150 rokov od výroby železničných koľajníc v Podbrezovej

Úvod

Pod kopcom Brezová, v údolí rieky Hron, vznikli železiarne zaiste nielen preto, že tu boli veľmi výhodné podmienky.  Pre rozvoj železiarstva, ktoré sa na Horehroní veľmi rýchlo rozšírilo, ale i zanikalo, boli veľmi dôležité náleziská železnej rudy. Boli to však aj ďalšie faktory, ktoré určovali, kde sa výroba železa usídli. Predovšetkým to bola možnosť využívania vodných tokov, ako prírodnej pohonnej sily pre hámre a kováčne, prístupové cesty pre dovoz surovín a vývoz výrobkov, dostatok pracovných síl pre uhliarstvo, povozníctvo, tehliarstvo, kamenárstvo, ale aj potrebné suroviny a v nemalej miere aj lacné nevyužité pozemky.

Poriečie Hrona sa od Chvatimechu po Skalicu rozlievalo doširoka z jednej strany kopca po druhý a vytváralo si aj svojvoľné toky a štrkoviská. Len úzka cesta pod  svahom Brezovej spájala okolité dediny a osídlenia, sihote boli využívané len občas pre pastvu. Bohatstvo blízkych lesov dávalo všetky predpoklady pre výrobu dreveného uhlia. Hlinená pôda, blízke kameňolomy a vápence z pieskoviska, spĺňali vhodné podmienky pre tehliarske a kamenárske výrobky. Významnú úlohu pri vzniku a rozvoji železiarstva v Podbrezovej zohrala už rozbehnutá výroba v Hronci, v Piesku a v okolí,  ako i v mnohých hutách v Rakúsko - Uhorsku. Po zániku okolitých manufaktúr sa železiarne v Podbrezovej dostávali do povedomia v širšom rozsahu hutníckej výroby, a to najmä v oblasti kováčskych a zlievárenských výrobkov.

 

Založenie valcovne v Podbrezovej

Svojimi počiatkami siahajú dejiny Podbrezovskej valcovne na výrobu koľajníc ešte do tridsiatich rokov 19. stor. a myšlienka ich založenia je úzko spätá so stavbami železníc Habsburskej monarchii a perspektívami veľkého odbytu železiarskych výrobkov, ktoré tieto stavby, resp. plány stavieb železníc poskytovali.

Vychádzajúc z predpokladu zvýšeného odbytu železiarskych výrobkov na jednej strane a zo snahy o zúžitkovanie bohatých zásob najmä paliva, ale aj rúd na strane druhej, začala sa komora vo Viedni zaoberať myšlienkou výstavby modernej valcovne v Uhorsku.  Už roku 1936 sa viedenská komora informovala u hlavnokomornogrófskeho úradu (HKGÚ) v Banskej Štiavnici, či by erárne železiarne mohli vyrábať koľajnice pre rothschildovskú severnú železnicu. Odpoveď mohla byť, zrejme len negatívna, veď ešte ani r. 1839 nebola na území tzv. dolnouhorského banského dištriktu ani jedna valcovňa tyčového železa alebo koľajníc. Dotaz komory bol však popudom k tomu že sa HKGÚ začal zaoberať myšlienkou výstavby  veľkej valcovne, ktorá mala byť – a neskôr aj bola- postavená neďaleko sútoku Hrona a Čierneho Hrona pod horou Brezová. Roku 1836 navrhol komorný gróf G. Svaiczer viedenskej komore stavbu valcovne, nasledujúceho roku nariadil  správe Hroneckých železiarní, aby pripravila podklady pre konkrétny plán a rozpočet novej valcovne a r. 1838 nariadil ich vypracovať. Vtedy urgovala plány už aj viedenská komora. HKGÚ schválil plány vraj už r 1839 a toho istého roku nariadil A. Lobkowitz výstavbu Podľa prvých plánov to mala byť univerzálna valcovňa plechu, tyčového železa a koľajníc.. Roku 1840 sa už aj začali prvé stavebné práce na vodných dielach, vyvlastňovanie pozemkov a pod.

 

                

        

   A. Lobkowitz     

 

 

G. Svaiczer

 

Písal sa  rok 1840, keď v malebnom a v tej dobe doslovne v panenskom prostredí údolia rieky Hrona pod horou Brezová zakopli sa do tvrdej, skalnatej zeme čakany robotníkov, ako predzvesť nového rozvoja tohto kraja. Začala sa výstavba najmodernejšieho hutníckeho závodu vtedajšieho Rakúsko – Uhorska 

