Ignác Anton Born

(1742 - 1791)

    

   Ignác Anton von Born sa narodil v sedmohradskom (dnešné Rumunsko) meste Alba Julia dňa 26. 12. 1742. Jeho otec bol banským podnikateľom, takže sa s baníctvom a problémami baníctva stretával už od mala. Študoval na Gymnázium v Sibiu a na jezuitských školách vo Viedni. Vo Viedni vstúpil v roku 1759 do jezuitského rádu, no ešte pred ukončením noviciátu rád opustil, pretože pokladal jeho regule za veľmi prísne a zastaralé. Začal študovať právo na Karlovej univerzite v Prahe v roku 1762. Štúdium však nedokončil, prerušil ho v roku 1763. Niektorí autori Bornovho životopisu dokonca uvádzajú názov jeho záverečnej práce „De finibus iuris naturae“. Údaje o ďalšom živote I. Borna logicky nepripúšťajú, že by Born štúdium práva dokončil.

   Po prerušení štúdia sa Born vydal na dlhšiu študijnú cestu po európskych štátoch. Boli to Nemecko, Holandsko, Francúzsko a Španielsko. Na tejto ceste zbieral informácie o rôznych banských technikách a o horninách a mineráloch, ktoré sa v daných oblastiach vyskytujú. 

   Keď sa Born vrátil z ciest, znova sa rozhodol študovať na Karlovej univerzite, tentoraz však na Katedre banských náuk pri Filozofickej fakulte, ktorú viedol Ján Tadeáš Peithner, 

   21. 4. 1769 zložil Born služobnú prísahu ako Banský radca Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici. To už bolo samozrejme dávno po ukončení jeho štúdií. V roku 1770 podnikol Born ďalšiu študijnú cestu, tentoraz do Banátu a Sedmohradska. Jeho cesta sa konala v rámci zvláštnej dovolenky, ktorá mu bola udelená na pokyn Márie Terézie. V meste Baja Sprie vstúpil do jednej bani v čase, kedy bola ešte plná dymu po použití žiarovej metódy na dobývanie rúd. Tu sa nadýchal otravných plynov, takže upadol do bezvedomia a prebral sa až po 15 hodinách. Následky po otrave plynmi ho sprevádzali až do konca života. Trpel obrovskými bolesťami, a preto musel užívať ópium. Jeho zdravotný stav sa na sklonku života tak zhoršil, že ho museli nosiť na nosítkach.

   Tesne po nehode sa presťahoval do Prahy, kde bola lepšia lekárska starostlivosť. Na začiatku septembra bol v Prahe menovaný za banského radcu. Toto miesto opustil v roku 1772 zo zdravotných dôvodov a utiahol sa na svoj majetok v Starom Sedlišti, ktorý si zakúpil za veno získané sobášom.

   V roku 1776 bol poverený Máriou Teréziou, aby usporiadal Cisársky kabinet prírodnín vo Viedni. Už v roku 1777 požiadal o miesto radcu pri Dvorskej komore pre mincovníctvo a baníctvo vo Viedni. Panovníčka mu vyhovela a už v tom istom roku ho menovala referujúcim banským radcom s platom 2000 zlatých ročne. Od 1. 2. 1779 bol menovaný skutočným dvorským radcom a túto funkciu zastával až do smrti 24. 7. 1791 vo Viedni. Bol pochovaný na jednom zo starých cintorínov, ktoré boli počas rozširovania Viedne zrušené, takže sa v súčasnosti nevie, kde je Bornovo miesto posledného odpočinku.

   Born chcel pomocou rôznych chemických pokusov vylepšiť španielsku amalgamáciu tak, aby sa dala používať i v prírodných podmienkach Rakúskej monarchii. Podarilo sa mu to a objavil nový typ amalgamácie, tzv. Bornovu nepriamu amalgamáciu.  

   K jeho zásluhám patrí aj to, že ako prvý sa pokúšal stanoviť relatívny vek hornín, uverejnil prvú topografickú mineralógiu stredného Slovenska a prehľad poznatkov o geologickej stavbe západných Karpát. Nezanedbateľné je aj to, že s Františkom Jozefom Kinským založil v roku 1770 prvú súkromnú vedeckú spoločnosť v Čechách, z ktorej neskôr vznikla Kráľovská česká spoločnosť náuk.

   Born často vo svojich dielach kritizoval spoločenské pomery v monarchii.  Vydával ich pod pseudonymom Johannes Physiophilus a neraz sa kvôli nim dostal do sporov s najvyššími úradníkmi a cirkevnými hodnostármi.

Návrat do textu "Baníctvo na Slovensku"

Návrat do textu "Amalgamácia"

Návrat do textu "Prvý medzinárodný kongres na svete"

Návrat do textu "Prvá medzinárodná vedecká spoločnosť na svete"

Použitá literatúra:

Bober, J.: Malá encyklopédia bádeteľov a vynálezcov, Obzor, 1973

Polák, S.: Počiatky Bornovej amalgamácie zlatých a strieborných rúd na Slovensku r. 1786, Báňský obzor 1950, č. 9

Reinalter, H.: Die Aufklärung in Österreich. Ignaz Born und seine Zeit, 1991 

Riedl-Dorn, Ch.: Ignaz von Born der forschende Sarastro, Naturhistorisches Museum Wien, 1991

Vozár, J.: Európska nepriama amalgamácia a slovenské baníctvo. Z dejín vied a techniky na Slovensku XIII, Veda, 1988.

  Jozef Meliš