. Očakáva sa  nárast výroby rúr používaných do tepelných výmenníkov, ktoré sa nazývajú  vymenníkové rúry. Je nutne urobiť opatrenia smerujúce k zlepšeniu organizácie prace na zariadeniach, na ktorých sa výroba finalizuje. V ťahárni rúr 1 je treba riešiť výrobu menších priemerov vymenníkových rúr pod priemer 19 a dĺžok nad 10m.  Vymenníkové rúry je potrebné baliť do šesťhranov.

Výroba presne ťahaných rúr pre jadrovú energetiku

Jedna z oblastí, kde doposiaľ Železiarne Podbrezová a.s. nedodávali svoje výrobky, bola jadrová energetika. Od 16. júna 1998 už toto konštatovanie neplatí.

Pravé v uvedený deň získali ŽP a.s. oprávnenie od Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky (UBP SR), ktoré ich oprávňuje vyrábať a dodávať svoje výrobky i do tohoto "náročného" priemyselného sektoru. Získanie uvedeného oprávnenia bolo podmienene splnením prísnych legislatívnych, právnych a technických požiadaviek, z ktorých je potrebné spomenúť najmä požiadavky vyhlášky SUBP č. 66/89 Zb., na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike, v znení vyhlášky SUBP č. 31/91 Zb. Táto vyhláška v paragrafe 1 jednoznačné definuje vyhradené technické zariadenia v jadrovej energetike, ktoré môže vyrábať, montovať, rekonštruovať, vykonávať výrobne spolupráce, opravy, vykonávať na nich skúšky a potvrdzovať sprievodnú technickú dokumentáciu len organizácia s príslušným oprávnením, vydaným organom dozoru. Vyhláška a oprávnenie sa vzťahujú tiež na základne a prídavné materiály, na časti týchto zariadení a polotovary pre ich zhotovenie, pokiaľ ich kvalita môže ovplyvniť technickú bezpečnosť týchto zariadení. Oprávnenie je podmienené tiež podmienkou, že všetky činnosti, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu vyhradených zariadení musia byť riadene, vykonávané a garantované pracovníkmi organizácie s príslušným osvedčením o odbornej spôsobilosti, vydaným organom dozoru. Cely náročný proces získania oprávnenia pre ŽP a.s. bol naštartovaný v apríli 1997 na základe požiadaviek budúcich zákazníkov. Pozostával z nasledovných krokov: - výber pracovníkov spĺňajúcich definovane kvalifikačné požiadavky, ich príprava a vyškolenie akreditovanou organizáciou, preskúšanie pracovníkov oddelením dozoru nad jadrovými energetickými zariadeniami (JEZ) UBP SR a získanie osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa uvedenej vyhlášky, preverenie existujúceho systému riadenia kvality v náväznosti na požiadavky vyhlášky č. 66/89 Zb., - zdokumentovanie všetkých požiadaviek vyhlášky 66/89 Zb., v rámci podnikovej legislatívy, - príprava technických podkladov o výrobe, technológii, technologických, kontrolných a skušobných zariadeniach a o kvalifikácii personálu pre UBP SR, - previerka odbornej spôsobilosti (audit) oddelením dozoru nad JEZ UBP SR, zameraná na overenie výrobných, technologických, kontrolných a skušobných zariadení, personálu, dokumentácie a ich dostatočnosť pre dosiahnutie zodpovedajúcej úrovne a stability kvality výrobkov, v náväznosti na splnenie vyhlášky 66/89 Zb., a ďalších legislatívnych, právnych a technických predpisov.

Z dôvodu jednoznačného splnenia podmienok platnosti získaného oprávnenia, jeho rozsahu a ďalších definovaných požiadaviek, bola vypracovaná smernica     S-467/98, ktorá detailne tuto problematiku popisuje a na základe ktorej sa budú všetky činnosti vykonávať.

Výroba  bezšvíkových rúr s vnútornými rebrami

Pôsobením vnútorných rebier vyrobených v šroubovici sa dosahuje optimálny stupeň turbulencie vo vnútri prúdiaceho média, ktoré prenáša teplo trvalý styk média s vnútorným povrchom rúry čím sa zvyšuje koeficient prenosu tepla o 40 až 60% vyššia účinnosť prenosu tepla v chladiarenských zariadeniach technicky i ekonomicky zaujímavý brzdiaci účinok vnútorných rebier proti usadzovaniu pevných častíc prítomných v dopravovanom médiu obmedzenie podmienok pre vznik koróznych procesov a tým zvýšenie životnosti potrubí úspešne sa uplatňujú ako nový konštrukčný materiál pri výrobe kotlov.

Rúrky s vnútornými rebrami pozdĺžne či v šroubovici sú určené predovšetkým pre energetické účely - komponenty klasických elektrární, napr.  pre výstavbu klasických i fluidných kotlov.