V roku 1840 od apríla bola postavená na Štiavničke na Hrone drevená hať s kanálom pre vodný pohon pre nastavajúcu valcovňu. Na pamiatku začatia stavby valcovne bol postavený obelisk, na kopci nad stavajúcou elektrickou rozvodnou pri nemocnici - k pocte kniežaťa A. Lobkowitza, predsedu viedenskej dvornej komory , ktorý výstavbu valcovne preferoval s týmto nápisom: Summo  Montanorum Celsissimo Principi AUG. LONG. A. LOBKOWITZ

Conticui Operis Auctori. MDCCCXL V preklade: Najvyššiemu a slávnemu kniežaťu hutníkov A. Lobkowitzovi vznešenému pôvodcovi diel 1840 . Podobný obelisk bol postavený pri bytoch pod kostolom. .( Busta A. Lobkovitza  skončila po februári 1948 na šrotovom poli – pamätníkom bol Mikuláš Koričanský, ktorý o tom písal v r. 1968 do Podbrezovana ).V roku 1842 knieža Lobkowitz zomrel. Stavba valcovne bola prerušená a to aj z toho dôvodu, že ešte nebol Dvornou komorou schválený jej plán a rozpočet. Prerušenie trvalo až do 20. júna 1846, kedy sa pod správou závodu Hronec pokračovalo vo výstavbe. V období revolučných rokov došlo opäť k prerušeniu výstavby (v r. 1848).

 

Pamätný nápis na počesť zakladateľa železiarní

  10. novembra 1851 bola obnovená hať na Hrone, ktorá počas výstavby závodu zhnila. V tomto roku boli postavene aj prvé byty a úradovne. Koncom roku 1853 bola dokončená výstavba valcovne na koľajnice, plech a tyčové železo, s plánovanou kapacitou 48 000q mesačné. Náklady na výstavbu predstavovali 650 000 zlatých.

 

 Podľa náčrtu spolu s opisom uverejnenom v časopise Osterreichische Zeitschrift für Berg und Hütten, číslo roč. 1, 3 n  sa nachádza obšírna sprava o výstavbe valcovne v Podbrezovej. Citujem :

“Neďaleko Hronca na pravom brehu Hrona stavia sa teraz jedna pudlová pec a valcovňa, ktorých rozsiahlosť a plánované zariadenie onedlho bude sa môcť zrovnávať s najväčšími a najvýznamnejšími železiarňami. V tejto železiarni sa má  ročné vyrobiť okrúhle 85 000 q koľajníc, tyčového železa, kotlových a obyčajných plechov. Závod svojou rozlohou má podobu podkovy, v ktorej od zadnej časti až do stredu vedie vodný náhon. Stavba sa delí na dve časti. V každej časti je deväť drevom vykurovaných plameňových peci (miešacie, zváracie a žíhacie), umiestnených vo zvláštnych pre tento účel postavených vedľajších budovách. Valce a ostatne strojne zariadenie umiestnene sú v citovaných dvoch častiach. Medzi uvedenými časťami stála dúchačka.

Všetkých 18 peci bolo vykurovaných sušeným drevom a prebytočná teplota bola upotrebená na prehrievanie fúkaného vzduchu. V prvej časti bol postavený komín s plynovými kanálmi od peci. Mimo valcovne na ľavej strane bola postavená dielna na dokončovanie výroby koľajníc, ako aj kováčska dielna. Vzadu za valcovňou stali sušne na drevo spojene s miestnosťami, v ktorých sa drevo pílilo. V blízkosti prevádzkových budov boli postavene úradníčke a podúradnícke byty, konice pre osem párov koni a hostinec. Za valcovňou na vyvýšenine bolo postavených štrnásť domčekov pre majstrov a predákov. Zároveň bola postavená budova na výrobu ohňovzdorného materiálu – tehál, ktorá bola súčasťou prevádzkových budov. Nad valcovňou, medzi vodným kanálom na konci doliny Hnusno, boli postavene hrable pre plavenie dreva. Výrobné dielne boli spojene koľajnicami. Poťah vagónikov bol uskutočňovaný koňmo.”

V popise sa autor  zmieňuje o tom, “... že v každej z dvoch časti za pecami bol postavený jeden spoločný dymový kanál, ktorý všetkých deväť peci spojoval s malými kanálmi ústiacimi do spoločného komína. Komín stal na pravej časti, mimo valcovne, za pecami. Bol vysoký 25 metrov, priemer bol 1,25 metra. Pri každej peci bolo jednoduché zariadenie na regulovanie prívodu vzduchu. Prebytočné odchádzajúce teplo bolo použité pre ohrievanie vzduchu a to v tzv. “škótskom” vzduchovom zariadení, ktoré bolo vstavane do spoločného dymového kanála pred otvorom komína. Uvedene zariadenie pozostávalo z dvoch zvislých rúr so samostatnou funkciou. Duchny vzduch bol používaný v peciach a v sukniach. Samostatný rozvod ohriateho vzduchu pre každú sušňu bol riešený zlepšovacím návrhom vedúceho valcovne. Navrhnutý mechanizmus sa skladal z dvoch vinutých nádob z plechu strednej hrúbky, ktorých priemer bol viacnásobkom vzduchového vedenia. Tieto vinuté nádoby boli okrajmi vzduchotesne spojene a v prostriedku bola krátka rúra, pomocou ktorej sa uvedene dva vedenia spojovali. Pružnosť týchto dvoch vinutých nádob a veľký priemer umožnili skrátenie, resp. predĺženie rúr smerom k osi. Sušni bolo šestnásť v jednom rade za valcami, pozdĺž dymových kanálov. Rozmer sušni vo vnútri – dĺžka 21 stop, výška 7 a šírka 7 stop. Každá bola vymazaná ohňovzdornou hlinou a uzavretá krídlovými dverami. Základ peci bol 24-27 stop vysoko od pôdy. Spomenutým využitím tepla pre ohrev súšok boli dosiahnuté úspory na dreve – 700 kubických lagtrov ročné.”

