Baníctvo na území Slovenska

 

   Oblasť Slovenska vďaka jej nerastnému bohatstvu mala predpoklady pre rozvoj baníctva, hutníctva a iných príbuzných vedných disciplín. Už od pradávna bola oblasť Slovenska príťažlivá pre rôzne kmene kvôli jej nerastným surovinám.

   Prvými, ktorí doniesli na naše územie baníctvo, boli Kelti. Do konca prvého tisícročia sa baníctvo nevyvíjalo ba, dalo by sa povedať, stagnovalo. Bolo to podmienené búrlivými zmenami v Európe súvisiacimi  s výbojmi barbarských kmeňov. Až vznik Uhorska predpokladal rozvoj baníctva, pretože novovzniknutý štát potreboval drahé kovy pre razenie svojich mincí. Ale tiež to neznamenalo náhli rozkvet. Uhorsko vzniklo ako patrimoniálny štát, čo znamenalo, že všetko mal vo vlastníctve kráľ. Rozvoj baníctva bol utlmený aj častým sťahovaním mincí z obehu a útokmi Tatárov. Po zlepšení situácie zosilnel i kolonizačný ruch, kedy sa do Uhorska dostávali najmä Nemci a Flámi, ktorí dobre ovládali banské metódy a týmto priúčali i domáce obyvateľstvo.  

   Postupne sa oblasť stredoslovenských banských miest stala jednou z najpokrokovejších ťažiarskych teritórií v Európe. Pripomeňme si aspoň úspešné odskúšanie strelného prachu na rozpojovanie horniny 16. 2. 1627. Kvôli veľkým pokrokom bolo uvalené prísne štátne tajomstvo na metódy získavania drahých kovov z podzemia. O vyspelosti baníctva na našom území nás okrem archívnych prameňov informuje aj známy anglický cestovateľ Edward Brown, ktorý navštívil horné Uhorsko v rokoch 1669 - 1670.

   V neskoršom období už nestačili vedomosti ľudí podávané z pokolenia na pokolenie, ale museli sa zriadiť školy, ktoré by vychovávali banských a hutných odborníkov. Prvá škola bola zriadená na popud Samuela Mikovínyho v roku 1735. Bola to prvá škola tohto typu na území Uhorska. Neskôr bola namiesto tejto školy zriadená dekrétom Márie Terézie zo dňa 13. 12. 1762 Banícka akadémia, prvá vysoká škola svojho typu na svete. Táto i predchádzajúca škola vychovali mnoho významných odborníkov, ktorí sa zaslúžili o objavenie mnohých vynálezov, dobývacích i hutníckych metód.

   Ďalším významným medzníkom v baníctve a hutníctve na území Slovenska bol rok 1786. V tomto roku odskúšal Ignác Anton Born v Sklených Tepliciach svoju metódu amalgamácie. Od roku 1785 sa v bývalej vycedzovacej hute inštalovali nové zariadenia na amalgamovanie drahých kovov. Pri tejto príležitosti sa zišli v Sklených Tepliciach mnohé významné osobnosti vtedajšieho vedeckého života, aby sa zoznámili s Bornovou metódou, a tým mohol prebehnúť v tejto malej kúpeľnej dedinke prvý medzinárodný vedecký kongres na svete. Na tomto kongrese bola založená i prvá medzinárodná vedecká spoločnosť.

   Už v tomto období bolo cítiť nedostatočné množstvo drahých kovov v podzemí. Tento problém sa nepodaril vyriešiť ani Bornovou amalgamáciou a ani inými vynálezmi a zásahmi. Od 17. stor. zaznamenávame postupný úpadok baníctva a v súčasnosti sme svedkami jeho dožívania.

 

Použitá literatúra:

Brown, E.: Cesta z Komárna do banských miest v Uhorsku a odtiaľ do Viedne, Osveta, 80-te roky

Hlinka, Kazimír, Kolníková: Peniaze v našich dejinách, Obzor, 1976

Kolektív: Slovensko 1 - Dejiny, Obzor, 1971

Kolektív: Z prameňov našich dejín, SPN, 1974

Novák, J.: Samuel Mikovíny - brožúrka k prednáškam o S. Mikovínym

Vozár, J.: Európska nepriama amalgamácia a slovenské baníctvo, In.: Z dejín vied a techniky na Slovensku XIII, Veda, Bratislava, 1988

 Jozef Meliš