 Spracovanie akosti 14 109.3

V štvrtom kvartáli roku 1997 sa v prevádzke ťaháreň rúr 2 rozbehli ďalšie experimentálne skúšky na výrobu rúr z ložiskových oceli, ktoré nadväzovali na predošle experimenty vykonane v prvom polroku 1997. V prvom rade ŽP sa zamerali na vypracovanie výrobnej technológie rúr z ložiskových oceli a ich tepelné spracovanie.

V októbri bolo skušobné vyrobených 1 090 kg rúr akosti 14 109.3 pre ZVL AUTO spol. s r. o. v Prešove. 444 kg rúr bolo vyrobených z domácej tavby (č.t. 63 308) a 646 kg z ocele zakúpenej v Třineckych železiarňach ( č.t. 84 893). Tepelné spracovanie ( žíhanie na mäkko) bolo zrealizované v žíhacej peci č.1. Chemická príprava si vyžiadala osobitný harmonogram výdrže rúr v jednotlivých roztokoch a to hlavne kvôli tomu, že daná akosť obsahuje vysoké percento Cr a vplyvom žíhania vznikla na povrchu hrubá vrstva oxidov. Pri ťahaní tolerancie vonkajšieho a vnútorného priemeru nerobili problémy, avšak s rozmermi hrúbky stien boli miestami problémy a to kvôli veľkej excentricite a oválovitosti rúr dodaných z valcovne rúr. Po konečnom žíhaní na peci č. 2 sa rúry ďalej spracúvali na upichovacej linke.

Rúry spĺňali základné požiadavky odberateľa (t.j. dosiahla sa vyhovujúca mikroštruktúra rúr, pevnosť a tvrdosť) avšak rúry z domácej tavby č.t. 63 308 mali nevyhovujúcu hodnotu mikročistoty, ktorá bola hodnotená podľa DIN 50 602. Pri vyhodnocovaní bolo zistené znečistenie ocele sulfidickými a oxidickými "vmestkami", ktoré majú významný vplyv nielen na životnosť valivých ložísk, ale tiež na ich obrobitelnosť, mechanické hodnoty a tvárnitelnosť.

V novembri ZVL Prešov opäť prejavil záujem o tieto rúry a preto sa pre tohoto odberateľa vyrobilo 2 454 kg rúr tejto akosti. Rúry boli vyrobené z ocele, ktorá bola zakúpená v Třineckých železiarňach ( č.t. 84 897). Technologický postup výroby rúr ( priemer 52,5 x 4,3 mm) bol obdobný, ako v predchádzajúcom prípade a tým sa potvrdila správnosť technológie.

Rúry vyhovovali základným požiadavkám odberateľa ktorého vyjadrenie ku kvalite rúr bolo pozitívne a ďalšie spracovanie týchto rúr im nerobilo žiadne problémy.

V januári 1998 sa opäť rozbehli skúšky pre ďalšieho potencionálneho odberateľa KINEX BYTČA. Rúry boli vyrobené z třineckej tavby ( č.t. 84 892), ktorej mikročistota zodpovedá norme DIN 50 602. Technológia výroby rúr s rozmermi priemeru 30,8 x 3,8 mm nerobila žiadne problémy. V prípade tohto, ako aj ďalšieho potencionálneho odberateľa - ZVL Žilina, je nutne doriešiť problém zhoršenej obrobiteľnosti ložiskových rúr, na ktorý poukazujú títo odberatelia. Zhoršená obrobitelnosť pramení prevažné z nevyhovujúcej mikročistoty ocele a nesprávnej mikroštruktúre po tepelnom spracovaní. Sériou skúšok sa vo februári   aj tento problém analyzoval a dostavili sa  kladné výsledky aj v tomto smere.

Časovo najnáročnejšou operáciou je žíhanie na mäkko. Výkon jednej pece pre toto žíhanie je cca 300 t mesačné. Ďalšia časovo náročná operácia je morenie a to vzhľadom na dlhé výdrže v HCI - 60 min. Jedným tunelom je prevádzka ťahárne rúr 2 schopná vymoriť cca 700 t rúr za mesiac, t.j. kapacita dvoch žíhacích peci.

Technológiu výroby tejto akosti, ako aj ich kvalitu možno zefektívniť nasledujúcimi opatreniami, ktoré v prípade väzného záujmu a zvýšeného odbytu tejto akosti je nutné realizovať:

-           Zakúpenie zariadenia na brúsenie rúr do dĺžok 10m. Touto operáciou by sa odstránila oduhličená povrchová vrstva rúr, ktorá niektorým odberateľom zhoršuje obrobitelnosť rúr.

-           Zakúpenie upichovacej linky pre menšie rozmery od priemeru 18 do 90mm. Ložisková oceľ je vysoko uhlíková chrómová oceľ, ktorá sa vlastnosťami približuje nástrojovým oceliam a vykazuje zvýšenú pevnosť a tvrdosť. Toto zariadenie by sa dalo použiť aj na delenie vymenníkových rúr, čím by sa odstránil problém výronkov.