„...Takto sa zrodil prvý priemyselný podnik tohto druhu nielen v okrese, ale v celom Uhorsku. Hoci sa ako palivo ešte stále používalo drevo a ako zdroj energie voda, železiareň v Podbrezovej bola najtechnickejším objektom v celom komplexe a svojim vybavením sa vyrovnala aj iným podnikom v monarchii. Podbrezovské železiarne sa stali hlavným článkom Hrončianskeho komplexu...“

Správa Hroneckých železiarní, ako aj nadriadené úrady usilovali sa o to, aby zariadenie valcovne bolo podľa možnosti vyrobené vo vlastnej réžii v lejárni a mechanickej dielni huty v Hronci, prípadne priamo v Podbrezovej, kde už r. 1852 dali do prevádzky plamennú pec, kde liali liatinové súčiastky pre čelné kladivo, stupy, stojany a zotrvačníky valcovacích tratí, valce a iné. V hroneckej lejárni vyrobili niektoré liatinové súčiastky ohrievača vzduchu, píly, štiepacich strojov, pudlovacich, zváracích pecí, valcovňa na Piesku vyrobila koľajnice pre vnútropodnikovú železnicu.

Zrýchlenie tempa výstavby spadá do rokov 1851 -1852 a r. 1853 boli hlavné objekty čiastočne dokončené a pudlovňa mohla čiastočne začať prevádzku.. Náčrt rozmiestnenia jednotlivých objektov ukazuje obrázok: Plán Podbrezovskej valcovne. Celkový pohľad na  železiarne v Podbrezovej v tej dobe ukazuje kresba  z r. 1890.

Celý objekt bol umiestnený asi 2 km poniže sútoku Čierneho Hrona a Hrona, na jeho pravom brehu, pod svahmi hory Brezová, podľa ktorej dostal objekt aj svoje meno. Spolu s priľahlými budovami sa tiahol objekt pri Hrone v dĺžke asi 500 m. V jeho centre bola veľká budova tvaru U, rozdelená splavom na dve krídla, uprostred s dúchadlom. Tu bola umiestnená vlastná pudlovňa a valcovňa a podľa pôvodného plánu malo jedno krídlo slúžiť výrobe koľajníc a druhé výrobe kolesových obručí, kotlových a iných plechov. Niže hlavnej budovy boli adjustačné dielne pre konečnú úpravu už vyvalcovaných koľajníc, kováčska a iné pomocné dielne, za hlavnou budovou sušiace komory dreva a píla. K závodu patrili ešte administratívne budovy, byty pre úradníkov a krčma niže hlavnej budovy a povyše nej boli robotnícke kasárne (šalandy) a robotnícka kolónia, maštale a skladové priestory pre drevo. Približne kilometer povyše hlavnej budovy stála na Hrone hrádza, odkiaľ prívodný kanál privádzal k náhonu  vodu pre dúchadlo, valcovne a ostatné stroje závodu. Všetky objekty spájala vnútropodniková úzkokoľajná železnica na koňský záprah, ktorá slúžila najmä preprave dreva.

Už r. 1851 sa robili opatrenia na urýchlenie dokončenia výstavby Podbrezovských železiarní.

 V máji 1851 ustanovili pre Podbrezovú dočasného správcu M. Raffelsbergera, ktorý bol zodpovedný za všetky práce spojené s výstavbou a od januára 1852 musel podávať dvojtýždenné hlásenie o ich priebehu priamo riaditeľovi baní, lesov a majetkov v Banskej Štiavnici.

M. Raffelsberger z Prävali v Korutánsku, navrhol výstavbu dvoch plamenných pecí a žiadal prizvať skúseného majstra z Mariazellu, aby sa mohli súčiastky na strojné zariadenie závodu odlievať okrem Hronca i v Podbrezovej.