Na záver je nutné konštatovať, že na Slovensku viacero významných výrobcov valivých ložísk ( ZVL Žilina, KINEX Bytča, ZVL Skalica a ZVL Prešov) a malo by byť  prvoradou úlohou skontaktovať sa s týmito potencionálnymi odberateľmi. Pritom možno nadviazať na výsledky skúšok a bohato ich využiť pri rozširovaní výrobného sortimentu  ťahárne, aby v ŽP vyrobené rúry uspokojili čo najväčší okruh zákazníkov.

Podbrezovské železiarne získali prvé ocenenie za výbornú kvalitu výrobkov už v roku 1858. Bola nim strieborná medaila na priemyselnej výstave v Paríži. Ďalšie konkrétne informácie o kvalite výrobkov z ocele vyrábanej v podbrezovských železiarňach sú zaznamenané z roku 1895. Na dvoch siemens- martinských peciach s kyslou vymurovkou bola z hunedoarskeho surového železa vyrábaná podľa francúzskeho patentu Holzerova kremíková oceľ na výrobu pružín pre štátne železnice v Uhorsku.

V 30 rokoch bol založený „Výskumný a zkúšobný ústav čsl. Štátnych železiarní a oceliarní na Slovensku v Podbrezovej. Skladal sa z chemického laboratória, metalografickej skúšobne, mechanickej skúšobne s dielňou na prípravu vzoriek, oddelenia na technologický výskum, oddelenia pre tepelné hospodárstvo a výroby obaľovaných elektród pre vlastné potreby. V ústave pracovali odborníci z Čiech, hlavne z Poldi Kladno. Budova bola zrušená v roku 1967.

Všetko je to dôkazom toho, že kvalite výrobkov sa tradičné venovala a venuje veľká pozornosť. Potvrdzuje to i vlastníctvo výrobcových certifikátov od akreditovaných inšpekčných a dozorných spoločnosti.

-  ISO 9002

-  RW TUV

-  Lloyd’s Register of Shipping

-  Bureau Veritas

-  API

-  Germanischer Lloyd

-  Urzad dozoru technicznego

-  ZETOM.

V poslednom období sa železiarne riadia novou podnikateľskou stratégiou, založenou na diverzifikácii podnikateľskej činnosti. Popri rozvoji výroby oceľových bezšvíkových rúr v materskej spoločnosti sa orientujú na výrobu v oblasti ťažkého strojárstva a metalurgie v dcérskej spoločnosti ŽĎAS, a. s. so sídlom v Českej republike; ako aj na oblasť cestovného ruchu Železiarne navyše podnikajú aj v zahraničí – okrem Českej republiky disponujú viac ako 60-percentnou kapitálovou účasťou v spoločnostiach na území Švajčiarska, Talianska, Poľska. Železiarne Podbrezová a. s. prostredníctvom svojej dcérskej spoločností ŽĎAS, a.s. a partnerskej ŽP Trade Bohemia, a.s., získali v minulých dňoch 100-% akciový podiel ŠKODA TS, a. s., Plzeň, patriacej do skupiny ŠKODA HOLDING.

Reakciou Železiarní Podbrezová na zvyšujúcu sa spotrebu zváraných presných rúr, hlavne zo strany automobilového priemyslu je spustenie výroby na novej zváracej linke. Produkcia rúr s malými priemermi v sortimente od 19 do 90 milimetrov z nízkouhlíkových a nízkolegovaných ocelí postupne nabieha od začiatku tohto roku. V cieľovom roku 2006 ich plánuje spoločnosť produkovať 15-tisíc ton.

V oblasti marketingu sa spoločnosť sústreďuje predovšetkým na vyhľadávanie nových odberateľov, s cieľom postupne presmerovať hlavný objem produkcie na trhy Európskej únie, ako aj na získavanie zákazníkov pre nové výrobné programy spoločnosti.

Dcérske spoločnosti ŽP a.s.

ŽĎAS, a.s. 

Sídlo: Strojírenská 6, 59171 Žďár nad Sázavou, Česká republika

Riaditeľ spoločnosti: Ing. František Hudák

Spoločnosť má vlastnú domovskú stránku, po kliknutí SEM sa stránka otvorí v novom okne. Spoločnosť podniká v oblasti ťažkého strojárstva a metalurgie.

Výrobný program, ktorého základ tvoria zariadenia valcovní, tvárniace stroje a výrobky metalurgie ju zaraďuje medzi popredných európskych výrobcov tohto sortimentu.

ŽP Tažírny trub Svinov, spol. s r.o. 

Sídlo: Bílovecká 226/1, 72100 Ostrava-Svinov, Česká republika

Riaditeľ spoločnosti: Ing. Jozef Škultéty

Spoločnosť podniká v oblasti výroby presne ťahaných oceľových rúr a rúrových oblúkov a svojim sortimentom vhodne dopĺňa výrobný program Železiarní Podbrezová a.s. na trhu v Českej republike a výhľadovo aj na poľskom trhu.

PIPEX International AG 

Sídlo: Mitelstrasse 24, Nidau, Švajčiarsko

Riaditeľ spoločnosti: Ing. Július Kriváň

Spoločnosť je výhradným distribučným kanálom pre oceľové rúry vyrábané v Železiarňach Podbrezová, a.s. na rozhodujúce svetové trhy.

PIPEX ITALIA S.p.A. 

Sídlo: Via Paleocapa 10, 28041 Arona, Taliansko

Riaditeľ spoločnosti: Luigi Cuzzolin

Spoločnosť má vlastnú domovskú stránku, po kliknutí SEM sa stránka otvorí v novom okne. Spoločnosť je významným distribútorom výrobkov Železiarní Podbrezová a.s. na trhu v Taliansku, Španielsku, Grécku a Iráne.

SLOVRUR Sp. z o.o. 

Sídlo: ul.Narutowicza 6, 37-450 Stalowa Wola, Poľsko

Riaditeľ spoločnosti: Inz. Mgr. Roman Czarnota

Spoločnosť má vlastnú domovskú stránku, po kliknutí SEM sa stránka otvorí v novom okne. Obchodná spoločnosť SLOVRUR zabezpečuje predaj výrobkov Železiarní Podbrezová a.s. na trhu v Poľsku a na trhu pobaltských štátov.

ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o. 

Sídlo: Štiavnička 12, 97681 Podbrezová, Slovensko

Riaditeľ spoločnosti: Ing. Anna Kováčová

Cieľom spoločnosti je poskytovanie dopravných a špedičných služieb pre Železiarne Podbrezová a.s.

Činnosť spoločnosti je zameraná na realizáciu kamiónových zásielok do krajín Európskej únie, zabezpečenie prepravy tovaru po železnici, rozvoj prepravy tovaru v kontajneroch a spolupráca pri realizácii zámorských prepráv.

Tále, a.s. 

Sídlo: Tále 100, 97651, Horná Lehota, Slovensko

Riaditeľ spoločnosti: Ing. Ľuboš Ďurinďák

Spoločnosť má vlastnú domovskú stránku, po kliknutí SEM sa stránka otvorí v novom okne. Spoločnosť vznikla za účelom poskytovania služieb v oblasti turistiky.

Komplexnosťou poskytovaných služieb v oblasti rekreácie a športu patrí v súčasnosti medzi významné subjekty turistického ruchu na Slovensku.

ŽP - Gastroservis, s.r.o. 

Sídlo: Mierová ul. 39321, 97646 Valaská, Slovensko

Riaditeľ spoločnosti: Jozef Krella

Spoločnosť má vlastnú domovskú stránku, po kliknutí SEM sa stránka otvorí v novom okne. Spoločnosť podniká v oblasti stravovania. Vďaka kvalite služieb v oblasti stravovania, záujem o služby poskytované touto spoločnosťou stúpa.

Prejavuje sa to zvýšením objemu výroby jedál ako aj nárastom obratu v kantínach.

ŽP Šport, a.s. 

Sídlo: Kolkáreň 58, 97681 Podbrezová, Slovensko

Riaditeľ spoločnosti: Vladimír Vaník

Spoločnosť má vlastnú domovskú stránku, po kliknutí SEM sa stránka otvorí v novom okne. Existencia spoločnosti spočíva v realizácii profesionálnej športovej činnosti v oblasti kolektívnych športov, reklamnej a propagačnej činnosti, ale aj v organizácii a rozvoji športovej činnosti na úrovni masového neprofesionálneho športu zamestnancov Železiarní Podbrezová a.s. ako aj ostatných obyvateľov Horehronia.

ŽP BYTOS, s.r.o. 

Sídlo: Kolkáreň 36, 97681 Podbrezová, Slovensko

Riaditeľ spoločnosti: Ing. Věra Buláková

Počas šesť ročnej histórie spoločnosti bolo naplnené jej základné poslanie – transformácia vlastníctva viac ako 1200 bytov Železiarní Podbrezová a.s. do osobného vlastníctva občanov. V súčasnosti jej hlavná činnosť spočíva v správe bytového fondu.  

ŽP-Invest s.r.o. 

Sídlo: Rázusova 51, 97701 Brezno, Slovensko

Konatelia spoločnosti: Ing. Miloš Pokorný,

Ing. Ján Banas, Ing. Ľudovít Ihring, Ing. Martin Sladký

Spoločnosť ŽP-Invest s.r.o. bola založená v roku 1997 s cieľom výstavby polyfunkčného domu „Zlatý jeleň“ na atraktívnom mieste v centre Bratislavy. Stavba kultúrnym spôsobom prepojí priestory medzi Námestím SNP a Obchodnou ulicou. Strategickým zámerom je dokončenie stavby a následný prenájom priestorov.

Začiatkom roku 2004 spoločnosť začala vyvíjať obchodnú činnosť v oblasti veľkoobchodu.