Roku 1852 prebiehali ináč práce na zariadení valcovne plným tempom, počet robotníkov sa pohyboval okolo 400 – 500, najvyšší bol v júni 1852, keď na stavbe pracovalo 608 robotníkov.

R. 1852 na konci doliny Hnusno postavili tehelňu na výrobu ohňovzdorných tehál, v samotnej Podbrezovej dokončili výstavbu výrobných objektov, r. 1852 postavili plamennú pec a liali súčiastky na čelné kladivo, stupy, stojany, valec, zotrvačníky valcovacích tratí, v lejárni a v mechanickej dielni v Hronci sa pripravovali zariadenia (ohrievače vzduchu, píly, súčiastky pudlovacich a zváracich pecí, súčasti štiepacich strojov), v Piesku sa zhotovovali koľajnice pre vnútropodnikovú dopravu. Ostatné zariadenia vyrobili v opredlitavských zemiach a dodávalo sa v priebehu r. 1853 -1854. V priebehu roku 1853 sa stavali ohrievače, valcovacia trať, pudlovacie pece a dúchadlá. Dňa 15. 11 pokusne spustili dúchadlo, valcovňu hrúd a čelné kladivo. 

27. novembra 1853 hlási Raffelsberger: „ Dnes v noci o 1.00 hod. sme prikročili k nataveniu pôdne v štyroch pudlovacich peciach. Vo štvrtok môže byť založená prvá vsádzka do pecí.“ Tento deň možno pokladať za prvý deň prevádzky v novej pudlovni a valcovni v Podbrezovej.

Od roku 1854 bolo v Podbrezovej v prevádzke tzv. ľavé krídlo. Boli v ňom štyri pudlovacie a štyri zváracie pece, valcovne, kováčska, zámočnícka a adjustačná dielňa.

 

Pudlovňa v 70. rokoch 19. storočia

 

Výroba koľajníc

Mechanickému spracovaniu pudlovaného a zváraného železa na surové prúty, krycie prúty a koľajnice slúžila valcovňa. Mala jedno čelné kladivo (tzv. Stirnhammer) na vytláčanie trosky z hrúd, valcovaciu trať pre hrudy (Luppenwalze), valcovaciu trať koľajníc a nožnice na rezanie prútov. Opracovanie už vyvalcovaných koľajníc (tzv. adjustovanie) sa robilo v adjustačnej dielni, ktorej zariadenie pozostávalo z  rovnacej dosky, hobľovačky koľajníc (Schienenstossmaschiene), horizontálnej vŕtačky a píly na koľajnice. V budove valcovne bol okrem spomínaného zariadenia aj veľký sústruhu pre opracovanie valcov. Hnaciu silu pre tieto zariadenia (okrem kladiva a valcovacích tratí) dodávala Yonvalova turbína. – Priamo pri sušiacich peciach bola cirkulárna píla a štiepacie stroje. Údržbárske práce vo valcovni obstarávala vlastná kováčska a zámočnícka dielňa. Pod správu Podbrezovej patrila ešte tehelňa na výrobu ohňovzdorných tehál s dvomi stupami, postavená r. 1852 na konci hnusnianskej doliny, obyčajná tehelňa a vápenka.

 

Valcovňa koľajníc v 70 rokoch 19.storočia

 

Druhá valcovacia trať a zváracie pece boli postavené až koncom roku 1853 a v prvej polovici r. 1854 ,takže výroba koľajníc  začala začiatkom júla 1854. (Ákoš Paulinyi - Historický časopis VII, 3, str. 407 ).

Od septembra 1854 pracoval závod naplno. Tým bol daný do prevádzky prvý závod tohto druhu, pretože ani jedna z valcovní v Uhorsku  sa dovtedy nezaoberala výlučne výrobou koľajníc...

Železiarne začali vyrábať koľajnice s „ tvrdou hlavou“, ktoré išli lepšie na odbyt. Objem a kvalita výroby koľajníc rýchle vzrastala a čoskoro sa ukázali prednosti továrenskej veľkovýroby a novej technológie.

Prvú objednávku dostala Podbrezová od Ústredného riaditeľstva pre výstavbu železníc r. 1854 najprv na 14 840 vied. Centov koľajníc, potom na 49 047 vied. Centov. Koľajnice boli určené pre juhovýchodnú štátnu železnicu a dodané do Štúrova. V r. 1855 bolo vyrobené 2374 t koľajníc. V r. 1856, aj keď ešte robotníci neboli s obsluhou nových zariadení úplne zaučení, vyrobili už 3255 t  koľajníc.

Tiská železničná spoločnosť objednala prvé koľajnice na rok 1857, 35 000 vied. Centov, miesto dodania Szolnok.

Podľa záznamov hrončianskej kroniky v r. 1854 – 1875 vyrobila valcovňa 80000 ton koľajníc a 10000 ton ostatných valcovaných výrobkov, pri docielení zisku 2 500 000 zlatých za toto obdobie. Plánovaná kapacita výroby bola  4800 ton ročne, to znamená, že za uvedené obdobie bola kapacita využitá dobre, keď v priemere v jedom roku dosiahli cca 4300 ton výroby valcovaných výrobkov.

Vo výrobe koľajníc zasluhuje pozornosť aj valcovňa v Piesku, kde sa vyrábali banské koľajnice na univerzálnej stolici.

Dokončenie výstavby a najmä začiatok výroby v Podbrezovskej valcovni bolo späté s mnohými ťažkosťami. Predovšetkým to bol stály nedostatok finančných prostriedkov, ktorý bol hlavnou prekážkou toho, aby valcovňa bola vybavená technickým zariadením na úrovni doby i pri používaní rastlinného paliva , a aby bolo vybudované aj druhé krídlo valcovne, určené pre výrobu kotlových plechov a kolesových obručí.. Okrem týchto finančných ťažkostí však existovali aj iné, z ktorých boli najzávažnejšie: 1. otázka kvalifikovaných pracovných síl, 2. otázka zásobovania novej valcovne surovým železom a s tým spojený problém prepravy.

V Podbrezovej sa nespracovávalo len vlastné surové železo hrončianskych erárnych vysokých pecí v Hronci, Polhore, Tisovci, Ľubietovej a Ponikách, ale aj od cudzích dodávateľov. Okrem toho potrebovalo surové železo na ďalšie spracovanie i železné hámre, ktoré isto patrili do hrončianskeho železiarskeho komplexu – Bystrá, Chvatimech, Piesok, Vajsková, Lopej, Jasenie, Osrblie, Moštenica a Banská Bystrica. Pretože vlastné vysoké pece nestačili, vedúci hrončianskych erárnych závodov Anton Glanzer obrátil svoju pozornosť na gemerskú oblasť, odkiaľ sa vozila najprv ruda a neskôr surové železo.

Správca Raffelsberger, ktorý prišiel do Podbrezovej z Prävali (Korutánsko), jednej z najväčších valcovní v celej monarchii a ktorý dobre poznal všetky problémy výroby, venoval otázke získania alebo výchove kvalifikovaných síl veľkú pozornosť. Už na jeseň 1852 vypracoval podrobný plán pracovných síl podľa  ktorého sa javila potreba 250 robotníkov, počítajúc do toho i pomocný personál.

Plánovaná potreba pracovných síl pre podbrezovskú valcovňu - výrobu koľajníc bola takáto:

-    pudlovanie                                     46

-    zváranie                                         18

-    valcovňa hrúd         .                       24

-    valcovňa koľajníc                           30

-    adjustovanie                                   30

-    iné práce                                        76

-    záloha pre nové pece                     26

Spolu:                                                  250

 

Pri pudlovaní ( pri 3 pudlovkách a 3 zváracich peciach ) mali pracovať 46 robotníci ( 12 predákov, 24 pomocníkov, 6 kuričov a 4 pri čelnom mlate), pri zváraní 18 robotníci ( 6 zvarači, 6 pomocníci, 6 kuriči) , pri valcovaní hrúd 24 robotníci ( 2 predvalcovači, 2 zadáci , 20 pomocníci), pri valcovaní koľajníc 30 robotníci ( 2 predvalcovači , 2 zadáci , 26 pomocníci) a pri adjustovaní 30 robotníci ( 24 pri adjustovaní a 6 pri píle). Pre pece, ktoré mali byť ešte dané do prevádzky sa počítalo s ďalšími 26 robotníkmi.. Majstrom valcovne sa stal robotník zo Sliezka, vyučený za valcovača v známej železiarni Baildon – Hütte  a zamestnaný v Hronci ako strojný zámočník už od roku 1852.

Pôvodný počet 327 robotníkov z r. 1866 vzrástol r 1867 na 610, r. 1870 na 699 a r. 1896 zamestnával závod 2775 robotníkov.

 

Raffelsbergove plány na získanie potrebných odborníkov ( vysielanie na zaškolenie, vysielanie na študijné cesty privolávanie odborníkov ) štát splnil iba čiastočne (odvolával sa na dostatok skúseností z už pracujúcich pudlovní a valcovní hroneckého komplexu). Došlo iba k výmene dvoch zváračov a štyroch valcovačov z  Neubergu. Keďže štát nedokázal zabezpečiť požadované sociálne náležitosti cudzím robotníkom, pracovali v Podbrezovej iba dočasne a prechodne.

 

Roku 1855 bolo v prevádzke 5 pudlovacích pecí, 4 zváracie pece, valcovacia trať hrúd, valcovacia trať koľajníc, buchar, dúchadlo a 18 sušiacich komôr dreva..