Sídlo spoločnosti bolo od jej vzniku až do januára 2004 v mieste výstavby, na Námestí SNP v Bratislave, neskôr na Vajnorskej ulici v Bratislave. Pre problémy s doručovaním zásielok, bola obchodným partnerom oznámená alternatívna poštová adresa v sídle HRONSTAV 01, Brezno, ktorý je jedným so spoločníkov ŽP-Invest s.r.o. a od januára 2004 je táto adresa aj oficiálnym registrovaným sídlom spoločnosti.

Dejiny obce a fabriky  sú zároveň dejinami  ich tvorcov...

S úctou si spomeňme na richtára Petrika a jubileum 650 rokov založenia usadlosti zvanej Lopej, ktorá ako dobrá mať rozdala svoj chotár okolitým osadám, aby  mohli existovať ako jej deti, a aby  sa mohla tešiť so spolužitia s nimi v  spoločnej obci, pod spoločnou strechou obce Podbrezová.

Železiarne  a obec boli od samého počiatku ich vzniku spojení pupočnou šnúrou ,ktorú vedenie železiarní a predstavitelia obce v historických medzníkoch ,ale najmä v krízových situáciách vždy včas podviazali svojou podporou, aby  toto spojenie a vzájomná spolupatričnosť nevykrvácala na osobných ambíciách neprajníkov. Aký vzťah mali najvyšší predstavitelia železiarní k obci a aký vzťah mali predstavitelia obce k železiarňam za celé historické obdobie je možné zhodnotiť štatisticky, vecne a morálne.

Spomeňme že…pred 195 rokmi, 14. augusta zomrel železiar a vynálezca  Ján Schwarzkönig.

Narodil sa v roku 1745 v Hronci, kde bol aj správcom železiarni. Známy je najmä ako tvorca tzv. hrončianskej metódy skujňovania železa. V roku 1804 v Hronci postavili podľa jeho projektu druhu vysokú pec. V Hronci aj zomrel.

Bol pôvodcom úspešného a významného zlepšenia skujňovacej metódy  Jeho pokusy vyvrcholili v roku 1804. Tato metóda bola hneď zavedená do praxe. Autor zakrátko zomrel a výsledky pokusov sa nedostali k nadriadeným organom, dokonca boli úmyselné znevažované. Až v 20. rokoch obnovil pokusy nový správca M. Jaczkovsky, ktorý sa na nich zúčastnil ako mladý manipulant už za Schwarzköniga. V roku 1827 nariadila viedenská komora prestavať vyhne a v roku 1835 bolo už v statných železiarňach na Pohroní pätnásť skujňovacich vyhni a len štyri starého typu. Produkcia skujňovania sa takto zvýšila o dvadsaťdva percent. Tato nová metóda sa pod názvom "hrončianska metóda skujňovania" dostala aj do svetovej železiarskej literatúry. Nový spôsob sa používal až do zavedenia pudlovania."

Prvou z osobnosti, ktoré sa zaslúžilí o výstavbu pudlovne a valcovne pod horou Brezová - najmodernejšieho článku Hrončianskeho komplexu, bol knieža A. Lobkowitz. V tridsiatych rokoch presadil vo viedenskej komore návrh na výstavbu valcovne a pudlovne, a spolu s ďalšími členmi komisie - Antonom Glanzerom a G. Svaiczerom presne stanovili miesto jeho výstavby – pod horou Brezová.

Vedúcimi osobnosťami v  histórii železiarní v Hronci a Podbrezovej od roku 1810 boli: Michal Jackovský, Ferdinand Fazola, Jozef Kalazan, Branich, Žigmund Amon, Anton Glanzer, Martin Mochitz a Martin Hamerák.

 

V roku 1880 boli železiarne od banského riaditeľstva štiavnického odtrhnuté a bolo zriadene nove centrálne ústredne riaditeľstvo v Budapešti. Prvým riaditeľom bol ministersky radca Anton Kerpely, predtým viceprefekt hrončiansky a potom dlhé roky profesor banskej akadémie v Štiavnici. Bol priekopníkom pri zvedečtení železiarstva s európskym dosahom. Bol zakladateľom katedry železiarstva. Pravé profesor Kerpely v časopise “Hon” (Vlasť) podal, koncom sedemdesiatych rokov 19. storočia, návrh na reorganizovanie upadajúceho závodu v Brezovej. Vlada si jeho návrh osvojila a poverila ho reorganizáciou železiarni, ktorá trvala od roku 1881-1885.

 

Poznámka.:

Anton Kerpely sa narodil 5. februára 1837 v Curtici v Aradskej stolici (dnes Rumunsko) v rokoch 1859 -1862 absolvoval štúdium na Bnaskej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Prvé pôsobenie Kerpelyho na území Slovenska sa začína rokom 1867 v podbrezovskej železiarskej oblasti, keď ho vymenovali za zástupcu vedúceho železiarne. V erárnom železiarskom kompelxe Hronec – Podbrezová realizoval Anton kerpely niekoľko konštrukčných zlepšení takmer pre všetky druhy železiarskych prevádzkární.