Pudlovanie a valcovanie si vynútilo inú organizáciu práce, nové profesie, zmechanizovalo časť ručnej práce, ale ju úplne neodstránilo. Pri pudlovaní bolo pôvodne zamestnaných 7 ľudí (4 pri pudlovacej peci, 3 pri zváracej vyhni) neskôr sa tieto počty zvýšili. Pri pudlovaní boli tieto profesie (nároky na ich kvalifikáciu a počty pracovníkov boli rôzne.) : pudliar a pomocníci (vsádzali železo do pece, obracali a miešali ho – čím viac hustlo, tým ťažšie sa miešalo), ďalej vyťahovač hrúd a kováči (odstraňovali hrubú trosku a vykúvali „cágle“).

Pri valcovaní pracoval zvárač s pomocníkmi (vsádzali železo do zvarovacej pece a sledovali teplotu), valciari (zadní valciari chytali kliešťami výrobok a znovu ho nastavovali), obracači (obracali vývalky), riadiči (riadili valcovanie).

Pri pudlovaní a valcovaní boli aj ďalšie profésie : vážnici (vážili kusy železa), kuriči, mastiči (mazali strojné zariadenie), nastavovači (nastavovali valce), strihači (rezali kusy železa na potrebnú dĺžku, zarovnávali nerovné konce), baliči (pripravovali „pakety“ na valcovanie) triediči, viazači, dvíhači pecných dverí a podobne. Takáto rozsiahla hutnícka výroba si už vyžadovala aj početný správny aparát.

 

Podbrezovské železiarne po spustení prevádzky vybavovali objednávku Ústredného riaditeľstva výstavby štátnych železníc vo Viedni. Na rok 1854 mali dodať 14 800 vied. centov koľajníc bežného typu. (so širšou pätou o dĺžke 18 stôp a váhe 371 funtov ( J.Alberty „Oceľový chlieb z Podbrezovej“)

Koľajnice bolo treba dodať do Parkaňa (Štúrovo). Dodané koľajnice sa použili pravdepodobne pre prekládku trate Bratislava – Parkáň. Na rok 1855 dostali Podbrezovské železiarne objednávku na 50 000 vied. Centov koľajníc pre trať Szolnok – Debrecén a Püspökldány – Nagyvarad. Pre pomalosť výroby správa železiarní potvrdila objednávku iba čiastočne (zaviazala sa dodať 29 600 vied. centov). Ešte aj v roku 1856 – 1857 dodávali Podbrezovské železiarne koľajnice pre štátnu výstavbu železničných tratí ( r. 1856 dodali 40 000 vied. centov, r. 1857 35 000 vied. centov). Koľajnice sa použili na stavbu tzv. “južnej štátnej železnice!. R. 1856 bola založená Tiská železničná spoločnosť, ktorá plánovala výstavbu tratí vo východnom a južnom Uhorsku. V spoločnosti bol sústredený súkromný domáci kapitál (veľkostatkári ako napr. J. Andrássy), ale aj rakúsky a nemecký. Ešte pred úradným založením spoločnosti jej poverenec sa obrátil na Podbrezovské železiarne s dopytom na možnosti nákupu 300 000 vied. centov koľajníc pre rok 1857 (a to pre potrebu výstavby tratí Szolnok – Debrecén a Püspökldány – Nagyvarad). Výstavbu tratí spoločnosť prebrala od štátu. Podbrezová nestačila ponuku pokryť, pretože už predtým mala dohodnutú výrobu koľajníc pre štát (35 000 vied. centov) a preto sa zaviazala Tiskej železničnej spoločnosti dodať iba 35 000 vied. centov. Obchod s Tiskou železničnou spoločnosťou bol pre Podbrezovské železiarne pomerne výhodný. Podbrezová bola totiž zo všetkých valcovní k odbytištu najbližšie , a práve to jej umožňilo dosiahnúť zvýšenie predajných cien. Podbrezovské koľajnice boli ešte aj tak lacnejšie pre odberateľa ako prípadne dovezené z Predlitavských krajín. Na rok 1858 dostala Podbrezová od Tiskej spoločnosti objednávku na 87 000 vied. centov. Aj koľajnice pre Tiskú železničnú spoločnosť sa pôvodne dopravovali do Parkáňa, neskôr do Miškolca, ale aj cez Ružomberok po Váhu do Šale a odtiaľ do Budapešti.

 

Výroba koľajníc vrcholí r. 1858 (93 392 vied. centov). Hlavným odberateľom koľajníc bola aj v tomto období Tiská železničná spoločnosť, ktorá mienila stavť ešte trať Moškolc – Košice a s Podbrezovskými žekeziarňami sa dohodla na dodávke 122 160 vied. centov koľajníc na roky 1858 – 1869. Železiarňam sa okrem toho podarilo získať aj objednávku ďalších  10 585 vied centov materiálu potrebného k výstavbe železníc (skrutky, klince, platne). Tento veďľajší materiál sa mal vyrobiť v Piesku a v iných hámroch. Na ďalšie roky sa už nepodarilo získať objednávky. Výroba v Podbrezovej sa preto obmedzila a spomalila a výraznejší zvrat nepreiniesli ani dodávky  pre  výstavbu tratí v Haliči. Podbrezovské železiarne získali objednávku pre túto trať, a to 6000 vied centov a dodatočne (v októbri 1860) ďalších 47 000 vied. centov koľajníc a 4075 vied. centov iného materiálu potrebného k výstavbe. R. 1860 klesla výroba v Podbrezovej na 37 954 vied. centov.

 

Získané objednávky viedli k oživeniu výroby ,ale v r. 1862 a v ďalších záujem o koľajnice znova klesol. R. 1862 klesla výroba koľajníc na 2039 vied. centov a r. 1863 dokonca na 857 vied. centov. V tomto období Podbrezová vybavovala iba menšie objednávky pre Tiskú železničnú spoločnosť a trať Viedeň – Linec – Salzburg  (Elizabeth Westbahn).

V decembri došli však objednávky na 77 521 vied. centov koľajníc a 7824 vied. centov ďalšieho materiálu pre výstavbu trate Budapešť – Lučenec, čím sa vlastne skončila kríza výroby koľajníc a začalo sa nové obdobie rozkvetu.

Panoráma železiarní za Rakúsko-Uhorska

 

Železiareň v Podbrezovej dostala samosprávu v r. 1883 a firma mala názov Brezovai királyi vasgyár Zólyom Brézo - Brezovské kráľovské železiarne Zvolenská Brezová.

Rozvoj závodu v Podbrezovej si vynútil výstavbu železničnej trate a tým železničné spojenie s ostatnými železiarskymi závodmi v monarchii.

Podbrezovské železiarne boli prvým závodom na výrobu koľajníc v Uhorsku, stali sa hlavným a najtechnickejším článkom Hrončianskeho komplexu (v čase svojho vzniku boli na súdobej technickej úrovni), predstavovali počiatky priemyselnej veľkovýroby železa. Ročne mali vyrobiť okolo 100 000 viedenských centov valcovaného materiálu. Založenie podbrezovských železiarní hlboko zasiahlo do ďalších osudov Hrončianskeho komplexu.

Rakúsky banícky a hutnícky časopis uvádza krátko po spustení do prevádzky, že výsledky predstihujú predpoklady a roku 1856 dodáva a že Podbrezová vyrába výborné koľajnice s tvrdými hlavami.

Podľa záznamov Hrončianskej kroniky v r. 1854 – 1875 vyrobila valcovňa 80 000 ton koľajníc a 10 000 ton ostatných valcovaných výrobkov., pri docielení zisku za toto obdobie 2 500 000 zlatých.

 

Prestavba erárnych  železiarní, ktorá sa začala v roku 1881, spočívala v týchto opatreniach:

- definitívne zlikvidovať zastaralé prevádzky a sústrediť všetku výrobu do Podbrezovej, Hronca, Piesku, Chvatimechu a Tisovca,

-  zrušiť prevádzku nerentabilných vysokých pecí v Hronci - rozšíriť sortiment výroby o hľadaný tovar na vnútornom a zahraničnom trhu,

-    Podbrezovú zmodernizovať na úroveň súčasnej svetovej technológie,

-   zabezpečiť v Podbrezovej železničné spojenie s trhmi, so zdrojmi surovín a minerálnych palív.

 

Na čele myšlienok technického pokroku v železiarňach stál v tom čase profesor Anton Kerpely. Tento najvýznamnejší hutnícky inžinier Uhorska v poslednej tretine 19. storočia prerástol svojich vrstovníkov odbornou, vedeckou, publicistickou a organizátorskou činnosťou. Odborná verejnosť ho uznávala ako zakladateľa moderného železiarskeho priemyslu. Pre vývin železiarstva a pre formovanie hutníckej vedy na Slovensku má dielo profesora Antona Kerpelyho osobitný prínos, pretože prevažnú časť svojich vedeckých a literárnych prác vytvoril Kerpely na Banskej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici a značnú časť inžiniersko – technických prác overoval a realizoval v štátnom železiarskom komplexe Hronec – Podbrezová.

 

Anton Kerpely

Poznámka :

V rámci rekonštrukcie jednotlivých závodov zmodernizovali aj vysokopecný závod v Tisovci v r. 1881 – 1884 prestavbou vysokej pece a postavením ohrievačov typu Withwell – prvé v Uhorsku. V Pdbrezovej spustili r 1883 prvú rúrovňu v Rakúsko-Uhorsku na výrobu valcovaných a ťahaných rúr. Zaviedli tu i výrobu spodkov kotlov lisovaním. V Hronci zaviedli výrobu smaltovaných nádob. Po postavení ďalších dvoch SM pecí v Podbrezovej zaviedli v 90. rokoch výrobu špeciálnej pružinovej ocele.