 

V roku 1884 odišiel do výslužby Michal Hamerák a na jeho miesto prišiel Wilhelm Wagner (vo funkcii1884-1897), taktiež bánsky radca, bývalý zámočnícky učeň z Piesku, absolvent priemyselnej školy a akadémie v Banskej Štiavnici.

1. júna 1897 sa stal riaditeľom podbrezovských železiarni Henrich Allender (vo funkcii 1897-1905). V roku 1904 zohnal Allender s Alexandrovou pomocou peniaze na výstavbu veľkého moderného závodu v blízkosti Bystrianky vo valaštianskom chotári. Stavba bola pomenovaná po zakladateľovi – “Henrich telep”, ľud ju však naďalej volal Piesok, nakoľko tam už dávno stal hámor. Továreň však bola prevádzkyschopná len od roku 1905.

V období rokov 1903 - 1910 pod vedením riaditeľa H. Allendera podnik prežíval novú rekonštrukciu v ktorej para ako hnacia sila doslúžila a závod získava vo vlastných elektrárňach (Piesok, Lopej, Dubová, Podbrezová) novú energiu, pribudla nová “Martinka”, rúrovňa, “lauttrio”, zvarovňa .Prestavaný bol Chvatimech, ktorý v roku 1907 vyhorel.Po Allenderovi riadil zavod v Podbrezovej v rokoch 1905 - 1918 Rudolf Spanbauer.

Vznikom Československej republiky v roku 1918  správu v okolitých železiarňach prevzal z poverenia štátu Adolf Horváth, vládny poverenec a člen národného zhromaždenia, ktorého vystriedal vo funkcii riaditeľa Ladislav Motl (1919-1920) a v rokoch 1921-22  Ing. František Holický.

Železiarne v Podbrezovej v dvadsiatych rokoch 20. storočia mali hlavný úrad v Podbrezovej, tu býval a úradoval centrálny riaditeľ Ing. Karol Löwl (1923-1936) a pod jeho riaditeľstvo patrili závody: podbrezovský, piesocký, hrončiansky a tisovský.

V novodobej histórii (1938 – 2004) treba spomenúť mená týchto  riaditeľov podbrezovských železiarní: Ing Viliam Pittner, Dr. Ing Vladimír Langer, Ing. Miroslav Švejna (ako zastupujúci riaditeľ), Vladimír Šupka, Michal Hanko, Ing Anton Kolenička, Ing František Štulrajter, Ing Anton Spörker a Ing. Vladimír Soták.

Nielen kniežatá, ministerskí a banskí radcovia  či  riaditelia tvorili dejiny obce a železiarní ale súčasťou histórie železiarní    predovšetkým tí, ktorí pod „Brezovú“ prišli za prácou. 

Natrvalo sa tu usadili pracujúci z rôznych oblastí Slovenska (Moštenice, Hronca, Španej Doliny, Poník, Ľubietovej, Tajova, Balážov, Kremnice, Kalištia, Donovalov, Tureckej, Boce, Dúbravy, Ľubeníka – išlo o baníkov a hutníkov, ďalej z Malužinej, Polomky, Lučatína, Šalkovej, Medzibrodu, Banskej Bystrice, Podkoníc, Žarnovice, Vrútok a pod.). Do Podbrezovej sa sťahovali aj cudzinci, najmä z Rakúska a poľského Haliča.

Do Podbrezovej to pritiahlo i robotníkov zo zaniknutých hámrov i rudných baní na Bystrej, v Jarabej, Čiernom Balogu, Jasení, Hronci a sem hromadne prichádzajú i baníci zo Starých Hôr a Španej Doliny, kde takmer po 700-ročnej tradícii baníctvo neodvratne a definitívne zaniká.

Pracovali tu robotníci z uhliarskych a drevorubačských osád  ako Beňuš, Bully, Mišúty, Jergaly, Baláže, Polianky, Motyčky, Hanesy, Mistríky, Donovaly, Dolný a Horný Jelenec, Sliačany, Ulmanka, Kalištie. Do Podbrezovských železiarní sa dostávali obyvatelia bývalých poddánskych obcí ako: Slovenská Ľupča, Podkonice, Lučatín,  Hiadeľ ,Medzibrod, Sv.Ondrej nad Hronom, Brusno, Ráztoka ,Nemecká, Dubová, Predajná, Lopej, Horná a Dolná Lehota, Valaská a ďalších obcí ležiacich na Hrone až po Telgart. Svoju skúsenosť a „fortieľ“ do Podbrezovej doniesli železiari z Tisovca, Michalovej ,Hronca, Ľubietovej, Poník, Moštenice, Bystrej, Mýta pod Ďumbierom, Jarabej, Vajskovej, Jasenia, Piesku, Osrblia a  Chvatimechu. Väčšia časť robotníctva dochádzala do práce z okolitých dedín. Pracovali tu nielen Slováci ale i Maďari, Česi, Nemci  a iné národnosti.