 

Kerpelyho prestavba a modernizácia železiarní v rokoch 1880 – 1885 priniesla nielen znovuoživenie výroby nainštalovaním nových výrobných zariadení (buduje sa nová valcovňa - spolu 8 valcovacich tratí, 2 siemens-martinské pece, rúrovňa)  a obohatenie výrobného programu o sortiment dovtedy v Uhorsku nevyrábaný, ale priniesol aj veľké zásadné zmeny do života novovzniknutej osady. Začali sa budovať nielen nové obytné budovy pre technicko – hospodárskych pracovníkov, ale v roku 1883 tu vzniklo aj potravinové družstvo, v roku 1892 bol dokončený kostol, v roku 1893 bola vybudovaná prvá závodná nemocnica ( v priestoroch dnešných garáží). V roku 1890 lekáreň, v roku 1890 bol rozšírený závodný hostinec o sálu, bolo tu zriadené kasíno a  od roku 1889 boli povolené trhy, na ktorých predávali potraviny a  remeselnícke potreby .

 

Závažným  problémom bolo zásobovania Podbrezovej surovým železom. Zriadenie novej valcovne v Podbrezovej, ktorej kapacita mala byť až 60 000 viedenských centov hotových výrobkov, nastolilo, samozrejme, aj problém zásobovania všetkých výrobní surovinami.

Správa železiarní sa rozhodla pre zvýšenie kapacity vlastných hút prestavbou vysokej pece v Tisovci (1855) a Polhore (1856), jednak nákup surového železa od gemerských producentov.

Kúpou surového železa sa však problém zásobovania železiarní ešte nevyriešil. Polo potrebné kúpené, ako aj vyrobené surové železo dopraviť na miesto určenia.

V boji o objednávky pre Haličskú železnicu bola Podbrezová vo veľkej nevýhode oproti iným možným dodávateľom. Podbrezovské koľajnice sa museli voziť cez Polomku, Telgart, Vernár, Kežmarok, Starú Ľubovňu (N. Sandec – Limonov – Bochnia) Preprava na vozoch bola drahá a nepravidelná. Konkurenčné podniky (napr. Vitkovické železiarne) mohli koľajnice dodávať lacnejšie a pravidelne železnicou.

V roku 1884 výroba koľajníc zanikla a z pôvodne náhradného výrobného programu sa stal hlavný. Železiarne sa orientovali na výrobu profilov, plechu, rúr, liatych a lisovaných nádob (výroba nádob sa sústreďovala v Hronci).

 

 

Výkaz o odpredaji železničných koľajníc od roku 1854 -  1895 v t:

(podnikový archív)

 

1854                      1855                      1856                      1857                      1858                      1859

159,1                      2253,9                    2713,1                    4204                       5230                       4203,7

 

1860                      1861                      1862                      1863                      1864                      1865

1946,6                    2438,1                    114,2                      49,0                        1121,2                    6089

 

1866                      1867                      1868                      1869                      1870                      1871

1841,1                    7420,4                    7265,3                    3943,5                    6506,6                    7637,5

 

1872                      1873                      1874                      1875                      1876                      1877

5995,3                    4113,1                    2019,8                    4212,1                    2099,3                    1394,5

 

1878                      1879                      1880                      1881                      1882                      1883

2060,3                    92,3                        133,9                      137,9                          -                          804,8

 

1884                      1885                      1886                      1887                      1888                      1889

1304,4                        -                              -                              -                              -                              -

 

1918 – 1923 sa predaj koľajníc archíve  nenašiel. Pravdepodobne sa v tomto  období nevyrábali

 

1924                      1925                      1926                      1927                      1928                      1929

195                         339                         1077                       1196                       1234                       1550

 

1930

1075

Poznámka:                                                           

Koľajnice sa valcovali na strednej valcovni. Valcovňa pozostávala z štyroch trio stolíc a jednej duo stolice. Výkon stolice bol 9 - 12 vagónov za 24 hodín.

Úzkorozchodné banské koľajnice sa vyrábali až do roku 1933.

    

Záver:

Roku 1858 získala už Podbrezová na priemyselnej výstave v Paríži striebornú medailu a v  roku 1862 na svetovej výstave v Londýne ďalšiu medailu za vynikajúcu kvalitu železa a ocele.

V roku 1884 výroba koľajníc zanikla a z pôvodne náhradného výrobného programu sa stal hlavný. Železiarne sa orientovali na výrobu profilov, plechu, rúr, liatych a lisovaných nádob (výroba nádob sa sústreďovala v Hronci).

 © Ing. Ján Greschner