Dejiny obce a podniku tvorili všetci osadníci a prisťahovalci, ktorí prekonávali tvrdou prácou, odvahou i umom,  všetky úskalia , ťažkosti a beznádeje života. Za toto obdobie vyrástli v Podbrezovej a jej okolí celé generácie hutníkov, ktorí sa naučili doslova milovať svoju profesiu a dokázali k tomu viesť aj svoje deti a vnukov. Tieto generácie  bývajúce v obci a v blízkom okolí vkladali do železiarní vždy svoju nádej, svoju prácu, svoj um,  a svoje presvedčenie.

 

 

Záver

K 31. decembru 2003 pracovalo v železiarňach celkom 4 122 zamestnancov s priemerným mesačným platom 16 827 Sk. V dcérskych spoločnostiach a pridružených podnikoch na území Slovenska pracovalo ďalších 293 zamestnancov. V oblasti ľudských zdrojov železiarne realizujú program, ktorý má zamestnancom garantovať vzdelávanie, zvyšovanie kvalifikácie, rast priemerného zárobku, príplatkovú sústavu a prémiový systém.

Prostredníctvom dcérskych spoločností poskytujú zamestnancom napríklad stravovacie služby, preventívne lekárske prehliadky, liečebné a rekondičné pobyty, ako aj úrazové poistenie. S realizáciou tohto programu súvisí aj transformácia Stredného odborného učilišťa hutníckeho v Lopeji zo štátnej na súkromnú inštitúciu vo vlastníctve železiarní.

Podbrezová je svojou geografickou polohou, skladbou obyvateľstva špecifickou obcou, neporovnateľná s dedinou ani s malým mestečkom . Z toho vyplývajú aj špecifické problémy a vzťah spolupatričnosti k  obci. 165 ročná existencia železiarní formovala nielen závod, ale aj  obec a občianstvo do dnešnej podoby, vytvorila kultúru hodnôt a ovplyvnila spoločenský, kultúrny a športový život celého regiónu.

Osadníci a prisťahovalci prekonávali tvrdou prácou, odvahou i umom,  všetky úskalia , ťažkosti a beznádeje života. Za toto obdobie vyrástli v Podbrezovej a jej okolí celé generácie hutníkov, ktorí sa naučili doslova milovať svoju profesiu a dokázali k tomu viesť aj svoje deti a vnukov. Tieto generácie  bývajúce v obci a v blízkom okolí vkladali do železiarní svoju nádej, svoju prácu, svoj um,  a svoje presvedčenie.

Železiarne Podbrezová a.s. sa radia k najstarším hutníckym spoločnostiam stredoeurópskeho geopriestoru. Ročná produkcia Železiarní Podbrezová a.s. je 228 787 t, pričom 86 % svojej produkcie spoločnosť predáva priamo, alebo prostredníctvom svojich dcérskych obchodných spoločností okolo 40 krajín celého sveta. Svojich tradičných zákazníkov majú v Egypte, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Holandsku, Indii, Izraeli, Japonsku, Kuvajte, Maďarsku, Nemecku, Nórsku, na Novom Zélande, Poľskú, Rakúsku, Rusku, Singapúre, Španielsku, Švajčiarsku, Švédsku, Taliansku, USA, Veľkej Británii, ale spoločnosť samozrejme spolupracuje i s najvýznamnejšími slovenskými a českými výrobnými či obchodnými spoločnosťami.

***

Historický kalendár  Železiarní Podbrezová a.s.

Prehľad významných míľnikov, ktoré priniesli pokrok a položili základy pre úspešný rozvoj

Železiarni Podbrezová a.s.:

Tradície železiarstva v horehronskom regióne

14. st.  v dolinách Slovenského rudohoria boli postavené prvé šachtové pece

(tzv. slovenské pece) a kladivá na vodný pohon

16.–17. st.            nebývalý rozmach železiarstva, hlavne výroba pre zbrojársky priemysel

18. st. na horehroní sa sformoval tzv. Hrončiansky komplex, najvýznamnejšie

stredisko na výrobu železa v celom Uhorsku

Založenie brezovských železiarní

1836             rozhodnutie rakúsko-uhorského parlamentu vybudovať 12 železničných tratí zákonom č. XXV

1838    G. Schweizer - komorský gróf v Banskej Štiavnici navrhol postaviť valcovňu na koľajnice pod vŕškom Brezová

1839             komisia, v zložení G. Schweizer, M. Glanzer a A. Lobkowitz, určila presnú polohu na umiestnenie valcovne

1840             začiatok prvých stavebných prác

Brezovské železiarne do roku 1900

sep. 1851             začiatok prevádzky pudlovacích pecí

1855    výroba prvých 2 374 t koľajníc. Plechy, smaltovaný riad a liatinové súčiastky boli exportované do Sedmohradska, Rakúska, Sliezska a Egypta

1858             ocenenie kvality koľajníc na priemyselnej výstave v Paríži

1862    medaila v Londýne

1872    prvé telegrafné a telefonické spojenie

1879             významný medzník slovenského železiarstva – prvá siemens-martinská pec

1883    na podnet A. Kerpelyho, riaditeľa štátnych železiarní v Budapešti bola zavedená výroba rúr ako prvá v Rakúsko-Uhorsku

1884             železničné spojenie s Banskou Bystricou

1886             dokončenie prestavby závodu pod vedením profesora Kerpelyho

1892             postavenie rímsko-katolíckeho kostola v Podbrezovej

koniec 19. st.             podbrezovské železiarne patrili k najväčším a prosperujúcim železiarňam v Uhorsku

História železiarní po roku 1900

1904            začiatok výroby zvarovaných rúr vodným plynom

1906            vybudovanie valcovne plechov – Lauthovo trio

okt. 1918            zastavenie výroby v Brezovej

1919            premenovanie osady Brezová na Podbrezovú

sept. 1919             obnovenie výroby na jemnej a strednej valcovni a výroby plechov

1921 – 1924            hlboká hospodárska kríza

1926             začiatok výstavby valcovne profilov

1930            vybudovanie mannesmannovej valcovne rúr

jún 1930             vychádza prvé číslo novín Podbrezovan

jan. 1941             odpredaj firme Reichswerke AG für Waffen Maschinenbau Hermann Göring Berlin hlavný výr. program predstavovali hrubé plechy, profilová a betonárska oceľ a bezšvíkové rúry

1945            vojenské operácie poškodili takmer všetky prevádzkové budovy a výrobné zariadenia

Novodobá história  železiarní

1951             započatie prestavby oceliarne a výstavba siemens-martinskej pece

1960             vybudovanie oblúkových pecí a spustenie prvého zariadenia na plynulé odlievanie ocele v Československu

1968             slávnostný výkop výstavby nového závodu

1970             spustenie novej linky na výrobu navarovacích oblúkov

1971             vytiahnutie prvej rúry v novej ťahárni

1972             začiatok výroby presných rúr ťahaných za studena

1979             začiatok výroby valcovaných rúr vo valcovni s pretlačovacou stolicou

1980             otvorenie prevádzky Ťaháreň rúr 2.

1982             začiatok výroby odliatkov na štvorprúdovom zariadení na plynulé odlievanie ocele

1984             zavedenie automatizovaného systému riadenia

80. roky             výstavba stavieb sociálneho programu – bytov, rekreačných zariadení a športových areálov

1991             zriadenie prevádzky Hutnícka druhovýroba na spracovanie rúr

1992    štátny podnik bol pretransformovaný na akciovú spoločnosť

1993    bola do prevádzky uvedená moderná vysokovýkonná oblúková pec

1995    získanie certifikátu na systém riadenia kvality podľa ISO 9002

1998             otvorenie strediska zimných športov ŽP SKI Tále

1999             založenie akciovej spoločnosti ŽP ŠPORT Podbrezová

apríl 2000             spoločnosť získala certifikát dodávateľov pre automobilový priemysel podľa VDA 6.1

jún 2000             spoločnosť získala certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa EN ISO 14 001

 

Pramene a literatúra:

Alberty J. - Oceľový chlieb z Podbrezovej (1968)

Alberty J. - Formovanie robotníckej triedy v okolí Brezna (1981)

Bienek A. -  Poznámky k monografii

Dejiny hutníctva železa v Československu.  Zväzky I,II,III, ČSAV,Praha    (1984)

Frimm E - Závod  Podbrezová (1957)

Greschner J. - 150 rokov železiarní v Podbrezovej (1990)

Greschner J. - Naša spoločná železná cesta – rukopis

Greschner J. – 150 rokov od výroby koľajníc v Podbrezovej  - rukopis

Greschner J.– Monografia obce Podbrezová – rukopis

Greschner J. – Dejiny telovýchovy a športu v Podbrezovej ,Zväzok 1

Kerpely A.-  Das Eisenhüttenwesen in Ungarn (Preklad Ing Starke st. 1960)

Šarudiová M. – Slovenské železiarstvo v r. 1867 -1920 (úvodná štúdia)

Kronika podbrezovských železiarní

Paulíny Á.- Železiarstvo na Pohroní v18 a prvej polovici 19.st. (1966)

Pauliny Á - Založenie valcovne v Podbrezovej ( Historický  časopis  VII/3

Pisoň Š. - Slovník obcí Banskobystrického okresu (1968)

Pivovarči. M. Kvalita výrobkov v Podbrezovej v historickom procese

Šarudyová M. - Topografia železiarní na Slovensku v 19. storočí

 

História domus – Lopej a Podbrezová

Kronika obce Podbrezová

Podnikové noviny PODBREZOVAN

Podnikový archív ŽP a.s

http://www.zelpo.sk/

© Ing.Ján Greschner